„Politik sa zaujíma o najbližšie voľby.

Štátnik o budúcu generáciu.“

Alcide de Gasperi

8. novembra 2018 si Európska ľudová strana zvolí svojho kandidáta na predsedu Európskej komisie. Máme pred sebou jednoduchú otázku: kto má najlepšie predpoklady na to, aby pomohol našim stranám vyhrať blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu budúcu jar, následné získať podporu Európskej rady a Európskeho parlamentu, a napokon aj viesť Európsku komisiu. Je to o schopnosti viesť a o skúsenostiach. Je to o komunikácii a jazykových schopnostiach. Je to o hodnotách, vízii a o dôveryhodnom programe pre budúcu generáciu Európy. A práve toto navrhujem pre nás, EĽS.

Vízia pre Európu

Musíme sa pozerať vpred a poskytnúť všetkým Európanom lepšiu, na hodnotách postavenú víziu budúcnosti. Moja vízia je proeurópska, pozitívna a pragmatická:

Proeurópska, pretože verím v lepšiu a zmysluplnejšiu európsku integráciu. Potrebujeme viac Európy tam, kde to dáva zmysel a menej tam, kde nie. To, čo môže byť lepšie vykonané na národnej alebo regionálnej úrovni by sa malo na tej úrovni aj zrealizovať. Potrebujeme menej hrubého nacionalizmu a viac národnej zodpovednosti v našom spoločnom európskom projekte. Potrebujeme národných a európskych lídrov, ktorí nielen ovplyvnia rozhodnutia, ale aj preberú plnú zodpovednosť za rozhodnutia spravené spoločné.

Pozitívna, pretože musíme skončiť s politikou založenou na strachu a nenávisti. Neexistujú ľahké riešenia na komplexne problémy. Áno, technológia zmení spôsob našej práce. Áno, migrácia je výzva. A áno, všetci sa bojíme neustálych zmien a narušení nášho bežného fungovania. Ale to neznamená, že politickí lídri by mali stavať na týchto obavách. Práve naopak, schopnosť viesť je o poskytnutí príležitostí, o práci na dosiahnutí stability, o hľadaní riešení a o poskytnutí nádeje pre svetlejšiu budúcnosť.

A pragmatická, pretože musíme poskytnúť konkrétne riešenia pre naše spoločné výzvy. Digitálna revolúcia zmení spôsob fungovania ekonomiky, práce, politiky, médií, vedy a možno aj celkovo budúcnosti ľudstva. Toto spolu s klimatickou zmenou bude predstavovať najväčšiu výzvu nielen pre budúcu Európsku komisiu ale aj pre budúcnosť ľudstva. Chcel by som, aby technológia slúžila ľudstvu, a nie naopak. Chcel by som vidieť planétu, ktorá je a bude aj naďalej schopná dávať život každému z náš.

V tomto stručnom programe pre budúcu generáciu Európy nehovorím, že mám riešenia na všetky výzvy, ktorým EÚ v súčasnosti čelí – ani neposkytujem detailné návrhy riešení – na to ešte bude čas. Mojim zámerom je načrtnúť niektoré hlavné výzvy, ktoré pred nami stoja. Dve hlavné otázky našej generácie sú digitálna revolúcia a klimatická zmena. Toto sú nadnárodné výzvy, ktoré žiadna krajina nemôže zvládnuť sama. V čaše neistoty potrebujeme pevný základ, ktorým sú naše hodnoty. A tieto hodnoty sú základom mojich šiestich bodov pre budúcu generáciu Európy.

1. Obhajovať európske hodnoty

V 20. storočí EĽS vyhrala súboj ideológií. Demokracia zvíťazila nad fašizmom, komunizmom a nacionalizmom vďaka vytrvalému boju našich otcov zakladateľov v  celej Európe, od severu na juh, od východu na západ. Zahájili sme projekt pre Európu, presadili demokraciu, slobodu a nastolili mier. Ale náš pohľad na svet nemôže byť statický alebo považovaný za samozrejmosť. Naše hodnoty sú v ohrození ako zvnútra, tak aj zvonka Európskej únie – je načase, aby sme sa postavili a obhájili ich.

Naše hodnoty sú postavené na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, solidarity, rovnosti pohlaví, vlády zákona a ľudských práv, vrátané práv menšín. V čaše neistoty tieto hodnoty predstavujú kotvu nášho bezpečia a tiež hlavný základ, ktorý z nás robí to čo sme ako stredopravicoví kresťanskí demokrati. Bez hodnôt nám chýba kompas morálky, ktorý nás tak dobre viedol v minulosti.

 „Držíme hlavy hore napriek cene,

ktorú sme museli zaplatiť, pretože

sloboda je na nezaplatenie.“

Lech Walesa

Ale nemôžeme zase poprieť – v našej spoločnosti je cítiť nepokoj, úzkosť ohľadom budúcnosti a určitý pocit, že to najlepšie je už za nami. Neodsudzujem tých, ktorých láka voliť populistov. Práve naopak, chcem povedať, že „my vás počujeme“. Nebudeme ignorovať strach spojený s technológiou, pracovnými príležitosťami, bezpečnosťou alebo migráciou. Veľa z týchto strachov je  legitímnych, ale musia byť vyriešené prostredníctvom nášho demokratického fungovania. Demokracia, sloboda jednotlivca a spravodlivosť je to, za čo sme bojovali po stáročia. Dejiny nás naučili, že keď sa už raz cesta poberie smerom k neliberálnosti, tak je veľmi ťažké zmeniť jej smer. Neliberálna demokracia je v rozpore s hodnotami EĽS.

2. Byť lídrom digitálnej revolúcie

V poradí štvrtá priemyselná revolúcia – umelá inteligencia, robotizácia, internet, 3D tlač a digitalizácia – sú už tu a majú ďalekosiahly dopad na všetky oblasti, vrátané ekonomiky, politiky a vedy. Na rozdiel od predchádzajúcich priemyselných revolúcií, táto nie je postupná – ale skôr rýchla a prelomová. Európa musí byť na vrchole technologického rozvoja, inak nám hrozí, že budeme zaostávať. Byť na čele digitálnej revolúcie znamená, že sa musíme zamerať na budúcnosť našej práce, inováciu a ochranu jednotlivcov.

Digitálna revolúcia mení spôsob práce a štúdia. Vieme málo o tom, ako bude pracovný trh vyzerať v roku 2050. Mnohé pracovné príležitosti – všetkých typov, vrátané manuálnej ale aj administratívnej práce – čo existujú dnes, zajtra už existovať nebudú. Nie je to o tom, že stroje ich preberú, ale o tom, že by sme sa mali naučiť využívať robotov na dosiahnutie lepších výsledkov. Vzdelávanie už nie je o získaní určitej zručnosti a mnohých vedomostí, ale skôr o celoživotnom vzdelávaní sa a emocionálnej inteligencii. Odhliadnuc od toho, aké zručnosti v budúcnosti získame,  porozumenie dátam by mala byť jednou z nich. Viaceré členské štáty už získali skúsenosti v tejto oblasti. Mali by sme budovať na ich skúsenosti a rozšíriť ju pre celú Európu.

V súčasnosti všetkých 20 top technologických firiem je z USA alebo z Číny. Bez investícií do vzdelávania, inovácie, vedy, výskumu a rozvoja sa tento trend ani nezmení. Európske rozhodnutia musia zlepšiť technologickú infraštruktúru, ako napríklad siete 5G, a vytvoriť príležitosti pre európske spoločnosti a podnikateľov rozvíjať sa v digitálnej ére. Moderné finančné nástroje a legislatíva, ktoré tvoria podmienky pre inováciu, nám pomôžu posunúť sa vpred aj v tomto smere.

„Úspešné vytvorenie umelej inteligencie

môže predstavovať najväčšiu udalosť

dejín našej civilizácie. Alebo aj najhoršiu.

To jednoducho nevieme.“

Stephen Hawking

Žijeme v dobe ekonomických platform, kedy ekonomika založená na dátach naberá na dôležitosti. Toto so sebou prináša aj otázky ochrany práv na súkromie jednotlivcov. Veľké systémy už vedia o nás a našich preferenciách viac ako si myslíme. Ústavy boli vytvorené, aby chránili jednotlivca pred štátom. Teraz treba zabezpečiť ochranu jednotlivcov pred používaním súkromných informácií a dát veľkými nadnárodnými firmami alebo autoritatívnymi vládami. EÚ ako legislatívna veľmoc môže prispieť k tvorbe medzinárodných pravidiel pre budúce fungovanie vo svete umelej inteligencie a robotizácie. Je lepšie byť tým, ktorý pravidlá vytvára, ako len tým, ktorý ich musí (jednoducho) rešpektovať.

3. Vytvoriť silnú európsku ekonomiku pre všetkých

Jednotný trh bol prínosom – bez neho by sme nemohli udržať úroveň európskeho blahobytu. Počas niekoľkých desaťročí bol základom rastu a pracovných príležitostí v Európe. Byť členom EÚ znamená nárast prosperity. Za posledných dvadsať rokov sa HDP na obyvateľa zdvojnásobilo. V niektorých chudobnejších členských štátoch tento nárast bol viac ako desaťnásobný. Jednotný trh pomohol v  posledných rokoch vytvoriť viac ako 10 miliónov pracovných príležitostí. Euro je druhou najvýznamnejšou menou na svete. Po finančnej kríze sa Európska únia opäť dostala na dobrú cestu ďalšieho ekonomického rastu, vytvárania ďalších pracovných príležitostí a investícií.

Ale toto pravdaže nestačí. Zatiaľ čo je EÚ dobrá vo zväčšovaní svojej „torty“, neboli sme až takí dobrí v jej spravodlivom rozdeľovaní čí už medzi jednotlivcami alebo medzi členskými štátmi. Veľa z dnešného populizmu, ako sprava  tak aj zľava pramení z pocitu nespravodlivosti, z pocitu že náš súčasný model spoločnosti – vrátané sociálneho trhového hospodárstva a globalizácie – neprináša spravodlivosť pre každého. Toto sa musí zmeniť. Všetci vieme, že liberalizácia trhu podporuje ekonomický rast a vytvára pracovné príležitosti, teraz ale musíte zariadiť aby z tohto prínosu mohli čerpať všetci Európania.

„Európa musí byť viac ako iba o trhu,

o tovaroch a o peniazoch.“

Jean-Claude Juncker

Európa sa musí zamerať na moderné zdroje dlhodobého rastu, vrátané digitalizácie, kreatívneho priemyslu, rastu v súlade s našou prírodou teda tzv. zeleného rastu, cirkulárnej ekonomiky, start-upov, dlhodobo-udržateľnej a inovatívnej produkcie potravín a podobne. EÚ priamo nevytvára pracovné príležitosti ani nevytvára nových šampiónov, ale únia môže poskytovať dobré podmienky a vhodný rámec pre podporu spoločnosti, pracovníkov a podnikateľov na celom kontinente, aby mohli dobre robiť to, čo robia. EÚ je šampión voľného a spravodlivého obchodu a mala by aj naďalej ním byť. Zároveň ale musíme zlepšiť globálne pravidlá, bojovať proti nespravodlivým praktikám, pracovať na štrukturálnych reformách a na celkovom dotvorení vnútorného trhu. Redistribucia európskeho rastu cez sociálnu politiku je a naďalej aj zostane v rukách národných vlád.

Budúcnosť eura predstavuje kľúčovú časť našej ekonomiky. Bez stabilnej a dlhodobo-udržateľnej spoločnej meny nebudeme mat úspešnú ekonomiku. V najbližších rokoch musíme zrýchliť postup ku skutočnej bankovej a kapitálovej únii. Taktiež musíme pretvoriť naše nástroje hospodárskej stability do Európskeho monetárneho fondu. Ale v prvom rade a hlavne musíme naďalej pokračovať v budovaní dôvery, v dodržiavaní spoločne dohodnutých pravidiel a tiež preukázať solidaritu, keď ju niekto z nás potrebuje. Takto konali EĽS strany počas krízy eura a takto musíme postupovať aj v budúcnosti. Bez ťažkých a zodpovedných rozhodnutí EĽS strán vo vládach – od Írska až po Portugalsko, od Španielska až po Grécko a Cyprus – by euro nebolo bývalo prežilo.

4. Bojovať proti klimatickým zmenám

Klimatická zmena je jedna z najväčších hrozieb budúcnosti našej planéty. Za posledných 19 rokov bolo zaznamenaných 18  extrémne horúcich. Súčasným tempom sa priemerná teplota zvýši o 0.2 stupne Celzia za každých desať rokov. Nedávna štúdia medzivládneho panelu o zmene klímy potvrdila tento trend a varuje o dopade ďalšieho globálneho otepľovania nad 1.5 stupňa Celzia. Zmeny teploty budú mať bezprecedentný dopad na náš celý ekosystém vrátane počasia, živočíšnych druhov, úrovne hladiny mora, potravinovej bezpečnosti a zdravia.

Za posledné dve storočia sa nám podarilo vytvoriť predtým nevídaný hospodársky rast a blahobyt, ale toto nás aj niečo stálo. Našou úlohou je ochraňovať našu planétu a rešpektovať jej limity. Zároveň ale EÚ nemôže byť naivná a musí obhajovať svoje strategické záujmy a taktiež pomáhať svojim členským štátom v transformácii k čistejším formám produktívneho hospodárstva. To znamená, že naša politika v oblasti klímy by mala nielen bojovať proti klimatickým zmenám, ale aj dať nám celosvetovo konkurenčnú výhodu. Znižovanie európskych emisií nie je postačujúce  na to, aby to zachránilo svet, ale technológie, ktoré naše priekopnícke spoločnosti vytvoria, áno. Mali by sme sa preto zamerať na čisté technológie a cirkulárny typ podnikania. Spoločnosti ochotné a schopné riskovať sa stanú lídrami budúcnosti.

„Nakoľko nemáme ďalšiu planétu B, záchrana

našej planéty Zem by mala byť našou prvoradou

úlohou a zodpovednosťou.“

Miguel Arias Canete a Carlos Moedas

EÚ musí mať v centre svojho programu dekarbonizáciu. Mali by sme presadzovať uhlíkovo-neutrálnu Európu pred rokom 2045. Parížska dohoda bola dobrým začiatkom, ale ešte nás čaká veľa práce. Náš cieľ obmedziť globálne otepľovanie na 2 stupne Celzia je nevyhnutný a bude vyžadovať tvrdé opatrenia v obchodovaní s emisiami ako aj v  spoločnom úsilí. Európa by mala viesť túto transformáciu spoločne so svojimi členskými štátmi, regiónmi a mestami.

5. Zvládnuť migráciu

Celkový podiel ľudí žijúcich v inej krajine ako krajine svojho pôvodu bol za posledné obdobie stabilný a predstavuje okolo 3%. Migrácia vo svojich rôznych formách tu bude vždy. Môžeme sa tváriť, že neexistuje alebo reálne riešiť výzvy, ktoré nás čakajú. Ja navrhujem tú druhú možnosť. Vyriešili sme tú najhoršiu prisťahovaleckú krízu a teraz je už na čaše ukázať všetkým Európanom, že situácia je pod kontrolou. Bez snahy strán EĽS v celej Európe – od Malty po Taliansko, od Bulharsko až po Švédsko, od Grécka až po Nemecko a Rakúsko – by sme neboli bývali zvládli migračnú krízu z roku 2015. Teraz sa musíme uistiť, že niečo podobné sa už nezopakuje.

Európa potrebuje kontrolovanú a legálnu imigráciu. Nesmieme sa znovu vrátiť k nekontrolovanej situácii, akú sme videli v roku 2015. So starnúcou populáciou a nedostatkom skúsenej pracovnej sily, nebudeme schopní prežiť, ak budeme stavať múry. Úloha politikov je nájsť riešenia a napomôcť tomuto prechodu, a nie šíriť strach. Voľný pohyb v rámci Európskej únii nám zľahčuje život, čo sa týka cestovania, vzdelávania alebo práce. Prisťahovalectvo z tretích krajín je komplikované, ale riešiteľné. Lepšia ochrana vonkajších hraníc je predpokladom voľného pohybu ľudí v rámci EÚ.

„Táto Európa sa nesmie stať pevnosťou,

kde sa izolujeme od ostatných.

Musí byť otvorená.“

Helmut Kohl

Migrácia bude aj naďalej kľúčovou otázkou pre EÚ v najbližších rokoch. Budúca Európska komisia by ju preto mala mať ako nosný bod svojho programu. Mali by sme vytvoriť strediská azylu mimo územia EÚ, spolu s Úradom vysokého komisára pre utečencov (UNHCR). Mali by sme posilniť Frontex – bez spoločnej hranicnej stráže je náročné ustrážiť naše hranice. Taktiež by sme mali nájsť spoločné riešenia pre účinné návraty tých, ktorým nebol udelený azyl v Európe. Pre každý členský štát by sme mali stanoviť kvóty počtu žiadateľov o azyl z humanitárnych dôvodov. Ak by to nešlo, tak budeme musieť vytvoriť systém flexibilnej solidarity, v ktorom si členské štáty môžu vzájomné pomáhať rôznymi spôsobmi. A taktiež musíme riešiť základné príčiny migrácie posilnením schopnosti EÚ pracovať v našom okolí prostredníctvom investícií do rastu a do tvorby pracovných príležitostí v Afrike. Toto síce úplné nevyrieši problém, ale aspoň nám to pomôže byť o krok bližšie k predídeniu podobnej krízy v budúcnosti.

6. Vytvoriť bezpečnejšiu Európu

Počas desaťročí Amerika zabezpečovala bezpečnosť Európy. Pre mňa ako vášnivého zástancu nášho transatlantického vzťahu nie je ľahké pripustiť, že táto istota je momentálne menej zrejmá ako zvykla byť. Dobrovoľná marginalizácia vplyvu USA na svetovú politiku znamená, že musíme prebrať viac zodpovednosti za našu bezpečnosť. Potrebujeme zakročiť a vyplniť narastajúce vákuum moci, či už v oblasti obchodu, zahraničnej politiky, obrany alebo multilateralizmu. Mali by sme sa snažiť budovať dialóg a partnerstvo vo všetkých smeroch. Ale zároveň by sme mali byť tvrdí na Rusko a tých, ktorí sa snažia ohroziť naše členské štáty.

„Doba, kedy sme sa mohli plne spoľahnúť

jeden na druhého sa už skončila… Je čas,

aby Európa zobrala náš osud do vlastných rúk.“

Angela Merkel

V posledných rokoch sa hranica medzi vojnou a mierom stala ťažko rozoznateľnou vďaka výzvam a javom ako sú kybernetické útoky, nadnárodný terorizmus ako aj štátmi financovaný terorizmus, zasahovanie do našich demokratických procesov, nelegálna migrácia a informačné vojny. Ich príčinami sú pretrvávajúce konflikty, znovuobnovenie súťaže o moc a  prelomové technologické inovácie. I keď sme už toho dosiahli veľa, nemôžeme dostatočne ochraňovať Európu so súčasnou mozaikou politík obrany, s existujúcimi nástrojmi a aktérmi bezpečnosti a obrany. Musíme ich viac zjednotiť.

Členské štáty a európske inštitúcie sa musia viac snažiť o vybudovanie skutočnej Únie bezpečnosti a obrany. Mali by sme tiež vytvoriť historicky prvú Bezpečnostnú stratégiu EÚ v oblasti umelej inteligencie, ktorá by pomohla riešiť nové výzvy vytvorené umelou inteligenciou a tiež spraviť ďalšie kroky ku zlepšeniu efektivity a konkurencieschopnosti európskej priemyselnej a technologickej základne rezortu obrany. Naša vlastná bezpečnosť bude taktiež vyžadovať úzku spoluprácu s členskými štátmi, s NATO a s našimi partnermi. Musíme prebrať viac zodpovednosti za jednu z najdôležitejších úloh EÚ: za bezpečnosť.

Komunikovať o Európe

Ak by existovalo ocenenie za najhoršiu komunikačnú stratégiu v histórii svetovej politiky, Európska únia by bola jednoznačne jedným z vážnych kandidátov. EÚ je najúspešnejší mierový projekt v medzinárodných vzťahoch. Ale to, ako je vnímané všetko to, čo robí alebo to o čom únia je, nemôže byť viac vzdialené od pravdy. Nestačí skonštatovať, že kvôli digitálnej ére narástol počet falošných správ, či to, že nám ľuďom sa viac páčia príbehy ako skutočné fakty. V dobe informačných vojen musí EÚ začať brať komunikáciu vážne.

Neznamená to len využívať moderné spôsoby komunikácie cez mnohé sociálne siete, ale taktiež používanie zrozumiteľného jazyka na komunikovanie, o čom Európa je. Minimalizovanie falošných správ a trolov bude tiež veľkou časťou toho, čo treba ešte spraviť. Dobrým začiatkom bude ak, politickí lídri prestanú viniť Brusel za ich vlastné zlyhania a preberú zodpovednosť za európske rozhodnutia, vyjdú zo svojich kabinetov a vystúpia na verejnosti. Európa je o transparentnosti, nie o zákulisnom rozhodovaní.

Toto je moment pre Európu

Verím, že teraz nastal ten správny okamih pre Európu. Ak sa nám v najbližších rokoch podarí napraviť veci, tak sa jedného dňa pozrieme späť na toto obdobie šíriacej sa neliberálnej demokracie a populizmu ako na jednu z ďalších vyriešených kríz v procese európskej integrácie. Ak sa nám to nepodarí, tak riskujeme, že sa vrátime do doby neprijateľného nacionalizmu a bezvýznamnosti Európy.

Je dôležité podporiť naše dôvody pre silnú, modernú Európu, ktorá formuje svet a nie takú, ktorá je formovaná inými. Aby toto bolo možné, musíme prekročiť rozdiely medzi východom a západom, severom a juhom. Rozširovanie nebolo nikdy jednoduché, ale vždy bolo správnym krokom. Musíme sa zlepšiť v zdôrazňovaní toho, čo náš zjednocuje a nie toho, čo náš rozdeľuje. Potrebujeme viac solidarity, či už vzhľadom k budúcnosti eura alebo migrácie. Potrebujeme jeden druhého.

„Európska jednota bola snom par ľudí.

Stala sa nádejou pre mnohých.

Dnes už je  nevyhnutnosťou pre nás všetkých.“

Konrad Adenauer

Európska únia nie je dokonalá a nikdy ani nebude. Vždy bude viac ako medzinárodná organizácia, ale menej ako samostatný štát. V mnohých smeroch je v neustálej evolúcii a v krízovom manažmente.  Často sa stáva, že z jednej krízy ideme do obdobia vnímaného ako chaos až napokon nájdeme sub-optimálne (tzn. nie to najlepšie) riešenie. Ale dosiahneme naše ciele. Toto sme zažili na príklade eura či migračnej krízy a čaká nás to aj v budúcnosti pri ďalších výzvach. Sme Úniou nedokonalosti. A mali by sme sa naučiť, ako sa prispôsobiť novým výzvam 21. storočia.

Budúci rok, keď nová komisia začne svoj mandát, budeme oslavovať 30-te výročie pádu Berlínskeho múru. Rok 1989 bol rokom plným nádeje. Porazili sme komunizmus a autoritatívne režimy sa padali s pričinením strán EĽS vo všetkých kútoch Európy. Mnohí z nás verili, že väčšina z 200 národných štátov na tomto svete by privítali cestu slobody, liberálnej demokracie a trhovej ekonomiky. A aj to tak bolo, prvé roky po ukončení studenej vojny boli plné sľubov. Európa bola opäť zjednotená. Ale nevedeli sme presne, čo nás čaká.

„Politická jednota neznamená

pohltenie národa.“

Robert Schuman

Fašizmus padol v roku 1945. Komunizmus padol v roku 1989. Neželám si, aby rok 2016 bol začiatkom konca liberálnej demokracie. Ak sa stanem hlavným kandidátom EĽS a prípadne aj predsedom Európskej komisie, tak sa zaväzujem nielen obhajovať naše hodnoty, ale tiež zabezpečiť aby nespokojnosť a dôvody, čo viedli k nárastu nacionalizmu a populizmu boli riešené a aj sa vyriešili. Ak sa týmito frustráciami nebudeme zaoberať, situácia sa iba zhorší. Bude narastať vzájomná nevraživosť  a napätie, nacionalizmus sa začne šíriť ešte viac. Netvrdím, že Európa bude týmto nenapraviteľne poškodená, ale že sa blížime k hraniciam tolerancie. Tej tolerancie, na ktorej bola Európa postavená.

Európska únia ešte nikdy nemala predsedu Európskej komisie zo severského alebo pobaltského štátu a ani zo strednej a východnej Európy. Každopádne nejde o preteky založené na geografii, ale skôr o schopnosti a spôsobe viesť ako aj o skúsenosti. Pochádzam z malej krajiny, ktorá prežila popri expanzívnej veľmoci – z krajiny, ktorá vždy bojovala za svoje hodnoty a existenciu. Bol som súčasťou alebo aj na čele vládnych koalícií, čo vyžadovalo neustále budovanie mostov. Mal som osobnú skúsenosť viesť rokovania a byť s populistickou stranou vo vláde. Toto všetko sú kvality, ktoré budú veľmi pravdepodobne potrebné po najbližších európskych voľbách.

Naša strana je ako rodina, ktorá verí v osobnú slobodu a v zodpovednosť jednotlivca. Voľba je na vás. Viem, že sa rozhodnete podľa vlastného svedomia a že budete hlasovať za kandidáta ktorému veríte, že našim stranám pomôže vyhrať európske voľby a napokon viesť Komisiu pre budúcu generáciu Európy. Vitajte v Helsinkách!

Posted in EU.

 

”A politician looks to the next election.

A statesman to the next generation”

Alcide de Gasperi

On 8 November 2018 the European People’s Party will choose its lead candidate for President of the European Commission. The question before us is simple: who is best suited to help our parties win the European elections next spring, get the support of the European Council and the European Parliament, and ultimately run the European Commission. It is about leadership and experience. It is about communication and language skills. It is about values, vision and a credible programme for the Next Generation of Europe. This is what I propose for us, the EPP.

A vision for Europe

We must look forward and provide all Europeans with a better, value-based vision for the future. My vision is pro-European, positive and pragmatic.

Pro-European, in that I believe in smarter and better European integration. We need more Europe where it makes sense, and less where it does not. What can be better done at the national or regional level should be done there. We need less brute nationalism, but more genuine national ownership in our common European project. We need national and European leaders that influence and take full responsibility for decisions taken together.

Positive, in that we need to stop politics driven by fear and hatred. There are no easy solutions to complex problems. Yes, technology will change the way we work. Yes, migration is a challenge. And yes, we are all afraid of constant change and disruption.

But this does not mean that political leaders should feed these fears. On the contrary, leadership is about providing opportunities, working for stability, finding solutions and giving hope for a brighter future. And pragmatic, in that we must provide concrete, operational solutions to our common challenges.

The digital revolution will change the economy, work, politics, the media, science and possibly the future of mankind. This, together with climate change, will be the main challenge, not only for the next European Commission, but for generations to come. I want to see technology at the service of humans, not the other way around. I want to see a planet that is, and will continue to be, liveable for everyone.

In this short programme for the Next Generation of Europe I do not pretend to have the solution to all of the EU’s current challenges; nor do I give detailed policy recommendations – their time will come.

My aim here is to chart some of the key challenges that lie ahead. The two main questions of our generation are the digital revolution and climate change. These are transnational challenges that no single country can tackle on its own. In times of uncertainty we need an anchor – that anchor is our values. And those values are the basis of my six points for the Next Generation of Europe.

1. Defend European values

In the 20th century the European People’s Party won the battle of ideas. Democracy prevailed over fascism, communism and nationalism thanks to the relentless fight of our founding fathers all over Europe, east and west, north and south.

We launched the European project, defended democracy and freedom, and brought peace. But our world view cannot be static or taken for granted. Our values are under attack from both inside and outside the European Union – it is time to stand on the barricades and defend them.

Our values are based on respect for human dignity, freedom, democracy, solidarity, equality between men and women, the rule of law and human rights, including the rights of persons belonging to minorities. In uncertain times these values are the anchor of our security, the basic foundation making us who we are as centre-right Christian Democrats. Without them we have nothing, and forgo the moral compass which has guided us so well in the past.

”We hold our head high, despite the price we

have paid, because freedom is priceless.”

Lech Wałęsa

But we cannot be in denial – there is disquiet in our societies, anxiety about the future, a sense that the best may be behind us. I do not condemn those who feel tempted to vote for populists.

Instead, I want to say ”we hear you”. We will not ignore fears linked to technology, jobs, security or migration. Many of them are legitimate, but they must be resolved within our democratic order. Democracy, individual freedoms and justice are what we have fought for over centuries.

History has taught us that once the path towards illiberalism is taken, it will be difficult to reset the course. Illiberal democracy is a contradiction in terms and goes against what the EPP stands for.

2. Lead the Digital Revolution

The fourth industrial revolution – artificial intelligence, robotisation, internet of things, 3D printing and digitalisation – is already here, and has a far reaching impact on everything, including the economy, politics and science. Unlike previous industrial revolutions, this one is not incremental – it advances fast and is disruptive. Europe has to be on the cutting edge of technological development, otherwise we risk falling behind. Taking the lead in the digital revolution means that we must focus on the future of work, innovation and the protection of individuals.

The digital revolution is changing the way we work and learn. We have little understanding of what the job market will look like in 2050. Many of the jobs – be they blue- or white collar – of today will not be there tomorrow. It is not about machines taking over, it is about us cooperating with robots to get better results.

Education is not anymore about acquiring one skill and many facts, it is more about life-long learning and emotional intelligence. No matter what skills you learn in the future, understanding data will be a big part of it. Several member states are already trailblazers in this respect. We should build on their experience for the whole of Europe.

Currently all of the top 20 technology firms are from the US or China. Without investment in education, innovation, research and development this trend will continue. European decisions must improve technological infrastructure, such as 5G networks, and create opportunities for European companies and entrepreneurs to thrive in the digital era. Modern financial instruments and legislation which create the conditions for innovation will help in paving the way forward.

”Success in creating effective AI could be the

biggest event in the history of our civilization.

Or the worst. We just don’t know.”

Stephen Hawking

At the same time we live in an era of platform economy where the value of data keeps on increasing. This brings with it issues relating to the protection of individual rights. Big data already knows more about you and your preferences than you think. Constitutions were created to protect individuals from the state. Now we need to work at protecting individuals from the use of their private data by big multinational companies or authoritarian governments. As a regulatory superpower, the EU can take the lead in establishing international rules for a future world of artificial intelligence and robotisation. Better to be a rule-maker, rather than a ruletaker.

3. Make the European economy work for everyone

The single market has delivered – without it we would not be able to uphold European welfare states. Over the decades it has been the foundation of growth and jobs in Europe. EU membership means an increase in prosperity.GDP per capita has doubled over the past twenty years. In some of the poorer member states the increase has been over ten fold. The single market has helped in the creation of over 10 million jobs in the past few years. The euro is the second most important global reserve currency. The European Union is back on a solid path of growth, job creation and investments since the financial crisis.

But this is naturally not enough. While the EU has been good at increasing the size of the cake, we have been less good at distributing it evenly, whether between individuals or the member states. Much of today’s populism, from both the right and the left, stems from a sense of injustice, a feeling that our current model of society – including a social market economy and globalisation – does not treat everyone fairly.

This needs to change. We all know that market liberalisation stimulates growth and creates jobs, now we just have to figure out how to make it work for all Europeans.

”Europe has to be about more than

market, goods and money.”

Jean-Claude Juncker

Europe must focus on modern sources of sustainable growth, including digitalisation, creative industries, green growth, the circular economy, start-ups, sustainable and innovative food production and the like. It is not the EU that creates jobs or chooses new champions, but the Union can provide favourable conditions to help companies, workers and entrepreneurs all around the continent to do just that. The EU is a champion of free and fair trade, and should continue to be so. At the same time we must improve global rules, act against unfair practices, work on structural reforms and the completion of the internal market. The redistribution of European growth through welfare policies is and will remain in the hands of national governments.

The future of the euro is a crucial part of our economy. Without a stable and sustainable common currency we will not be able to have a successful economy. In the coming years we must accelerate progress towards a true Banking and Capital Market Union. We must also transform our stability mechanisms into a European Monetary Fund. But first and foremost we need to continue to build trust, stick to the common rules that we have agreed on, and show solidarity when one of us is in need. This is what the EPP parties did during the euro crisis, and this is what we must do in the future. Without the difficult and responsible decisions taken by EPP parties in government – from Ireland to Portugal, from Spain to Greece and Cyprus – the euro would not have survived.

4. Tackle climate change

Climate change is one of the biggest threats to the future of our planet. The last 19 years have included 18 of the warmest years on record. At current rates the average temperatures will continue to rise 0,2 degrees Celsius every decade. The latest report of the Intergovernmental Panel on Climate Change confirms this trend and warns of the impact of a further global warming beyond 1,5 degrees of Celsius. The changes in temperature will have an unprecedented impact on our whole ecosystem, including weather patterns, species, sea levels, food security and health.

Over the past two centuries we have been able to create unprecedented economic growth and welfare, but this has come at a cost. It is our job to protect the planet and respect its boundaries. At the same time the EU should not be naive, we must defend our strategic interests and help our member states in the transition towards a cleaner economy. This means that our climate policy should not only tackle climate change, but also give us a competitive advantage globally.

Reducing European emissions is not enough to save the world, but the technology that our pioneering companies develop will do so. The focus should therefore be on clean technology and circular business models. Companies willing to take risks at this stage will be the leaders of the future.

”There is no planet B, saving our planet Earth

should be our number one mission.”

Miguel Arias Canete and Carlos Moedas

The EU must put decarbonisation at the heart of its programme. We should work towards a carbon neutral Europe by 2045. The Paris agreement was a good start, but we need to be more ambitious. A target of limiting global warming to 2 degrees of Celsius is necessary and will require tough measures on both emissions trading and effort sharing. Europe should lead this transformation together with its member states, regions and cities.

5. Manage migration

The global share of people living outside their country of birth has remained more or less stable over time, it is close to 3%. Migration, in all of its various forms, is here to stay. We can either pretend that it does not exist, or address the challenges head on. I propose the latter. We solved the worst migration crisis and now it is time to show all Europeans that the situation is under control. Without the efforts of EPP parties all over Europe – from Malta to Italy, from Bulgaria to Sweden, from Greece to Germany and Austria – we would not have survived the migratory crisis of 2015. Now we must make sure that it is never repeated.

Europe needs immigration which is controlled and legal. We must not return to an uncontrolled situation, similar to that of 2015. With an aging population and shortage of skilled labour, we will not be able to survive by building walls. The job of politicians is to find solutions and facilitate this transition, not stir up fear. Free movement inside the European Union makes our lives easier, whether it is travel, study or work. Immigration from outside is more complicated, but solvable. Better external border control is a prerequisite for free movement of people inside the EU area.

”This Europe must not become a fortress in

which we isolate ourselves from the others.

It has to be open.”

Helmut Kohl

Migration will remain a defining issue for the EU for years to come. The next European Commission should have it at the centre of its agenda. We should establish asylum centres, together with the UNHCR, outside the EU. We should strengthen Frontex – without a common border guard it is difficult to guard the common border. We should also find joint solutions for effective returns of those who are not granted asylum in Europe. We should establish a quota for humanitarian based asylum seekers for each member state. If this does not work we will have to develop a system of flexible solidarity where member states can help each other in different ways. And finally we must address the root causes of migration by strengthening the EU’s ability to work in our neighboorhood by investing in growth and jobs in Africa. This will not solve the problem outright, but at least takes us a step closer to avoiding a future crisis.

6. Create a more secure Europe

For decades the United States has guaranteed European security. As an avid supporter of our close Transatlantic relationship, it is hard for me to accept that this guarantee is currently less evident than what it used to be. The voluntary marginalisation of the US from world politics means that we must take more responsibility for our own security. We need to step in and fill the emerging power vacuums, whether they are in trade, foreign policy, defence or multilateralism.

We should seek to build dialogue and partnerships in all directions. But we should also be firm on Russia and others who attempt to intimidate our member states.

”The era in which we could fully rely on

others is over…It is time for Europe to take

our fate into our own hands.”

Angela Merkel

Over the past years, the line between war and peace has become blurred by challenges such as cyberattacks, stateless and state sponsored terrorism, meddling with our democratic processes, illegal migration, and information wars. Their roots lie in on-going conflicts, renewed great power competition, and technological breakthroughs. While much has already been achieved, we cannot protect Europe adequately with existing patchwork of security and defence-related policies, instruments, and actors. We need to bring them under one umbrella.

Member states and European institutions should step up their efforts to build a true Security and Defence Union. We should also develop the EU’s first-ever Artificial Intelligence Security Strategy to help address the new challenges created by AI, and take further steps to improve the efficiency and competitiveness of Europe’s defence technological and industrial base. Securing our own will also require close coordination with the member states, NATO, and our partners. We have to begin taking more responsibility for one of the most important tasks of the EU: security.

Communicating Europe

If there was an award for the worst communication strategy in the history of world politics, the European Union would be a serious contender. It is the most successful peace project of international relations. Yet the perception of what it does or is all about, could not be further from the truth. It is not good enough to say that the digital era has increased fake news or that we humans like stories more than facts. In the era of information wars the EU must get serious about communication.

This does not only mean using modern means of communication through a wide range of social media, but also using understandable language about what Europe is all about. Fending off fake news and trolls, will also be a big part of what should be done. A good starting point is that political leaders stop blaming Brussels for their own failures, begin to take responsibility for European decisions and come out of the cabinets to do so. Europe is about transparency, not secretive decision-making.

This is Europe’s moment

I believe this is Europe’s moment. If we get things right in the next few years, we will look back at this era of attempted illiberal democracy and kneejerk populism as another solved crisis in the process of European integration. If we do not get it right, we risk reverting to an era of repugnant nationalism and European irrelevance.

It is important that we rally around our cause for a strong modern Europe that shapes the world instead of being shaped by others. This means mitigating divisions between east and west, north and south. Enlargements have never been easy, but they have always been the right thing to do. We must be better at highlighting what unites us instead of what differentiates us. We need more solidarity, whether on the future of the euro or migration. We need each other.

”European unity was a dream of a few people.

It became a hope for many. Today it is a

necessity for all of us”.

Konrad Adenauer

The European Union is not perfect, and never will be. It will always be more than an international organisation, but less than a state. In many ways it is in constant evolution and crisis management. The pattern is often that we go from a crisis to what feels like chaos, and finally we produce a sub-optimal solution. But we do achieve our aims. That is what happened with the euro and migration crises, and that is what will happen with many of our challenges in the future. We are a Union of imperfection. And we should learn how to adapt it to the new challenges of the 21st century.

Next year, when the new European Commission begins its mandate, we will be celebrating the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall. The year 1989 was full of hope. We had just defeated communism and authoritarian regimes were collapsing with the help of EPP parties in all corners of Europe. Many of us believed that most of the 200 nation states in this world would embrace freedom, liberal democracy and the market economy. Indeed the first few years after the Cold War were full of promise. Europe was again united. Little did we know what lay ahead.

”Political unity does not mean the

absorption of the nation.”

Robert Schuman

Fascism died in 1945. Communism died in 1989. I do not want 2016 to be the beginning of the end for liberal democracy. If I become the lead candidate of the EPP and eventually the President of the European Commission, I pledge not only to defend our values, but to make sure that the grievances that have led to a surge of nationalism and populism will be addressed. If these frustrations are not dealt with, the situation will worsen. Animosity will grow, tensions will come to the fore and nationalism will increase. I am not saying that Europe will snap, but we are reaching the limits of tolerance. The very tolerance that Europe was built on.

The European Union has never had a President of the European Commission from a Nordic country, a Baltic state, or from Central and Eastern Europe. This is, however, not a race of geography, but a choice of a leadership and experience. I come from a small country which has survived next to an expansionist power – a country that has always fought for its values and existence. I have always been in, or led, coalition governments, which require constant bridge-building. I have had first-hand experience of dealing with a populist party in government. These are all qualities which are most likely to be of importance after the next European elections.

We are a party family that believes in individual freedom and responsibility. The choice is yours. I know you will make up your own mind and vote for the person that you believe can help our parties win the European elections, and ultimately lead the Commission for the Next Generation of Europe. Welcome to Helsinki!

Posted in EU.

«Політика хвилюють результати наступних виборів.

Державника – майбутнє наступного покоління.»

Альчіде де Гаспері

8 листопада 2018 року Європейська народна партія обиратиме свого кандидата на посаду президента Європейської комісії. Перед нами постає просте питання: хто найкраще підходить для того, щоб допомогти нашим партіям виграти європейські вибори навесні наступного року, здобути підтримку Європейської ради та Європейського парламенту і врешті-решт очолити Європейську комісію. Йдеться про лідерські якості та досвід. Йдеться про комунікативні навички та володіння мовами. Йдеться про цінності, стратегічне бачення та надійну програму для Наступного покоління Європи. Ось, що я пропоную для нас, ЄНП.

Стратегічне бачення майбутнього Європи

Ми повинні дивитися вперед і запропонувати всім європейцям краще бачення майбутнього, засноване на наших цінностях. Моє стратегічне бачення – проєвропейське, позитивне і прагматичне.

Проєвропейське тому, що я вірю в розумнішу та кращу європейську інтеграцію. Ми потребуємо більше Європи, де це має сенс, і менше, де його немає. Якщо ми можемо щось покращити на національному або регіональному рівні, слід це зробити. Ми більше потребуємо справжньої національної відповідальності в межах нашого європейського проекту, на відміну від безглуздого націоналізму. Ми потребуємо національних та європейських лідерів, які впливатимуть на прийняття спільних рішень і братимуть на себе повну відповідальність за їхні наслідки.

Позитивне тому, що ми повинні покласти край політиці, якою керують страх і ненависть. Складні проблеми не мають простих рішень. Так, технології змінюватимуть специфіку нашої роботи. Так, міграція – це виклик. І так, усі ми боїмося постійних змін і дестабілізації.

Але це не означає, що політичні лідери повинні підживлювати ці страхи. Навпаки, лідерство полягає в тому, щоб створити можливості, працювати заради стабільності, знаходити рішення та давати надію на краще майбутнє. І прагматичне тому, що ми повинні знаходити конкретні та ефективні способи вирішення спільних проблем.

Цифрова революція змінить економіку, методи роботи, політику, засоби масової інформації, науку та, можливо, майбутнє людства. Це, поряд зі зміною клімату, стане головним викликом не лише для наступної Європейської комісії, але й для майбутніх поколінь. Я хочу, щоб нові технології слугували людству, а не навпаки. Я хочу, щоб на цій планеті і надалі залишалося місце для кожного.

Я не претендую на те, що втілення цієї короткої програми для Наступного покоління Європи вирішить усі наявні виклики, які постали перед ЄС; і я не даю докладних рекомендацій у царині політики – їхній час попереду.

Наразі я хочу сформулювати деякі основні завдання на майбутнє. Цифрова революція та зміна клімату – два головних питання нашого покоління. Ці виклики мають транснаціональний характер і жодна країна не здатна протистояти їм самостійно. У часи невизначеності нам потрібна опора. Цією опорою є наші цінності. Саме вони складають основу моїх шести пунктів для Наступного покоління Європи.

1. Захистити європейські цінності

У 20 столітті Європейська народна партія виграла битву ідеологій. Завдяки заповзятості наших батьків-засновників усюди в Європі, на сході та заході, на півночі та півдні, демократія перемогла фашизм, комунізм та націоналізм.

Ми започаткували європейський проект, захистили демократію та свободу і принесли мир. Але наш світогляд не може бути статичним або таким, що сприймається як належне. Наші цінності перебувають під загрозою як всередині, так і поза межами Європейського Союзу – настав час зійти на барикади та захищати їх.

Наші цінності засновані на принципах поваги до людської гідності, свободи, демократії, солідарності, рівності між чоловіками та жінками, верховенства права та прав людини, включаючи права осіб, що належать до окремих меншин. У часи невизначеності такі цінності закладають підвалини нашої безпеки, головну опору, яка робить нас тими, ким ми є – християнськими демократами-правоцентристами. Без них ми не маємо нічого і відмовляємося від моральних орієнтирів, якими так добре керувалися в минулому.

«Ми тримаємо голови високо,

незважаючи на ціну, яку нам довелося

заплатили, адже свобода безцінна.»

Лех Валенса

Але ми не можемо заперечувати той факт, що нашими суспільствами шириться занепокоєння, тривога через майбутнє, почуття, що кращі часи вже минули. Я не засуджую тих, хто відчуває спокусу віддати свій голос за популістів.

Натомість я хочу сказати «ми чуємо вас». Ми не будемо нехтувати побоюваннями, пов’язаними з поширенням нових технологій, скороченням кількості робочих місць, питаннями безпеки та міграцією. Багато з них мають реальні підстави, але ці проблеми слід вирішувати в межах нашого демократичного порядку. Демократія, громадянські свободи та справедливість – це те, за що ми боролися протягом століть.

Історія навчила нас: якщо ми станемо на шлях нетерпимості, змінити курс буде важко. Обмежена демократія є логічним протиріччям і суперечить тому, за що виступає ЄНП.

2. Очолити цифрову революцію

Четверта промислова революція – штучний інтелект, роботизація, Інтернет речей, 3D-друк та цифровізація – вже тут, і має глибокий вплив на все, включаючи економіку, політику та науку. На відміну від попередніх, ця промислова революція не є поступовою – вона характеризується інтенсивним розвитком та має руйнівний характер. Європа повинна займати провідні позиції в світовому технологічному розвитку, інакше ми можемо опинитися позаду. Лідерство в цифровій революції означає, що ми повинні зосередитися на майбутніх змінах у сфері праці, інноваціях та захисті інтересів людей.

Цифрова революція змінює традиційні форми роботи та навчання. Ми маємо обмежене уявлення щодо того, як виглядатиме ринок праці у 2050 році. Багато сьогоднішніх професій, як виробничих, так і інтелектуальних, завтра зникнуть. Мова не про те, що машини захоплять владу. Ми співпрацюватимемо з ними задля отримання кращих результатів.

Здобуття освіти більше не має на увазі опанування одним умінням та запам’ятовування багатьох фактів, тепер йдеться про постійне навчання та емоційний інтелект. Неважливо, які навички ви отримаєте в майбутньому, велику роль відіграватиме здатність розуміти дані. У цьому сенсі деякі держави-члени вже стали першовідкривачами. Ми повинні взяти їхній досвід у якості основи для розвитку всієї Європи.

Наразі всі 20 провідних технологічних фірм знаходяться в США або Китаї. Без інвестицій в освіту, інновації, дослідження та розвиток ця тенденція продовжуватиметься. Заходи європейських інституцій повинні вдосконалювати технологічну інфраструктуру, на кшталт мереж 5G, і створювати можливості для успішного розвитку європейських компаній та підприємців в умовах цифрової епохи. Сучасні фінансові інструменти та законодавчі акти, які створюють сприятливі умови для розвитку інновацій, допоможуть прокласти шлях уперед.

«Успіх у створенні штучного інтелекту

може стати найважливішою подією

в історії нашої цивілізації. Або

найтрагічнішою. Ми просто не знаємо.»

Стівен Хокінг

Водночас ми живемо в епоху платформенної економіки, де цінність даних постійно зростає. Це призводить до проблем, пов’язаних із захистом індивідуальних прав. «Великі дані» вже знають про вас і ваші вподобання значно більше, ніж ви думаєте. Конституції створювалися, щоб захистити особу від держави. Тепер нам потрібно працювати над захистом фізичних осіб від використання їхніх особистих даних великими транснаціональними корпораціями або авторитарними урядами. ЄС, надпотужне об’єднання, наділене регулятивною функцією, може взяти на себе ініціативу з встановлення міжнародних правил функціонування майбутнього світу штучного інтелекту та роботизації. Краще запроваджувати правила, аніж приймати їх.

3. Зробити так, щоб європейська економіка задовольняла інтереси кожного

Створення спільного ринку принесло неабиякі результати – без цього ми не мали б європейських держав загального добробуту. Протягом десятиліть це було основою економічного зростання та створення нових робочих місць в Європі. Членство в ЄС означає зростання добробуту населення країни. Протягом останніх двадцяти років середні показники ВВП на душу населення подвоїлися. У деяких бідніших державах-членах цей показник зріс більше, ніж удесятеро. Протягом останніх кількох років спільний ринок допоміг створити понад 10 мільйонів робочих місць. Євро – друга найважливіша світова резервна валюта. Після фінансової кризи Європейський Союз знову твердо торує шлях економічного зростання, створення робочих місць та залучення інвестицій.

Проте цілком зрозуміло, що цього недостатньо. Незважаючи на те, що доходи ЄС зростали, ми не спромоглися забезпечити рівномірний розподіл цих коштів ані між громадянами, ані між державами-членами. Сьогоднішній популізм, як лівий, так і правий, значною мірою випливає з почуття несправедливості, а також з того, що сучасна модель суспільства, включаючи соціальну ринкову економіку та глобалізацію, не гарантує справедливого ставлення до кожної особи.

Таку тенденцію необхідно змінювати. Усі ми знаємо, що лібералізація ринку стимулює економічне зростання та гарантує створення нових робочих місць, тепер нам лише потрібно з’ясувати, як саме зробити так, щоб це правило працювало для всіх європейців.

«Європа має бути чимось більшим, ніж

просто ринок, товари та гроші.»

Жан-Клод Юнкер

Європі необхідно зосередитися на сучасних джерелах сталого розвитку, включаючи цифровізацію, культурно-розважальну індустрію, «зелене» зростання, економіку замкненого циклу, стартапи, стале та інноваційне виробництво продуктів харчування тощо. Так, ЄС не створює робочих місць та не обирає пріоритетні напрямки розвитку, але Союз може посприяти цим процесам, забезпечуючи сприятливі умови для підтримки компаній, працівників та підприємців по всьому континенту. ЄС став чемпіоном у сфері вільної та чесної торгівлі. Так має тривати й надалі. Водночас ми повинні покращувати глобальні правила та норми, протидіяти недобросовісним практикам, працювати над проведенням структурних реформ та вдосконалювати внутрішній ринок. Перерозподіл доходів від економічного зростання ЄС шляхом реалізації політики в галузі соціального забезпечення залишається і залишатиметься прерогативою національних урядів.

Майбутнє євро є найважливішою складовою розвитку нашої економіки. Вона не зможе бути ефективною без стабільної єдиної валюти. Протягом найближчих років ми маємо прискорити процес запровадження реального союзу ринків капіталу. Ми також повинні перетворити наш стабілізаційний механізм в Європейський валютний фонд. Але перш за все нам слід продовжувати зміцнювати довіру, дотримуватися загальних правил та норм, узгоджених між нами, і демонструвати солідарність, коли хтось з нас потребує допомоги. Саме так чинили партії ЄНП під час кризи Єврозони, так ми повинні робити й у майбутньому. Євро не вижило б, якби партії ЄНП, що входили до складу урядів – від Ірландії до Португалії, від Іспанії до Греції та Кіпру – не приймали складні та відповідальні рішення.

4. Боротися зі зміною клімату

Зміна клімату є однією з найбільших загроз для майбутнього нашої планети. Останні 19 років включали 18 найтепліших років за всю історію з початку спостережень. За нинішніх темпів середня температура продовжуватиме зростати на 0,2 градуса Цельсія кожні десять років. Остання доповідь Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату підтверджує цю тенденцію та попереджає про негативний вплив подальшого глобального потепління, що перевищуватиме 1,5 градуси Цельсія. Зміна температури матиме безпрецедентний вплив на всю нашу екосистему, включаючи зміну метеорологічних умов, загрозу для біологічних видів, підвищення рівня моря, виклики для продовольчої безпеки та системи охорони здоров’я.

Протягом останніх двох століть ми спромоглися забезпечити феноменальне економічне зростання та високий рівень добробуту, але за яку ціну! Наше завдання – захищати планету та поважати її кордони. У той же час ЄС слід уникати легковірності. Ми повинні захищати свої стратегічні інтереси та допомагати нашим країнам-членам у процесі переходу до екологічно чистої економіки. Це означає, що метою нашої політики в сфері клімату повинна бути не лише боротьба з кліматичними змінами, але й здобуття конкурентних переваг на глобальному рівні.

Зменшення викидів державами-членами ЄС недостатньо для того, щоб врятувати весь світ, але технології, розроблені нашими провідними компаніями, сприятимуть досягненню цієї мети. Отже, основну увагу слід приділяти розвитку екологічно чистих технологій та впровадженню моделей економіки замкненого циклу. Компанії, готові брати на себе ризики зараз, стануть лідерами майбутнього.

«У нас немає планети Б, порятунок планети

Земля має бути нашим завданням номер один.»

Мігель Аріас Каньєте та Карлос Моедаш

Декарбонізація повинна стати основною частиною програми дій Євросоюзу. Нам необхідно працювати над досягненням нульового рівня викидів карбону в Європі до 2045 року. Паризька угода була хорошим початком, але нам слід ставити більш амбітні цілі. Обмеження глобального потепління до 2 градусів Цельсія є необхідним і потребуватиме жорстких заходів щодо торгівлі викидами та розподілу спільних зусиль. Європа разом зі своїми державами-членами, регіонами та містами повинна стати на чолі цих змін.

5. Керувати процесами міграції

Загальна частка людей, які проживають за межами країн свого народження, з часом залишається більш-менш стабільною і становить близько 3%. Міграція, разом з усіма її різноманітними формами, стала нормою. Ми можемо робити вигляд, що проблеми не існує, або ж вжити рішучих заходів для її вирішення. Я пропоную другий варіант. Ми подолали найгіршу міграційну кризу, і тепер настав час продемонструвати всім європейцям, що ситуація перебуває під контролем. Ми б не пережили міграційної кризи 2015 року, якби не зусилля, докладені партіями ЄНП по всій Європі – від Мальти до Італії, від Болгарії до Швеції, від Греції до Німеччини та Австрії. Тепер ми повинні зробити все необхідне для того, щоб подібна ситуація більше ніколи не повторилася.

Імміграція до Європи повинна мати контрольований та легальний характер. Ми повинні уникати неконтрольованих ситуацій, подібних до тієї, що трапилася 2015 року. Зі зростанням кількості літніх людей та браком кваліфікованої робочої сили ми не зможемо вижити, зводячи навколо себе стіни. Завдання політиків полягає в тому, щоб знайти відповідні рішення та полегшити цей перехід, а не живити страхи. Свобода пересування всередині Європейського Союзу робить наше життя легшим, коли йдеться про подорожі, навчання або роботу. Імміграція ззовні є більш складним, але вирішуваним явищем. Посилення контролю на зовнішніх кордонах є необхідною умовою вільного руху людей на території ЄС.

«Сучасна Європа не повинна стати

фортецею, в якій ми самоізолюємося

від інших. Вона повинна бути відкритою.»

Гельмут Коль

Міграція залишатиметься визначальною проблемою для ЄС ще багато років. Наступна Європейська комісія повинна приділити їй належну увагу в межах свого порядку денного. Нам потрібно створювати центри для біженців  за межами ЄС разом з УВКБ ООН. Ми повинні зміцнювати Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів країн-членів Європейського Союзу – без спільної прикордонної служби важко контролювати загальний кордон. Ми також повинні розробити спільні рішення для ефективного повернення тих, хто не отримав притулку в Європі. Нам необхідно встановити квоту для кожної держави-члена на приймання визначеної кількості тих, хто шукає притулок з гуманітарних міркувань. Якщо цей варіант не спрацює, нам доведеться розробити систему гнучкої солідарності, в умовах якої держави-члени зможуть по-різному допомагати одна одній. І, нарешті, ми повинні подолати основні причини міграції шляхом посилення потенціалу ЄС у галузі співпраці з нашими сусідами, інвестуючи в зростання обсягів виробництва та створення нових робочих місць в Африці. Це не вирішить проблему безпосередньо, але, принаймні, певною мірою допоможе уникнути кризи в майбутньому.

6. Зробити Європу безпечнішою

Протягом десятиліть Сполучені Штати гарантували європейську безпеку. Зважаючи на те, що я активний прихильник тісних трансатлантичних відносин між нами, мені складно визнати, що їхні гарантії наразі є менш очевидними, ніж  раніше. Свідома маргіналізація США на міжнародній арені означає, що ми повинні взяти на себе більшу відповідальність за нашу власну безпеку. Нам слід активно заповнювати вакуум сили, що виникає, наприклад, у сфері торгівлі, зовнішньої політики, оборонній галузі чи в багатосторонніх відносинах.

Ми повинні прагнути налагодження діалогу та партнерства на всіх напрямках. Але нам також слід бути твердими у відносинах з Росією та іншими суб’єктами, які намагаються залякувати наші держави-члени.

«Епоха, в якій ми могли повністю покладатися

на інших, закінчилася … Зараз Європі

необхідно вирішувати свою долю самостійно».

Ангела Меркель

Протягом останніх років межа між станом війни та миру була розмита такими проблемами, як кібератаки, тероризм (як недержавний, так і фінансований різними державами), втручання в наші демократичні процеси, нелегальна міграція та інформаційні війни. Вони були спричинені невирішеними конфліктами, відновленням суперництва між великими державами та стрімким розвитком технологій. Незважаючи на значні досягнення, наразі ми не можемо забезпечити належний захист Європи в умовах суцільної мішанини стратегій, інструментів та акторів у галузі безпеки та оборони. Нам потрібно об’єднати це все під єдиним керівництвом.

Держави-члени та європейські інституції повинні активізувати свої зусилля зі створення реального Союзу безпеки та оборони. Ми також повинні розробити першу в історії ЄС Стратегію безпеки в галузі функціонування штучного інтелекту, щоб сприяти подоланню нових викликів, пов’язаних з поширенням ШІ, і вжити подальших заходів з підвищення ефективності та конкурентоспроможності технологічного та промислового компонентів оборонного сектору ЄС. Політика забезпечення інтересів Євросоюзу вимагатиме тісної координації з державами-членами, НАТО та нашими партнерами. Ми повинні брати на себе більше відповідальності за виконання одного з найважливіших завдань ЄС: забезпечення безпеки.

Комунікація Європи

Якби існувала нагорода за найгіршу комунікаційну стратегію в історії світової політики, Європейський Союз був би серйозним претендентом на її одержання. ЄС – це найуспішніший мирний проект у галузі міжнародних відносин. Проте його усталений образ є вкрай далеким від істини. Розмов про те, що в епоху цифрових технологій збільшилась кількість фейкових новин або про те, що люди віддають перевагу версіям, а не фактам, недостатньо. В епоху інформаційних війн ЄС повинен серйозно ставитися до питань комунікації.

Це означає не лише використання сучасних засобів комунікації за допомогою широкого спектру соціальних мереж, але також вживання зрозумілої мови, коли ми говоримо про головну ідею Європейського Союзу. Боротьба з фейковими новинами та тролями також становитиме велику частину того, що має бути зроблено. Найперше, політичним лідерам слід припинити звинувачувати Брюссель у власних невдачах, почати брати на себе відповідальність за прийняття загальноєвропейських рішень і задля цього інколи виходити зі своїх кабінетів. В основу європейського проекту покладено ідею прозорості, а не принцип таємного прийняття рішень.

Вирішальний момент для Європи

Я переконаний в тому, що зараз настав вирішальний момент для Європи. Якщо протягом найближчих років ми зробимо все правильно, згодом цей період марних спроб запровадження обмеженої демократії та передбачуваного популізму розглядатиметься в якості ще однієї кризи, яку було подолано в процесі європейської інтеграції. Якщо ж ми все зіпсуємо, існує ризик повернення до епохи ворожого націоналізму та неефективності європейських інституцій.

Важливо, щоб ми гуртувалися навколо нашої мети – побудови міцної сучасної Європи, яка впливає на тенденції світового розвитку, а не зазнає впливу інших. Це потребує пом’якшення розбіжностей між сходом та заходом, північчю та півднем. Етапи розширення ЄС ніколи не проходили легко, проте це було правильне рішення. Ми повинні акцентувати свою увагу на тому, що нас об’єднує, а не навпаки. Ми потребуємо більшої солідарності: як у питанні щодо майбутнього євро, так і щодо міграційної кризи. Ми потрібні один одному.

«Єдність Європи була мрією кількох людей.

Потім вона стала надією багатьох.

Сьогодні – це необхідність для нас всіх».

Конрад Аденауер

Європейський Союз не ідеальний, і ніколи таким не буде. Він завжди буде чимось більшим, ніж міжнародна організація, але меншим, ніж держава. ЄС постійно розвивається та долає кризові ситуації. Часто ми долаємо шлях від поступового розгортання кризи до її пікового моменту, який здається нам повним хаосом, і, врешті-решт, знаходимо неоптимальне рішення. Але все ж таки досягаємо своїх цілей. Саме так було з кризою Єврозони та міграційною кризою, і так буде з багатьма іншими викликами, які постануть перед нами в майбутньому. ЄС геть не досконалий. І ми повинні навчитися приймати нові виклики 21 століття.

У наступному році, коли нова Європейська комісія розпочне виконання своїх обов’язків, ми відзначатимемо тридцяту річницю падіння Берлінського муру. 1989 рік був сповнений надії. Ми щойно перемогли комунізм, а авторитарні режими за допомогою партій ЄНП один за одним зазнавали краху в усіх куточках Європи. Багато хто вважав, що більшість з 200 держав світу стануть на шлях свободи, ліберальної демократії та ринкової економіки. Дійсно, у перші роки після «холодної війни» було багато сподівань. Європа знову об’єдналася. Ми й не підозрювали, що на нас чекає попереду.

«Політична єдність не означає

поглинання нації».

Робер Шуман

Фашизм помер у 1945 році. Комунізм – у 1989 році. Я не хочу, щоб 2016 рік став початком кінця ліберальної демократії. Якщо я стану головним кандидатом від ЄНП і, врешті-решт, президентом Європейської комісії, я зобов’язуюся не лише захищати наші цінності, але й належним чином реагувати на ті проблеми, які призвели до сплеску націоналізму та популізму. За умови ігнорування всіх цих питань, ситуація лише погіршуватиметься. Протиріччя будуть загострюватися, напруженість у відносинах вийде на перший план, зростатиме кількість прихильників націоналізму. Я не кажу, що об’єднаній Європі настане кінець. Але в такому випадку ми досягнемо меж толерантності. Тієї толерантності, яку було покладено в основу нової Європи.

Європейський Союз ще ніколи не мав президента Єврокомісії, який би походив зі Скандинавії, країн Балтії або Центральної та Східної Європи. Втім, йдеться не про змагання між представниками різних географічних регіонів, радше про лідерські якості та досвід. Я народився в маленькій країні, яка змогла вистояти поряд з державою-експансіоністом – країні, яка завжди боролася за свої цінності та саме існування. Я завжди входив до складу або стояв на чолі коаліційних урядів. Це постійно вимагало від мене вміння налагоджувати відносини. Я мав безпосередній досвід роботи з популістською партією в уряді. Найімовірніше, усі ці якості матимуть значення після наступних європейських виборів.

Ми належимо до партійної родини, яка вірить у громадянські свободи та індивідуальну відповідальність. Вибір за вами. Я знаю, що ви ретельно все обміркуєте і проголосуєте за людину, яка, на вашу думку, зможе допомогти нашим партіям одержати перемогу на європейських виборах та, врешті-решт, очолити Комісію для Наступного покоління Європи. Ласкаво просимо до Гельсінкі!

Posted in EU.

„A politikus a közelgő választásokra figyel, az

államférfi a jövendő nemzedékre.”

Alcide de Gasperi

2018. november 8-án az Európai Néppárt megválasztja csúcsjelöltjét az Európai Bizottság elnöki posztjának betöltésére. Az előttünk álló kérdés egyszerű: ki a legalkalmasabb arra, hogy segítse pártjainkat megnyerni a jövő tavaszi európai választásokat, megszerezze az Európai Tanács és az Európai Parlament támogatását és végül vezesse az Európai Bizottságot.
Ez vezetési képességről és tapasztalatról szól. Ez kommunikációs készségekről és nyelvi tudásról szól. Ez értékekről, vízióról és a következő generáció
számára hiteles programról szól. Ezt javaslom nekünk, az EPP-nek:

Jövőkép Európa számára

Előre kell tekintenünk, hogy minden európai számára egy jobb, értékalapú jövőképet nyújtsunk. Az én jövőképem Európa-párti, pozitív és pragmatikus. Európa-párti abban, hogy hiszek egy okosabb és jobb európai integrációban. Európa vállaljon nagyobb szerepet ott, ahol annak értelme van, de kevesebbet ott, ahol nincs. Amit nemzeti vagy regionális szinten jobban el lehet végezni, azt ott kell elvégezni. Nyers nacionalizmusból kevesebb kell, viszont több valódi, nemzeti felelősségvállalásra van szükség a közös európai projektünkben. Olyan nemzeti és európai vezetőkre van szükségünk, akik hatást tudnak gyakorolni a közösen hozott döntésekre és teljes felelősségét vállalnak azokért.

Pozitív abban, hogy gátat kell szabnunk a félelem és a gyűlölet által vezérelt politikának. Összetett problémákra nem léteznek egyszerű megoldások. Igen, a technológia megváltoztatja a munkavégzés módját. Igen, a migráció kihívás. És igen, mindanynyian félünk a szüntelen változástól és a hirtelen átalakulástól. De ez nem azt jelenti, hogy a politikai vezetőknek táplálniuk kell ezeket a félelmeket. Ellenkezőleg, a vezetés arról szól, hogy lehetőségeket biztosítunk, dolgozunk a stabilitás érdekében, problémákat oldunk meg, és egy szebb jövő reményét nyújtjuk.

És pragmatikus abban, hogy konkrét, működő megoldásokat kell adnunk közös kihívásainkra. A digitális forradalom meg fogja változtatni a gazdaságot, a munkát, a politikát, a médiát, a tudományt és talán az emberiség jövőjét is. A klímaváltozással együtt ez lesz a fő kihívás, de nem csak a következő Európai Bizottság számára, hanem az eljövendő generációk számára is. Azt szeretném, hogy a technológia az embereket szolgálja, nem pedig fordítva. Egymindenki számára élhető bolygót szeretnék, amely a jövőben is élhető marad.

Az Európa Következő Generációja (Next Generation of Europe) számára készült rövid programban nem teszek úgy, mintha az EU minden jelenlegi problémájára tudnám a megoldást; és nem teszek részletekbe menő szabályozási javaslatokat sem – annak is eljön majd az ideje. A célom az, hogy felvázoljam az előttünk álló fő kihívásokat. Generációnk két fő kérdése a digitális forradalom és a klímaváltozás. Ezek nemzeteken átnyúló kihívások, amelyeket egyetlen ország sem tud egyedül megoldani. Bizonytalan időkben szilárd alapra van szükség – ez az alap az értékrendszerünk. És ezeken az értékeken alapul az Európa Következő Generációja hat pontja.

1. Az európai értékek védelme

A 20. században az Európai Néppárt megnyerte az ideák csatáját. Alapító atyáink Európa-szerte, keleten, nyugaton, északon és délen folytatott kitartó küzdelmének köszönhetően, a demokrácia diadalmaskodott a fasizmus, a kommunizmus és a nacionalizmus felett. Útjára indítottuk az európai projektet, megvédtük a demokráciát és a szabadságot, békét hoztunk. De nem hagyatkozhatunk egy statikus világképre, és nem vehetjük azt adottnak. Értékeink támadás alatt állnak mind az Európai Unión belülről, mind azon kívülről– itt az ideje kimenni a barikádokra, hogy megvédjük őket.

Az értékrendszerünk az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, a szolidaritás, a férfiak és nők közti egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok tiszteletén alapul, amelynek része a kisebbségekhez tartozók jogainak elismerése is. Bizonytalan időkben ezek az értékek jelentik biztonságunk szilárd alapkövét, biztos alapját annak, hogy kik vagyunk mi, jobbközép kereszténydemokraták. Ezek híján nem marad semmink, és lemondunk arról az erkölcsi iránytűről, amely eddig biztos irányt szabott számunkra.

„Nagy árat fizettünk ugyan, de nem kell

lesütnünk tekintetünket, hiszen a szabadság

megfizethetetlen.”

Lech Wałęsa

De nem élhetünk tagadásban – társadalmainkban eluralkodott a nyugtalanság, a jövő miatti aggodalom, az az érzés, hogy ami a legjobb volt, már mögöttünk van. Nem ítélem el azokat, akik kísértést éreznek arra, hogy a populistákra adják szavazatukat. Ehelyett azt mondom: „meghallottuk a szavatokat”! Nem fogjuk figyelmen kívül hagyni a technológia, a foglalkoztatás, a biztonsági helyzet és a migráció által kiváltott félelmeket. Ezek közül sok megalapozott, de ezekre a demokratikus rendszerünkön belül kell megoldást találni. Évszázadokon keresztül küzdöttünk a demokráciáért, az egyéni szabadságjogokért és az igazságért. A történelem megtanította nekünk, hogy amint az illiberalizmus felé vezető útra lépünk, már nagyon nehéz arról letérni. Az illiberális demokrácia fogalmi önellentmondás, és ellenkezik mindazzal, amiért az EPP küzd.

2. Vezetőszerep a digitális forradalom területén

A negyedik ipari forradalom – mesterséges intelligencia, robotizáció, a dolgok internetje, 3D-s nyomtatás és digitalizáció – már jelen van, és hatásai minden területen messzire vezetnek, beleértve a gazdaságot, a politikát és a tudományt. Az előző ipari forradalmaktól eltérően ez nem lépésről lépésre történik – a terjedése gyors, és felrúgja a meglévő szabályokat. Európának a technológiai fejlődés élére kell állnia, különben a lemaradást kockáztatja. A digitális forradalom élére állni annyit tesz, hogy a munka jövőjére, az innovációra és az egyének védelmére helyezzük a hangsúlyt.

A digitális forradalom megváltoztatja a munkavégzés és a tanulás módját. Kevéssé tudhatjuk, hogy milyen lesz a munkaerőpiac 2050-ben. Számos mai foglalkozás – fizikai és szellemi egyaránt – a jövőben el fog tűnni. Ez nem azt jelenti, hogy a gépek átveszik a helyünket, hanem azt, hogy együtt kell dolgoznunk a robotokkal, ha jobb eredményeket akarunk elérni. Az oktatás már nem egy készség és rengeteg tény elsajátításáról szól, hanem sokkal inkább az élethosszig tartó tanulásról és az érzelmi intelligenciáról. Nem számít, hogy milyen készségeket kell megtanulunk a jövőben, az adatok megértése fontos helyen szerepel majd. Számos tagállam már úttörő e tekintetben. Európa egésze számára fontos, hogy tapasztalataikra építsünk.

Jelenleg az első 20 technológiai vállalkozás vagy az Egyesült Államokban vagy Kínában található. Az oktatás, az innováció, a kutatás és fejlesztés területén való befektetések nélkül ez a trend folytatódni fog. Az európai döntéseknek javítaniuk kell a technológiai infrastruktúrát, mint például az 5G hálózatokat, és lehetőséget kell teremteniük az európai vállalatok és feltalálók számára, hogy kiteljesedjenek a digitális korban. Az innováció feltételeit megteremtő modern pénzügyi eszközök és szabályozás segítenek egyengetni ennek útját.

„A valódi mesterséges intelligencia megalkotása

lehet a legjelentőségteljesebb esemény a

civilizációnk történelmében. Vagy a legrosszabb.

Hogy melyik, nem tudhatjuk.”

Stephen Hawking

Ezzel egyidőben a platformgazdaság korában élünk, ahol az adatok értéke egyre csak nő. Ennek járulékaként megjelentek azok a problémák, amelyek az egyének jogainak védelméhez kapcsolódnak. A „big data” már többet tud rólunk és preferenciáinkról, mint hinnénk. Alkotmányokat hoztunk létre azzal a céllal, hogy az egyént megvédjük az államtól. Most azon kell dolgoznunk, hogy megvédjük az egyént attól, hogy nagy, nemzetközi vállalatok vagy autoriter kormányok használják fel személyes adatait. Szabályozási szuperhatalomként az EU vezető szerepet vállalhat a nemzetközi szabályok megalkotásában a mesterséges intelligencia és a robotizáció eljövendő világában. Jobb szabályokat létrehozni, mintsem mások szabályait követni.

3. Az európai gazdaság mindenki érdekét kell, hogy szolgálja

Az egységes piac bevált – enélkül nem tudnánk fenntartani az európai jóléti államokat. Az elmúlt évtizedek során ez volt a növekedés és a foglalkoztatás alapja Európában. Az EU-tagság a jólét növekedését jelenti. Az egy főre jutó GDP az elmúlt húsz évben a kétszeresére nőtt. Néhány szegényebb államban a növekedés meghaladta a tízes szorzót. Az egységes piac 10 millió munkahely létrehozását segítette az elmúlt pár évben. Az euró a második legfontosabb globális tartalékvaluta. Az Európai Unió a pénzügyi válság óta újra a növekedés, a munkahely-teremtés és a befektetés biztos talaján jár.

De ez természetesen nem elegendő. Bár az EU-nak sikerült a torta méretét megnövelnie, abban már kevésbé sikeres, hogy azt méltányosan ossza el, akár az egyének, akár a tagállamok között. A mai populizmus nagy része, legyen az akár bal- vagy jobboldali, az igazságtalanság azon érzetéből táplálkozik, hogy a jelenlegi társadalmi berendezkedés – beleértve a szociális piacgazdaságot és a globalizációt is – nem mindenkivel szemben tisztességes. Ennek meg kell változnia. Mindannyian tudjuk, hogy a piac liberalizációja serkenti a növekedést és munkahelyeket hoz létre, már csak azt kell kitalálnunk, hogy miként működhet ez minden európai számára.

„Európa többről kell szóljon, mint a piacról,

a termékekről és a pénzről.”

Jean-Claude Juncker

Európának a fenntartható fejlődés modern forrásaira kell helyeznie a hangsúlyt, többek között a digitalizációra, a kreatív iparágakra, a zöld növekedésre, a körkörös gazdaságra, a start-up vállalkozásokra, a fenntartható és innovatív élelmiszer-előállításra és a hasonlókra. Nem az EU hozza létre a munkahelyeket és az új gazdasági bajnokokat, de az Unió kedvező feltételeket teremthet a vállalatok, a munkavállalók és a vállalkozók számára az egész kontinensen ahhoz, hogy ezt megtegyék. Az EU a szabad és tisztességes kereskedelem bajnoka, és továbbra is annak kell maradnia. Ezzel egyidőben jobbítanunk kell a globális szabályokat, fel kell lépnünk a tisztességtelen gyakorlatokkal szemben, dolgoznunk kell a strukturális reformokon és a belső piac kiteljesítésén. Az európai növekedés a jóléti politikán keresztül történő újraelosztása a nemzeti kormányok kezében van, és ott is marad.

Az euró jövője gazdaságunk döntő része. Stabil és fenntartható közös valuta nélkül nem leszünk képesek egy sikeres gazdaságot fenntartani. Az elkövetkezendő
években fel kell gyorsítanunk haladásunkat egy valódi bank- és tőkepiaci unió felé. A stabilitást szolgáló mechanizmusokból létre kell hoznunk az Európai Valutaalapot. De legelőször és legfőképpen folytatnunk kell a bizalom kiépítését, ragaszkodnunk kell a közös szabályokhoz, amelyekben megállapodtunk, és szolidaritást kell mutatnunk, amikor valamelyikünk szükséget szenved. Az EPP pártok ezt tették az euróválság alatt, és ezt kell tennünk a jövőben is. A kormányon levő EPP pártok – Írországtól Portugáliáig, Spanyolországtól Görögországig és Ciprusig – nehéz és felelős döntései nélkül az euró nem élte volna túl.

4. Az éghajlatváltozás kezelése

A klímaváltozás az egyik legnagyobb fenyegetés bolygónk jövőjére nézve. Az elmúlt 19 évben volt az eddig feljegyzett 18 legmelegebb év. A jelenlegi ütem alapján az átlaghőmérséklet 0,2 Celsius fokot fog emelkedni minden évtizedben. A Kormányközi Panel a Klímaváltozásról legutóbbi jelentése visszaigazolja ezt a trendet és egy további, 1,5 Celsius fokot meghaladó globális felmelegedés hatásaira figyelmeztet. A hőmérséklet-változások soha nem látott hatást gyakorolnak az egész ökoszisztémánkra, beleértve ebbe az időjárás alakulását, a fajokat, a tengerszintet, az élelmiszer-biztonságot és az egészségügyet.

Az elmúlt két évszázadban soha nem látott gazdasági növekedést és jólétet voltunk képesek létrehozni, de ennek megvolt a maga ára. A mi feladatunk az, hogy megvédjük a bolygót és tiszteletben tartsuk korlátait. Ezzel egyidőben az EU nem lehet naiv, meg kell védenünk stratégiai érdekeinket és segítenünk kell tagállamainkat abban, hogy egy tisztább gazdaságra álljanak át. Ez azt jelenti, hogy a klímapolitikánknak nem elég a klímaváltozással foglalkoznia, hanem globális versenyelőnyt is kell biztosítania számunkra. Az európai károsanyag-kibocsátás csökkentése nem elegendő a világ megmentéséhez, de az úttörő vállalataink által kifejlesztett technológia igen. A hangsúlyt ezért a tiszta technológiára és a körkörös üzleti modellekre kell helyeznünk. Azok a vállalatok fognak vezetővé válni a jövőben, amelyek mernek kockázatot vállalni ebben a szakaszban.

„Nincs még egy bolygónk, a Föld megmentése

kell legyen az első számú küldetésünk.”

Miguel Arias Cañete en Carlos Moedas

Az EU-nak a szénmentesítést kell központi helyre emelnie programjában. Dolgoznunk kell azon, hogy Európa 2045-re szénmentessé váljon. A párizsi egyezmény jó kezdet volt, de ambiciózusabbnak kell lennünk. A globális felmelegedés 2 Celsius fokra való korlátozása szükséges cél, és kemény intézkedéseket kíván mind a kibocsátás-kereskedelem, mind az erőfeszítések megosztása terén. Ezt az átalakulást Európának kell vezetnie tagállamaival, régióival és városaival.

5. A migráció kezelése

A származási országukon kívül élő emberek aránya globálisan többé-kevésbé állandó, közel 3%. A migráció, annak sokféle formájával együtt, nem fog eltűnni. Tehetünk úgy, mintha nem létezne, vagy szembe is nézhetünk a problémával. Én az utóbbit ajánlom. Megoldottuk már a legrosszabb migrációs válságot és most itt az idő, hogy megmutassuk minden európainak, hogy ellenőrzésünk alatt tartjuk a helyzetet. Európa-szerte az EPP-pártok – Máltától Olaszországig, Bulgáriától Svédországig, Görögországtól Németországig és Ausztriáig – erőfeszítései nélkül nem lettünk volna képesek túlélni 2015 migrációs válságát. Most arról kell meggyőződnünk, hogy ez nem fog megismétlődni.

Európának szüksége van az ellenőrzött és legális bevándorlásra. Nem szabad visszalépnünk egy ellenőrizetlen helyzetbe, a 2015-ös helyzethez hasonlóba. Az idősödő népesség és a képzett munkaerő hiánya miatt nem leszünk képesek a túlélésre, ha falakat húzunk fel. A politikusok feladata megoldásokat találni és elősegíteni ezt az átmenetet, nem pedig félelmet kelteni. Az Európai Unión belüli szabad mozgás megkönnyíti az életünket, legyen szó utazásról, tanulásról vagy munkavállalásról. A kívülről jövő bevándorlás bonyolultabb, de megoldható. Az egyének EU területén belüli szabad mozgásának előfeltétele a külső határok jobb ellenőrzése.

„Ez az Európa nem válhat olyan erődítménnyé,

ahol elszigeteljük magunkat másoktól.

Nyitottnak kell lennie.”

Helmut Kohl

A migráció az elkövetkezendő években is meghatározó téma lesz az EU számára. A következő Európai Bizottság terveiben központi helyet kell elfoglalnia. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosával (UNHCR) karöltve az EU területén kívül kell menekültügyi központokat létrehoznunk. A Frontex megerősítése szükséges – közös határőrség nélkül nehéz a közös határ őrzése. Közös megoldásokat kell találnunk arra is, hogy az Európában menedékjogot nem kapó egyéneket hatékonyan visszatérítsük. Minden egyes tagállam esetében meg kell állapítanunk egy kvótát a humanitárius menedékkérők számára. Amenynyiben ez nem működik, rugalmas szolidaritási rendszert kell kialakítanunk, ahol a tagállamok eltérő módokon tudnak segíteni egymásnak. Végül pedig a migráció kiváltó okait kell kezelnünk, úgy, hogy megerősítjük az EU képességét arra, hogy a szomszédságunkban tevékenykedjen az afrikai növekedésre és munkahelyekre fordított befektetésekkel. Ez nem jelent azonnali megoldást a problémára, de legalább egy lépéssel közelebb visz minket egy jövőbeli válság elkerüléséhez.

6. Egy biztonságosabb Európa megteremtése

Évtizedekig az Egyesült Államok garantálta Európa biztonságát. A szoros transzatlanti kapcsolatunk lelkes támogatójaként nehezemre esik elfogadni, hogy ez a garancia ma már kevésbé magától értetődő, mint korábban. Az Egyesült Államok önkéntes világpolitikai marginalizálódása azt jelenti, hogy nagyobb felelősséget kell vállalnunk saját biztonságunkért. Előre kell lépnünk, hogy kitöltsük a megjelenő hatalmi űrt, függetlenül attól, hogy az a kereskedelemben, a külpolitikában, a védelemben vagy a multilateralizmus terén jelentkezik. Törekednünk kell a párbeszéd és az együttműködés kialakítására minden irányban. De emellett szilárd kell legyen az álláspontunk Oroszországgal szemben, valamint mindazokkal szemben, akik tagállamaink megfélemlítésére törekednek.

„Véget ért az a korszak, amikor teljes mértékben

másokra hagyatkozhattunk… Itt az ideje, hogy

Európa saját kezébe vegye a sorsát.”

Angela Merkel

Az elmúlt években a háborút a békétől elválasztó vonal elmosódott a kibertámadások, az államoktól független vagy államilag finanszírozott terrorizmus, a demokratikus folyamatainkba történő beavatkozás, az illegális bevándorlás, valamint az információs hadviselés jelentette kihívások miatt. Ezek folyamatban levő konfliktusokból, megújult hatalmi harcokból és technológiai áttörésekből erednek. Bár sok eredményt értünk már el, nem tudunk megfelelő védelmet biztosítani Európa számára a meglévő biztonsági és védelmi politikák, eszközök és szereplők rendezetlen halmazával. Ezeket egy ernyő alá kell vonni.

A tagállamoknak és az európai intézményeknek nagyobb erőfeszítéseket kell tenniük egy biztonsági és védelmi Unió kialakítására. Ki kell fejleszteni az EU első Mesterséges Intelligenciáról szóló Biztonsági Stratégiáját is, hogy segítsen megoldani a MI által létrehozott új kihívásokat, valamint, hogy további lépéseket tehessünk abban, hogy javítsuk Európa védelmi technológiai és ipari alapjának versenyképességét és hatékonyságát. Biztonságunk megőrzése szintén szoros koordinációt kíván a tagállamok, a NATO és partnereink között. Itt az ideje nagyobb felelősséget vállalnunk az egyik legfontosabb EU feladat, a biztonság terén.

Európai kommunikáció

Ha létezne díj, amit a világpolitika történelme során a legrosszabb kommunikációs stratégiáért osztanak ki, az Európai Unió komoly eséllyel szállhatna versenybe. Az EU a nemzetközi kapcsolatok legsikeresebb békeprojektje. Mégis, a tetteivel vagy a lényegével kapcsolatban kialakult uralkodó nézet nem is állhatna távolabb a valóságtól. Nem elég azt kimondanunk, hogy a digitális kor miatt elterjedtek a hamis hírek vagy hogy az emberek jobban szeretik a történeteket, mint a tényeket. Az információs háborúk korában az EU-nak komolyan kell vennie a kommunikációt.

Ez nemcsak azt jelenti, hogy modern kommunikációs eszközöket kell alkalmaznia a közösségi média csatornáin, de azt is, hogy érthető nyelven kell kifejeznie, mi is valójában Európa lényege. A hamis hírek és a trollok elhárítása szintén fontos része lesz a tennivalóknak. Nagyon jó kiindulási pont, ha a politikai vezetők felhagynak azzal, hogy Brüsszelt vádolják saját kudarcaikért és felelősséget vállalnak az európai döntésekért, és ezeket a kabinet keretein kívül is felvállalják. Európa lényege az átláthatóság, nem pedig a titkos döntéshozatal.

Ez Európa nagy pillanata

Hiszem, hogy ez nagy pillanat Európa számára. Ha a következő években helyesen cselekszünk, úgy tekintünk majd vissza az illiberális demokrácia kísérletére
és a zsigerből jövő populizmus eme korszakára, mint az európai integrációs folyamat egy újabb megoldott válsághelyzetére. Ha nem cselekszünk helyesen, azt kockáztatjuk, hogy visszalépünk a nacionalizmus mételyébe és Európa jelentéktelenségének korszakába.

Fontos, hogy összefogjunk egy erős és modern Európa kialakításáért, amely képes a világot formálni, és nem hagyja, hogy mások formálják őt. Ehhez szükség van a kelet és a nyugat, az észak és a dél közt fennálló megosztottság enyhítésére. A bővítések sohasem voltak könnyűek, de mindig a helyes döntést jelentették. Jobban ki kell tudnunk emelni, hogy mi az, ami összeköt minket, ahelyett, ami elválaszt bennünket. Több szolidaritásra van szükség az euró jövője és a migráció tekintetében egyaránt. Szükségünk van egymásra.

„Az európai egység egy maroknyi ember álma

volt. Sokak számára a reménnyé vált. Ma ez

mindannyiunk számára szükségszerűség”.

Konrad Adenauer

Az Európai Unió nem tökéletes, és soha nem is lesz az. Mindig több lesz, mint egy nemzetközi szervezet, de kevesebb, mint egy állam. Számos értelemben ez egy állandósult evolúció és válságkezelés.

Gyakran érezzük úgy, hogy egy válsághelyzetből a káoszba lépünk, majd végül egy optimálistól elmaradó megoldást találunk. De a céljainkat elérjük. Ez történt az euró és a migrációs válság esetén, és ugyanez fog történni számos más, jövőbeli kihívás esetén is. A tökéletlenségek Uniója vagyunk. És meg kell tanulnunk, hogy miként adaptáljuk ezt a XXI. század új kihívásaira.

Jövőre fogjuk ünnepelni a berlini fal ledöntésének 30. évfordulóját, egy időben azzal, amikor az új Európai Bizottság megkezdi mandátumát. 1989 telve volt reménnyel. Épphogy diadalmaskodtunk a kommunizmus felett, és az EPP pártjainak köszönhetően Európa minden szegletében összeomlóban voltak az autoriter rezsimek. Legtöbbünk hitt abban, hogy a világ 200 államának zöme magához öleli a szabadságot, a liberális demokráciát és a piacgazdaságot. Valóban, a hidegháborút követő néhány év telve volt ígéretekkel. Európa újra egységes volt. Aligha tudtuk akkor, hogy mi vár ránk.

„A politikai egység nem a nemzet

beolvadását jelenti.”

Robert Schuman

A fasizmus 1945-ben véget ért. A kommunizmus 1989-ben véget ért. Ne legyen 2016 az az év, amikor a liberális demokrácia számára a vég elkezdődött. Ha én leszek az Európai Néppárt csúcsjelöltje és végül az Európai Bizottság elnöke, ígérem, hogy nemcsak megvédem az értékeinket, hanem azokat a sérelmeket is kezelem, amelyek a nacionalizmus és a populizmus erősödéséhez vezettek.

Ha nem kezeljük ezeket a feszültségeket, a helyzet rosszabbodni fog. Az ellenségeskedés terjedni fog, az ellentétek előtérbe kerülnek, a nacionalizmus pedig erősödni fog. Nem mondom azt, hogy Európa eléri a töréspontot, de el fogjuk érni a tolerancia határait. Ez a tolerancia pedig éppen az, amire Európa épült.

Az Európai Uniónak soha nem volt európai bizottsági elnöke Észak-Európából, a Balti államokból vagy Közép-Kelet Európából. Ez ugyanakkor nem egy földrajzi verseny, hanem egy vezetésről és tapasztalatról való választás. Én egy olyan kis országból jövök, amelynek sikerült egy terjeszkedő hatalom szomszédságában fennmaradnia – egy olyan országból, amely mindig harcolt az értékeiért és fennmaradásáért.

Én mindig koalíciós kormányban dolgoztam vagy koalíciós kormányt vezettem, ez pedig folyamatosan hidak építését igényli. Első kézből tapasztaltam meg egy populista párt kormányon belüli kezelését. Ezek mind olyan kvalitások, amelyek nagy valószínűséggel fontosak lesznek a következő Európai választások után.

Mi egy olyan pártcsalád vagyunk, amely hisz az egyéni szabadságban és felelősségben. A választás az Önöké. Én tudom, hogy Önök úgy fognak dönteni és arra a személyre fognak szavazni, akiről hiszik, hogy pártjainkat segíteni fogja a jövő tavaszi európai választások megnyerésében és hogy a Bizottságot Európa Következő Generációja érdekében fogja vezetni. Isten hozott Helsinkiben!

Posted in EU.

“Un politico guarda alle prossime elezioni.

Uno statista alla prossima generazione.”

Alcide de Gasperi

L’8 novembre 2018 il Partito Popolare Europeo sceglierà il suo candidato a Presidente della Commissione Europea. La domanda è semplice: chi è la persona più adatta a portare i nostri partiti a vincere le elezioni europee in primavera, ad ottenere il sostegno del Consiglio Europeo e del Parlamento Europeo e, infine, a presiedere la Commissione Europea? Per me è una questione di leadership e di esperienza. Di comunicazione e abilità linguistiche. Ed è una questione di valori, di visione e di programmi credibili per la prossima generazione d’Europa. Questo è ciò che propongo per noi, per il PPE.

Una visione per l’Europa

Dobbiamo guardare avanti e offrire a tutti gli europei una nuova visione per il futuro, una visione che si basi sui nostri valori. La mia visione è pro-europea, positiva e pragmatica.

Pro-europea, perché io credo in una nuova e migliore integrazione europea. Abbiamo bisogno di più Europa dove l’Europa ha un valore aggiunto, e meno Europa dove essa non ce l’ha. Ciò che può essere fatto meglio a livello nazionale o regionale è lì che deve essere fatto. Non abbiamo bisogno del nazionalismo brutale voluto da alcuni, ma certamente di una più autentica e ampia partecipazione nazionale al progetto comune europeo. E c’è bisogno di veri leader che abbiano influenza in Europa e che si assumano la piena responsabilità delle decisioni prese insieme.

Positiva, nel senso che è il momento di dire basta alla politica della paura e dell’odio. Non ci sono soluzioni facili a problemi complessi. Sì, la tecnologia cambierà il nostro modo di lavorare. Sì, l’immigrazione è una sfida. E sì, abbiamo tutti paura dei continui cambiamenti. Ma questo non autorizza i leader politici ad alimentare queste paure. Al contrario, leadership significa fornire opportunità, lavorare per la stabilità, trovare soluzioni e dare ai cittadini la speranza di un futuro migliore.

E pragmatica, nel senso che c’è bisogno di dare soluzioni operative e concrete alle nostre sfide comuni. La rivoluzione digitale cambierà l’economia, il lavoro, la politica, i media, la scienza e forse il futuro dell’umanità. Questo, insieme al cambiamento climatico, sarà la sfida principale, non solo per la prossima Commissione europea, ma per le generazioni a venire. Io voglio che la tecnologia sia al servizio della gente, non il contrario. E voglio un pianeta che sia, e continuerà ad essere, vivibile per tutti.

In questo breve programma per la prossima generazione d’Europa, non pretendo di avere la soluzione a tutte le attuali sfide dell’UE; né do raccomandazioni politiche dettagliate – verrà il momento di farlo. Il mio obiettivo qui è di tratteggiare alcune delle sfide chiave che ci attendono. Le due questioni principali per la nostra generazione sono la rivoluzione digitale e il cambiamento climatico. Entrambe sono sfide transnazionali che nessun singolo Paese può affrontare da solo. In tempi di incertezza abbiamo bisogno di un’ancora – quell’ancora sono i nostri valori. E questi valori sono la base dei miei sei punti per la prossima generazione d’Europa.

1. Difendere i valori europei

Nel 20 ° secolo il Partito Popolare Europeo ha vinto la battaglia delle idee. La democrazia ha prevalso sul fascismo, sul comunismo e sul nazionalismo grazie alle lotte dei nostri padri fondatori in tutta Europa, a est e ad ovest, a nord ed a sud. Siamo noi d aver lanciato il progetto europeo, difeso la democrazia e la libertà e portato la pace in Europa. Ma la nostra visione del mondo non può essere statica e non deve essere data per scontata. Oggi i nostri valori sono sotto attacco sia all’interno che all’esterno dell’Unione Europea – è tempo di stare sulle barricate e difenderli.

I nostri valori si basano sul rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, della solidarietà, dell’uguaglianza tra uomini e donne, dello stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. In tempi di incertezza, questi valori sono l’ancora della nostra sicurezza, le fondamenta che ci rendono ciò che siamo, come cristiano democratici moderati. Senza questi valori non abbiamo più nulla e vaghiamo alla cieca, privi della bussola morale che così bene ci ha guidati finora.

“Teniamo la testa alta, nonostante il prezzo che

abbiamo pagato, perché la libertà non ha

prezzo.”

Lech Wałęsa

Ma non possiamo negarlo: c’è inquietudine nelle nostre società, ansia per il futuro, la sensazione che il meglio sia ormai alle nostre spalle e tempi bui ci aspettino. Non mi sento di condannare chi è tentato di votare per i populisti. A loro io voglio dire: “vi abbiamo ascoltato”. Non ignoreremo le paure legate alla tecnologia, ai posti di lavoro, alla sicurezza o all’immigrazione. Molti sono timori legittimi, ma vanno risolti all’interno del nostro ordine democratico. Democrazia, libertà individuali e giustizia sono ciò per cui abbiamo lottato per interi secoli. La storia ci ha insegnato che una volta intrapreso il cammino verso l’illiberalismo, è difficile raddrizzare il corso. La democrazia illiberale è una contraddizione in termini e va contro tutto ciò che il PPE rappresenta.

2. Guidare la rivoluzione digitale

La quarta rivoluzione industriale – intelligenza artificiale, internet delle cose, digitalizzazione – è già qui e ha un impatto trascinante, compreso sull’economia, la politica e la scienza. A differenza delle precedenti rivoluzioni industriali, questa non è incrementale, ma avanza rapidamente ed è dirompente. L’Europa non può stare a guardare, deve essere all’avanguardia nello sviluppo tecnologico. Assumere un ruolo guida nella rivoluzione digitale significa pensare al futuro del lavoro, all’innovazione e a proteggere i nostri cittadini.

La rivoluzione digitale sta cambiando il modo in cui lavoriamo e impariamo. Abbiamo ben poche indicazioni su come sarà il mercato del lavoro nel 2050. Molti dei lavori di oggi – siano essi manuali o di concetto – domani non ci saranno più. Non sto certo parlando di un futuro in cui le macchine prenderanno il sopravvento, ma di un futuro in cui robot ci affiancano per essere più efficaci ed ottenere risultati migliori. In questo futuro, l’istruzione non sarà più orientata ad acquisire conoscenze approfondite e competenze specifiche, ma piuttosto alla formazione permanente e all’intelligenza emotiva. Non importa quali competenze impareremo in futuro, la comprensione dei dati sarà fondamentale per tutto. Diversi stati membri della UE sono pionieri in questo campo. Il resto dell’Europa può e deve prendere spunto dalle loro esperienze.

Pensateci: oggi le 20 maggiori società tecnologiche vengono tutte dagli Stati Uniti o dalla Cina. Senza investimenti in istruzione, innovazione, ricerca e sviluppo questa tendenza non potrà che continuare. Le decisioni europee devono migliorare l’infrastruttura tecnologica, come le reti 5G, e creare opportunità per aziende europee e imprenditori per prosperare nell’era digitale. Nuovi strumenti finanziari e regolamentazione favorevole all’innovazione aiuteranno a spianare la strada.

“Il successo nella creazione di un’intelligenza

artificiale efficace potrebbe essere la più grande

conquista del genere umano. O l’ultima.

Semplicemente non lo sappiamo.”

Stephen Hawking

Allo stesso tempo viviamo nell’era dell’economia delle piattaforme, in cui il valore dei dati continua ad aumentare, portando con sé problemi relativi alla protezione dei diritti individuali. I big data già sanno di te più di quanto tu pensi. Le nostre costituzioni sono state scritte per proteggere i cittadini dall’eccessivo potere dello Stato. Oggi la battaglia è proteggere le persone dall’uso indiscriminato dei loro dati personali da parte di multinazionali private o governi non democratici. L’UE è una superpotenza legislativa e può pertanto diventare leader mondiale nella definizione di regole globali per l’intelligenza artificiale. Molto meglio essere quelli che fanno le regole – piuttosto che quelli che le subiscono.

3. Far funzionare l’economia europea per tutti

Il mercato unico funziona – senza di esso non saremmo in grado di sostenere il nostro stile di vita e i sistemi di welfare europei. Per decenni il mercato unico è stato il motore della crescita e dell’occupazione in Europa. Non dimentichiamolo mai: far parte dell’UE significa prosperità. Negli ultimi 20 anni il PIL pro capite in Europa è raddoppiato e in alcuni degli Stati membri più poveri stiamo parlando di aumenti di oltre il 1000 %. Il mercato unico ha contribuito alla creazione di oltre 10 milioni di posti di lavoro negli ultimi anni. L’euro è la seconda valuta di riserva globale. E oggi, l’Unione Europea, uscita dalla crisi, è tornata su un solido percorso di crescita, creazione di posti di lavoro e investimenti.

Ma ovviamente questo non è abbastanza. L’UE ha aumentato le dimensioni della torta, ma non è riuscita a distribuirla a tutti in modo equo e uniforme. Gran parte del populismo di oggi, sia di destra che di sinistra, deriva da un senso di ingiustizia, dalla sensazione che il nostro attuale modello di società – basato su economia sociale di mercato e globalizzazione – non tratti in modo equo tutti i cittadini. Tutto questo deve cambiare. Sappiamo tutti che la liberalizzazione del mercato stimola la crescita e crea posti di lavoro, ora dobbiamo solo capire come farlo funzionare per tutti gli europei, nessuno escluso.

“L’Europa deve essere molto più che mercato,

beni e denaro.”

Jean-Claude Juncker

L’Europa deve concentrarsi su fonti moderne di crescita sostenibile, tra cui il digitale, le industrie creative, l’economia circolare, le start-up, la produzione alimentare sostenibile e innovativa. L’Unione europea non crea da sola posti di lavoro e non sceglie nuovi campioni. Il compito dell’Unione Europea è di creare le condizioni favorevoli per aziende, lavoratori e imprenditori in tutto il continente. L’UE sostiene il commercio equo e aperto e deve continuare a farlo. Allo stesso tempo le regole globali devono cambiare, dobbiamo reagire contro le pratiche sleali, e lavorare su riforme strutturali e completamento del mercato unico. La redistribuzione della crescita attraverso le politiche di welfare invece è e rimarrà saldamente nelle mani dei governi nazionali.

Il futuro dell’euro è una parte cruciale della nostra economia. Senza una moneta comune stabile e sostenibile, non c’è economia che funzioni. Nei prossimi anni dobbiamo spingere l’acceleratore verso una vera Unione bancaria e dei mercati dei capitali. Dobbiamo anche trasformare i nostri meccanismi di stabilità in un vero Fondo monetario europeo. Ma prima di tutto dobbiamo costruire fiducia reciproca tra Stati membri, certamente rispettando le regole comuni che abbiamo concordato insieme ma anche mostrando piena solidarietà quando uno di noi si trovi in difficoltà. Questo hanno fatto i partiti del PPE durante la crisi dell’euro, e questo è ciò che dobbiamo fare in futuro. Senza le decisioni difficili e responsabili prese dai governi guidati da partiti del PPE – dall’Irlanda al Portogallo, dalla Spagna alla Grecia e Cipro – l’euro non sarebbe sopravvissuto.

4. Affrontare il cambiamento climatico

Il cambiamento climatico è una delle più grandi minacce per il futuro del nostro pianeta. Degli ultimi 19 anni, 18 sono stati gli anni più caldi mai registrati. Al ritmo attuale, le temperature medie continueranno a salire di 0,2 gradi Celsius ogni decennio. L’ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici conferma questa tendenza e avverte dei rischi di un ulteriore riscaldamento globale oltre 1,5 gradi Celsius. I cambiamenti di temperatura avranno un impatto senza precedenti sull’intero ecosistema mondiale, sull’ andamento del clima, sulle specie viventi, sul livello dei mari, la sicurezza alimentare e sulla salute.

Negli ultimi due secoli abbiamo creato crescita economica e benessere senza precedenti, ma ad alto prezzo. È nostro compito oggi proteggere il pianeta. Allo stesso tempo, l’UE non può certo permettersi di agire ingenuamente: dobbiamo proteggere i nostri interessi strategici mentre aiutiamo gli Stati membri nella transizione verso un’economia più pulita e sostenibile. Ciò significa che la politica sul clima non deve solo mirare ad affrontare i cambiamenti climatici, ma anche a assicurare all’Europa un vantaggio competitivo a livello globale. Ridurre le emissioni europee non basta a salvare il mondo, servono tecnologie innovative e servono imprese coraggiose che sappiano svilupparle. L’economia circolare è un’opportunità da non perdere. Le aziende disposte a correre rischi in questa fase saranno i leader del futuro.

“Non c’è pianeta B, salvare il pianeta Terra deve

essere la nostra missione numero uno.”

Miguel Arias Cañete e Carlos Moedas

L’UE deve fare della decarbonizzazione una priorità, con l’obiettivo di un’Europa a zero emissioni di carbonio entro il 2045. L’accordo di Parigi è un buon inizio, ma dobbiamo essere più ambiziosi. L’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 2 gradi di Celsius è necessario e richiederà misure severe sia per lo scambio delle emissioni che per la condivisione dei costi. L’Europa deve guidare questa trasformazione insieme ai suoi Stati membri, le sue regioni e le sue città.

5. Gestire le migrazioni

La quota globale di persone che vivono fuori dal loro Paese di nascita è rimasta più o meno stabile nel tempo, e si colloca intorno al 3%. L’immigrazione, qualsiasi sia la sua forma, non sparirà. Possiamo fingere che non esista. O possiamo affrontare le sfide che ci pone. Io non ho dubbi: abbiamo affrontato la peggiore crisi migratoria degli ultimi tempi; è ora di mostrare a tutti gli europei che la situazione è sotto controllo. Senza gli sforzi dei partiti del PPE in tutta Europa – da Malta all’Italia, dalla Bulgaria alla Svezia, dalla Grecia alla Germania e all’Austria – non avremmo superato la crisi migratoria del 2015. Ora dobbiamo fare in modo che non si ripeta.

L’Europa ha bisogno di un’immigrazione controllata e legale. Non possiamo e non dobbiamo tornare a una situazione incontrollata simile a quella del 2015. Con l’invecchiamento della popolazione e la carenza di manodopera qualificata, non possiamo sperare di sopravvivere costruendo muri. Il compito dei leader politici è di trovare soluzioni e aiutare la nostra gente nella transizione, non certo di suscitare paura. La libera circolazione all’interno dell’Unione europea ci ha reso la vita più semplice, che si tratti di viaggi, studio o lavoro. L’immigrazione da Paesi terzi è più complicata, ma perfettamente gestibile. Un migliore controllo delle frontiere esterne è un prerequisito essenziale per la libera circolazione delle persone all’interno dell’UE.

“Questa Europa non deve diventare una

fortezza in cui isoliamo noi stessi dagli altri.

Deve essere aperta.”

Helmut Kohl

L’immigrazione rimarrà all’ordine del giorno nell‘UE per gli anni a venire. La prossima Commissione Europea deve metterla al centro del proprio programma. Insieme all‘UNHCR, dobbiamo creare centri per l‘asilo fuori dall‘UE. Frontex va rinforzata: se la frontiera è comune serve una guardia di frontiera comune. E servono soluzioni condivise per i respingimenti e quote precise di richiedenti asilo per questioni umanitarie per ogni stato membro. E se questo non è abbastanza, sarà necessario creare un sistema di solidarietà flessibile in cui gli Stati membri possano aiutarsi a vicenda. Ed è necessario affrontare le cause profonde delle migrazioni, rafforzando la capacità di incidenza e influenza dell‘UE, investendo nello sviluppo e nell‘occupazione in Africa. Anche se tutto questo non dovesse risolvere definitivamente il problema, sicuramente ci mette sulla buona strada per evitare crisi future.

6. Creare un’Europa più sicura

Per decenni gli Stati Uniti hanno garantito la sicurezza in Europa. Come convinto sostenitore della nostra stretta relazione transatlantica, è difficile per me accettare che questa garanzia sia oggi diventata più flebile. Eppure dobbiamo accettarlo: la volontaria marginalizzazione degli Stati Uniti sulla scena politica mondiale significa che ora spetta a noi Europei prenderci la responsabilità per la nostra sicurezza. L’Europa può oggi riempire i vuoti di potere emergenti, che si tratti di commercio internazionale, politica estera, difesa o multilateralismo, costruendo dialoghi e partenariati a 360 gradi. Ma dobbiamo anche resistere con fermezza ai tentativi di aggressione o intimidazione nei confronti degli Stati membri, che vengano dalla Russia o da chiunque altro.

“L’era in cui potevamo contare completamente

sugli altri è finita … È tempo che noi Europei

prendiamo il nostro destino nelle nostre mani.”

Angela Merkel

Negli ultimi anni, la linea di confine tra guerra e pace è stata offuscata da nuove minacce ibride: attacchi informatici, terrorismo internazionale, ingerenza nei nostri processi democratici e guerre di informazione. Sebbene sia già stato fatto molto, dobbiamo accettare la realtà: non possiamo davvero proteggere l’Europa con un mosaico disorganizzato di politiche, strumenti e iniziative nel settore della sicurezza e della difesa. È necessario portarli tutti sotto un unico cappello.

Gli Stati membri e le istituzioni europee devono intensificare gli sforzi per costruire una vera Unione di sicurezza e difesa. È necessario anche creare la prima strategia europea per la sicurezza dell’intelligenza artificiale per affrontare le nuove sfide che essa crea e per migliorare l’efficienza e la competitività della base industriale e tecnologica della difesa in Europa. Questo non si potrà fare se non con uno stretto coordinamento con gli Stati membri, la NATO e i nostri partner internazionali. Dobbiamo assumerci maggiori responsabilità per uno dei compiti più importanti dell’UE: la sicurezza della nostra gente.

Comunicare l’Europa

Se ci fosse un premio per la peggiore strategia di comunicazione nella storia della politica mondiale, l’Unione europea sarebbe sicuramente uno dei vincitori. L’UE è il più grande progetto di pace nella storia delle relazioni internazionali, eppure la percezione generale di ciò che l’UE è e che fa non potrebbe essere più lontana dalla realtà. Non è abbastanza dire che l’era digitale ha aumentato la disinformazione o che la mente umana preferisce le storie ai fatti. Nell’era delle guerre di informazione, l’UE deve prendere sul serio la comunicazione.

Non si tratta solo di utilizzare i mezzi di comunicazione moderni e social media, ma anche di usare un linguaggio comprensibile su ciò che l’Europa è e fa. Oltre a difendersi da notizie false e troll che abbondano in giro. Un buon punto di partenza è che i leader politici la smettano di incolpare Bruxelles per i propri fallimenti e comincino a farsi carico delle decisioni europee da loro stessi prese. L’Europa deve essere sinonimo di trasparenza, non di decisioni segrete.

Questo è il momento dell’Europa

Se nei prossimi anni ci impegneremo davvero a cambiare le cose, guarderemo indietro a quest’epoca di tentativi di democrazia illiberale e populismo come a un’altra crisi risolta nel processo di integrazione europea. Ma se non prendiamo seriamente queste sfide, rischiamo di tornare a un’era di ripugnante di pericoloso nazionalismo e di irrilevanza europea.

È importante essere uniti intorno alla causa di un’Europa forte e moderna, che plasma il mondo invece di essere plasmata dagli altri. Questo significa anche abbattere le barriere tra est e ovest, nord e sud. Gli allargamenti non sono mai stati facili, ma sono sempre stati la cosa giusta da fare. Non dobbiamo dimenticare che ciò che ci unisce è molto più forte di ciò che ci separa e dobbiamo dirlo chiaro e forte. E ripeterlo senza sosta. Dobbiamo ritrovare il valore fondamentale della solidarietà, sia che si parli di futuro dell’euro che d’immigrazione. Noi abbiamo bisogno gli uni degli altri.

“L’unità europea era un sogno di pochi.

È diventato una speranza per molti. Oggi è una

necessità per tutti.”

Konrad Adenauer

L’Unione europea non è perfetta, e non lo sarà mai. Sarà sempre qualcosa di più di un’organizzazione internazionale, ma qualcosa di meno di uno stato. Un’entità in costante evoluzione e in crisi continua. Sembra una costante in Europa, quella di passare da una crisi a una situazione di caos, per trovare alla fine una soluzione tutt’altro che ottimale. Eppure è così che abbiamo ottenuto risultati. Questo è quello che è successo con l’euro e la crisi migratoria, ed è quello che accadrà con molte delle nostre sfide in futuro. Siamo un’Unione di imperfezioni. E dobbiamo ora imparare ad adattarla alle sfide del 21 ° secolo.

L’anno prossimo, quando la nuova Commissione europea inizierà il suo mandato, celebreremo il trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino. Il 1989 era un anno di speranza. Avevamo appena sconfitto il comunismo e i regimi autoritari stavano crollando uno dopo l’altro dappertutto in Europa, con l’aiuto dei partiti del PPE. Molti di noi hanno creduto e sperato che la maggior parte dei 200 stati del mondo avrebbe abbracciato la libertà, la democrazia liberale e l’economia di mercato. I primi anni dopo la guerra fredda erano anni pieni di promesse. L’Europa era di nuovo unita. Non sapevamo cosa ci aspettava di lì a poco.

“L’unità politica non significa l’assorbimento

della nazione.”

Robert Schuman

Il fascismo è morto nel 1945. Il comunismo nel 1989. Non voglio che il 2016 sia l’inizio della fine per la democrazia liberale. Se sarò scelto come candidato del PPE e se diventerò Presidente della Commissione Europea, il mio impegno sarà non soltanto di difendere i nostri valori, ma anche di affrontare con mano ferma i problemi che hanno generato questa ondata di nazionalismo e populismo. Se le frustrazioni della nostra gente non vengono affrontate, la situazione non potrà che peggiorare. Crescerà l’animosità, verranno fuori nuove tensioni e il nazionalismo aumenterà. Io non credo che l’Europa si spezzerà, ma penso che stiamo raggiungendo i limiti della tolleranza. La stessa tolleranza su cui è stata costruita l’Europa.

L’Unione europea non ha mai avuto un presidente della Commissione Europea di un Paese nordico, uno stato baltico o dall’Europa centrale e orientale. Ma questa non è una gara di geografia: è una scelta di leadership ed esperienza. Vengo da un piccolo Paese sopravvissuto accanto a una potenza espansionista, un Paese che ha sempre combattuto per i suoi valori e la sua esistenza. Sono sempre stato parte e ho guidato io stesso governi di coalizione, costruendo ponti e alleanze. Ho anche esperienza di prima mano di alleanze di governo con un partito populista. Queste sono tutte qualità che torneranno molto utili dopo le elezioni europee.

Siamo una famiglia politica che crede nella libertà e responsabilità individuale. A voi la scelta. Sono convinto che sceglierete la persona migliore per aiutare i nostri partiti a vincere le elezioni europee e, in ultima analisi, a guidare la Commissione per la prossima generazione d’Europa. Benvenuti ad Helsinki!

Posted in EU.

«Ο πολιτικός βλέπει προς τις επόμενες εκλογές.

H πολιτική προσωπικότητα προς την επόμενη γενιά»

Alcide de Gasperi

Στις 8 Νοεμβρίου 2018 το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα επιλέξει τον κορυφαίο υποψήφιο για την θέση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας είναι απλό: Ποιος είναι πιο κατάλληλος να βοηθήσει τα κόμματα μας να κερδίσουν τις Ευρωεκλογές την άνοιξη, να πάρει την στήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου και τελικά να διοικήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ζήτημα ηγεσίας και εμπειρίας. Είναι ζήτημα επικοινωνίας και γλωσσικών δεξιοτήτων. Είναι ζήτημα αξιών, οράματος και ενός αξιόπιστου προγράμματος για την Επόμενη Γενιά της Ευρώπης. Είναι αυτό που προτείνω για εμάς, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Ένα όραμα για την Ευρώπη

Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να δώσουμε σε όλους τους Ευρωπαίους ένα καλύτερο, βασισμένο σε αξίες, όραμα για το μέλλον. Το όραμα μου είναι φιλοευρωπαϊκό, θετικό και πραγματιστικό.

Φιλο-ευρωπαικό ως προς το ότι πιστεύω σε μια πιο έξυπνη και καλύτερη Ευρωπαϊκή ενσωμάτωση. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη – όπου έχει λογική – και λιγότερη εκεί που δεν έχει. Ο,τι μπορεί να γίνει καλύτερα σε εθνικό ή σε τοπικό επίπεδο πρέπει να γίνεται εκεί. Χρειαζόμαστε λιγότερο σκληρό εθνικισμό αλλά πιο αυθεντική εθνική “ιδιοκτησία” του κοινού μας Ευρωπαϊκού σχεδίου. Χρειαζόμαστε εθνικούς και Ευρωπαίους ηγέτες που θα επηρεάσουν και θα αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για τις συλλογικές μας αποφάσεις.

Θετικό ως προς το ότι πρέπει να ανακόψουμε πολιτικές που οδηγούνται από τον φόβο και το μίσος. Δεν υπάρχουν απλές λύσεις σε περίπλοκα προβλήματα. Ναι, η τεχνολογία θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Ναι, η μετανάστευση είναι πρόκληση. Και ναι, όλοι φοβόμαστε τις συνεχείς αλλαγές και διαταράξεις.

Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι πολιτικοί ηγέτες πρέπει να τροφοδοτούν αυτούς τους φόβους. Αντιθέτως, η ηγεσία υπάρχει για να παρέχει ευκαιρίες, να εργάζεται για την σταθερότητα, να βρίσκει λύσεις και να δίνει ελπίδα για ένα πιο φωτεινό μέλλον.

Και πραγματιστικό ως προς το ότι πρέπει να παρέχουμε συγκεκριμένες, χρηστικές λύσεις στις κοινές μας προκλήσεις. Η ψηφιακή επανάσταση θα αλλάξει την οικονομία, την εργασία, την πολιτική, τα μέσα ενημέρωσης και πιθανότατα το μέλλον της ανθρωπότητας. Αυτή, μαζί με την κλιματική αλλαγή, θα είναι η κύρια πρόκληση όχι μόνο για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για τις γενιές που θα ακολουθήσουν. Θέλω να δω την τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου, όχι το αντίστροφο. Θέλω να δω έναν πλανήτη που είναι και που θα συνεχίσει να είναι βιώσιμος για όλους.

Σε αυτό το σύντομο πρόγραμμα για την Επόμενη Γενιά της Ευρώπης δεν παριστάνω ότι έχω την λύση για όλες τις τρέχουσες προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε δίνω λεπτομερείς προτάσεις πολιτικής – ο καιρός τους θα έρθει. Στόχος μου εδώ είναι να καταγράψω ορισμένες από τις προκλήσεις κλειδιά που βρίσκονται μπροστά μας. Τα δύο βασικά ερωτήματα της γενιάς μας είναι η ψηφιακή επανάσταση και η κλιματική αλλαγή. Αυτές είναι διεθνικές προκλήσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν μεμονωμένα από καμία χώρα. Σε καιρούς αβεβαιότητας χρειαζόμαστε μια άγκυρα – αυτή η άγκυρα είναι οι αξίες μας. Και αυτές οι αξίες είναι η βάση των έξι σημείων μου για την επόμενη γενιά της Ευρώπης.

1. Να υπερασπιστούμε τις Ευρωπαϊκές Αξίες

Τον 20ο αιώνα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κέρδισε την μάχη των ιδεών. Η Δημοκρατία επικράτησε του φασισμού, του κομμουνισμού και του εθνικισμού χάρη στην ανυποχώρητη μάχη των ιδρυτών πατέρων μας σε όλη την Ευρώπη, στην ανατολή και στη δύση, στο βορρά και στο νότο. Ξεκινήσαμε το Ευρωπαϊκό πρότζεκτ, υπερασπιστήκαμε τη δημοκρατία και την ελευθερία, και φέραμε την ειρήνη. Αλλά η οπτική μας για τον κόσμο μας δεν μπορεί να είναι στατική ή να θεωρείται δεδομένη. Οι αξίες μας είναι υπό επίθεση τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ώρα να σταθούμε στα χαρακώματα και να τις υπερασπιστούμε.

Οι αξίες μας βασίζονται στον σεβασμό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες. Σε καιρούς αβεβαιότητας αυτές οι αξίες είναι η άγκυρα της ασφάλειας μας, το βασικό θεeurμέλιο που μας κάνει αυτούς που είμαστε, κέντρο-δεξιούς Χριστιανοδημοκράτες. Χωρίς αυτές δεν έχουμε τίποτα, και ξεχνάμε την ηθική πυξίδα που μας καθοδήγησε τόσο καλά στο παρελθόν.

«Κρατάμε το κεφάλι ψηλά, παρά το τίμημα που

έχουμε πληρώσει, γιατί η ελευθερία είναι

ανεκτίμητη»

Λεχ Βαλέσσα

Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σε άρνηση – υπάρχει ανησυχία στις κοινωνίες μας, άγχος για το μέλλον, μια αίσθηση ότι τα καλύτερα βρίσκονται πίσω μας. Δεν καταδικάζω αυτούς που μπαίνουν στον πειρασμό να ψηφίσουν λαϊκιστές.

Αντίθετα, θέλω να πω «σας ακούμε». Δεν θα αγνοήσουμε τους φόβους που συνδέονται με την τεχνολογία, τις δουλείες, την ασφάλεια ή την μετανάστευση. Πολλοί από αυτούς τους φόβους είναι βάσιμοι, αλλά πρέπει να λυθούν εντός της δημοκρατικής μας τάξης. Η δημοκρατία, οι ατομικές ελευθερίες και η δικαιοσύνη είναι αυτά για τα οποία έχουμε πολεμήσει για αιώνες.

Η ιστορία μας έχει διδάξει ότι μόλις πάρουμε το μονοπάτι προς την ανελευθερία, είναι δύσκολο να αντιστρέψουμε πορεία. Η μη φιλελεύθερη δημοκρατία είναι εξ ορισμού αντιφατικός όρος και είναι ενάντια σε αυτά που πρεσβεύει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

2. Να ηγηθούμε της Ψηφιακής Επανάστασης

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση -τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτοποίηση, το ίντερνετ των αντικειμένων, η εκτύπωση 3D και η ψηφιοποίηση είναι ήδη εδώ και έχουν ευρύ αντίκτυπο στα πάντα, συμπεριλαμβανομένων της οικονομίας, της πολιτικής, και της επιστήμης. Αντίθετα από τις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις, αυτή δεν είναι σταδιακά αυξητική – προχωράει γρήγορα και είναι άτακτη. Η Ευρώπη πρέπει να είναι στην αιχμή της τεχνολογικής ανάπτυξης, αλλιώς διατρέχουμε τον κίνδυνο να μείνουμε πίσω. Το να ηγηθούμε της ψηφιακής επανάστασης σημαίνει ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο μέλλον της εργασίας, την καινοτομία και την προστασία του ατόμου.

Η ψηφιακή επανάσταση αλλάζει τον τρόπο που δουλεύουμε και που μαθαίνουμε. Έχουμε περιορισμένη κατανόηση του πως θα μοιάζει η αγορά εργασίας το 2050. Πολλές δουλειές – είτε είναι γαλάζιου, είτε λευκού κολλάρου – του σήμερα δεν θα υπάρχουν αύριο. Δεν έχει να κάνει με την επικυριαρχία των μηχανών, πρόκειται για την συνεργασία μας με τα ρομπότ ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Η εκπαίδευση δεν έχει πλέον να κάνει με την απόκτηση μιας ικανότητας και πολλών δεδομένων, έχει μεγαλύτερη σημασία η εκπαίδευση εφ’όρου ζωής και η συναισθηματική νοημοσύνη. Ανεξάρτητα από το ποιές δεξιότητες θα μαθαίνει κανείς στο μέλλον, ένα μεγάλο τμήμα τους θα είναι η κατανόηση των δεδομένων. Αρκετά κράτη μέλη είναι ήδη πρωτοπόρα από αυτήν την άποψη. Πρέπει να χτίσουμε πάνω στην εμπειρία τους για ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτή την στιγμή οι 20 κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας είναι όλες είτε από τις ΗΠΑ είτε από την Κίνα. Χωρίς επένδυση στην εκπαίδευση, την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Οι Ευρωπαϊκές αποφάσεις πρέπει να βελτιώσουν την τεχνολογική υποδομή, όπως τα δίκτυα 5G και να δημιουργήσουν ευκαιρίες για Ευρωπαϊκές εταιρείες και επενδυτές ώστε να ευδοκιμήσουν στην ψηφιακή εποχή. Σύγχρονα οικονομικά εργαλεία και νομοθεσία που θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για καινοτομία θα βοηθήσουν να χτιστεί ο δρόμος προς τα εμπρός.

«Η επιτυχία στη δημιουργία αποτελεσματικής

τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να είναι το

μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία του πολιτισμού

μας. Ή το χειρότερο. Απλά δεν ξέρουμε.»

Στίβεν Χοκινγκ

Ταυτόχρονα ζούμε στην εποχή της οικονομίας της πλατφόρμας που η αξία των δεδομένων συνεχίζει να αυξάνεται. Αυτό φέρνει μαζί του ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Τα big data ήδη γνωρίζουν για εσένα και τις προτιμήσεις σου περισσότερα από όσα νομίζεις. Τα Συντάγματα δημιουργήθηκαν για να προστατεύουν τα άτομα από το κράτος. Πλέον πρέπει να δουλέψουμε ώστε να προστατέψουμε τα άτομα από την χρήση των προσωπικών τους δεδομένων από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ή από αυταρχικές κυβερνήσεις. Ως κανονιστική υπερδύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ηγηθεί της εγκαθίδρυσης διεθνών κανόνων για τον μελλοντικό κοσμο της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτοποίησης. Καλύτερα να δημιουργείς τους κανόνες παρά να τους παραλαμβάνεις.

3. Να κάνουμε την ευρωπαϊκή οικονομία να δουλεύει για όλους

Η κοινή αγορά έχει αποδώσει – χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να συντηρήσουμε τα Ευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας. Μέσα σε δεκαετίες έχει γίνει το θεμέλιο της ανάπτυξης και της εργασίας στην Ευρώπη. Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει αύξηση της ευημερίας. Το κατα κεφαλήν εισόδημα έχει διπλασιαστεί μέσα στα προηγούμενα είκοσι χρόνια. Σε κάποια από τα πιο φτωχά κράτη μέλη η αύξηση είναι πάνω από δεκαπλάσια. Η κοινή αγορά έχει βοηθήσει στην δημιουργία πάνω από 10 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας τα τελευταία λίγα χρόνια. Το ευρώ είναι το δεύτερο πιο σημαντικό αποθεματικό νόμισμα παγκοσμίως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιστρέφει από την εποχή της οικονομικής κρίσης σε ένα σταθερό δρόμο ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας και επενδύσεων.

Αλλά αυτό φυσικά δεν είναι αρκετό. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει καλή στον να αυξάνει το μέγεθος της πίτας, είμαστε λιγότερο καλοί στο να την διανέμουμε δίκαια, είτε ανάμεσα σε άτομα είτε ανάμεσα στα κράτη μέλη. Ένα μεγάλο ποσοστό του σημερινού λαϊκισμού, τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά, πηγάζει από ένα αίσθημα αδικίας, μια αίσθηση ότι το τρέχον κοινωνικό μοντέλο της κοινωνίας μας – συμπεριλαμβανομένων της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και της παγκοσμιοποίησης- δεν τους μεταχειρίζεται όλους δίκαια. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Όλοι ξέρουμε ότι η φιλελευθεροποίηση της αγοράς προκαλεί ανάπτυξη και δημιουργεί δουλειές, τώρα πρέπει απλά να σχεδιάσουμε το πως θα την κάνουμε να δουλέψει για όλους τους Ευρωπαίους.

«Η Ευρώπη πρέπει να είναι παραπάνω

από αγορά, αγαθά και χρήματα»

Ζαν Κλωντ Γιουνγκερ.

Η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί σε μοντέρνες πηγές βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων της ψηφιοποίησης, των δημιουργικών βιομηχανιών, της πράσινης ανάπτυξης, της κυκλικής οικονομίας, των start up επιχειρήσεων, της βιώσιμης και πρωτοποριακής παραγωγής τροφίμων και άλλων. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που δημιουργεί θέσεις εργασίας ή που επιλέγει νέους «πρωταθλητές», αλλά η Ένωση μπορεί να παρέχει ευνοϊκές συνθήκες ώστε να βοηθήσει εταιρείες, εργαζομένους και επιχειρηματίες σε όλη την ήπειρο ώστε να κάνουν ακριβώς αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωταθλήτρια στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και πρέπει να συνεχίσει να είναι. Την ίδια στιγμή πρέπει να βελτιώσουμε τους παγκόσμιους κανόνες, να δράσουμε κατά των άδικων πρακτικών, να εργαστούμε για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Η ανακατανομή της ευρωπαϊκής ανάπτυξης μέσω των πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας είναι και θα παραμείνει στα χέρια των εθνικών κυβερνήσεων.

Το μέλλον του ευρώ είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της οικονομίας μας. Χωρίς σταθερό και βιώσιμο κοινό νόμισμα, δεν θα μπορούμε να έχουμε επιτυχημένη οικονομία. Τα επόμενα χρόνια πρέπει να επιταχύνουμε την πρόοδο προς μια πραγματική Ένωση Τραπεζών και Κεφαλαιαγοράς. Πρέπει επίσης να μετατρέψουμε τους μηχανισμούς σταθερότητάς σε ενα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Αλλά πρώτα από όλα πρέπει να συνεχίσουμε να οικοδομούμε εμπιστοσύνη, να τηρούμε τους κοινούς κανόνες που έχουμε συμφωνήσει και να δείχνουμε αλληλεγγύη όταν ένας από εμάς έχει ανάγκη. Αυτό έκαναν τα κόμματα του ΕΛΚ κατά την κρίση του ευρώ, και αυτό πρέπει να κάνουμε στο μέλλον. Χωρίς τις δύσκολες και υπεύθυνες αποφάσεις που έλαβαν τα κόμματα του ΕΛΚ που κυβερνούσαν – από την Ιρλανδία στην Πορτογαλία, από την Ισπανία στην Ελλάδα και την Κύπρο – το ευρώ δεν θα είχε επιβιώσει.

4. Να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για το μέλλον του πλανήτη μας. Τα τελευταία 19 χρόνια είχαμε 18 από τα πιο θερμά καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί ποτέ. Με τους σημερινούς ρυθμούς η μέση θερμοκρασία θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 0.2 βαθμούς Κελσίου κάθε δεκαετία. Η τελευταία αναφορά της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος επιβεβαιώνει αυτή την τάση και προειδοποιεί ως προς τις επιπτώσεις επιπλέον υπερθέρμανσης του πλανήτη πάνω από τους 1,5 βαθμούς Κελσίου. Οι αλλαγές της θερμοκρασίας θα έχουν πρωτοφανή επίδραση σε όλο μας το οικοσυστήμα, συμπεριλαμβανομένων των καιρικών συνθηκών, των ειδών, του επιπέδου της θάλασσας, της επισιτιστικής ασφάλειας και της υγείας.

Τους τελευταίους δύο αιώνες καταφέραμε να δημιουργήσουμε πρωτοφανή οικονομική ανάπτυξη και πρόνοια, αλλά αυτό συνέβη με κόστος. Είναι δουλειά μας να προστατέψουμε τον πλανήτη και να σεβαστούμε τα όρια του. Την ίδια στιγμή η ΕΕ δεν θα πρέπει να είναι αφελής – πρέπει να προστατέψουμε τα στρατηγικά μας συμφέροντα και να βοηθήσουμε τα κράτη μέλη μας στην μετάβαση προς μια πιο καθαρή οικονομία. Αυτό συνεπάγεται ότι η κλιματική μας πολιτική δεν θα πρέπει μόνο να αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή αλλά και να μας δώσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα παγκοσμίως. Η μείωση των Ευρωπαϊκών ρύπων δεν είναι αρκετή για να σώσει τον κόσμο, αλλά η τεχνολογία που αναπτύσσουν οι πρωτοπόρες εταιρείες μας θα το κάνει. Θα πρέπει επομένως να εστιάσουμε στην καθαρή τεχνολογία και στα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα. Οι εταιρείες που είναι πρόθυμες να αναλάβουν ρίσκα σε αυτό το επίπεδο θα είναι οι ηγέτες του μέλλοντος.

«Δεν υπάρχει δεύτερος πλανήτης, το να

σώσουμε τον πλανήτη Γη πρέπει να είναι

η νούμερο ένα αποστολή μας.»

Μιγκελ Αρίας Κανιέτε και Κάρλος Μοέδας

Η ΕΕ πρέπει να βάλει την απεξάρτηση από τον άνθρακα στην καρδιά του προγράμματος της. Πρέπει να εργαστούμε προς μια ουδέτερη στον άνθρακα Ευρώπη μέχρι το 2045. Η συμφωνία του Παρισιού ήταν μια καλή αρχή, αλλά πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Ένας στόχος περιορισμού της παγκόσμιας θέρμανσης σε 2 βαθμούς Κελσίου είναι απαραίτητος και θα απαιτηθούν σκληρά μέτρα τόσο στην εμπορία εκπομπών όσο και στο διαμερισμό της προσπάθειας. Η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί αυτής της μεταμόρφωσης μαζί με τα κράτη μέλη της, τις περιφέρειες και τις πόλεις.

5. Να διαχειριστούμε τη μετανάστευση

Το παγκόσμιο μερίδιο ανθρώπων που ζούν έξω από την χώρα γεννήσεως τους έχει διαχρονικά παραμείνει πάνω κάτω σταθερό, σχεδόν στο 3%. Η μετανάστευση, σε όλες της τις μορφές, είναι εδώ για να μείνει. Μπορούμε είτε να προσποιηθούμε οτι δεν υπάρχει, είτε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις κατά μέτωπον. Προτείνω το τελευταίο. Λύσαμε τη χειρότερη μεταναστευτική κρίση και τώρα είναι ώρα να δείξουμε σε όλους τους Ευρωπαίους ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Χωρίς την προσπάθεια των Ευρωπαικών Λαικών Κομμάτων σε όλη την Ευρώπη – Από την Μάλτα στην Ιταλία, από την Βουλγαρία στην Σουηδία, από την Ελλάδα στην Γερμανία και την Αυστρία – δεν θα είχαμε επιβιώσει από την μεταναστευτική κρίση του 2015. Τώρα πρέπει να σιγουρέψουμε ότι δεν θα επαναληφθεί.

Η Ευρώπη χρειάζεται μετανάστευση που να είναι ελεγχόμενη και νόμιμη. Δεν πρέπει να επιστρέψουμε σε μια κατάσταση εκτός ελέγχου, παρόμοια με αυτήν του 2015. Με εναν γηράσκοντα πληθυσμό και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε χτίζοντας τείχη. Η δουλειά των πολιτικών είναι να βρίσκουν λύσεις και να διευκολύνουν αυτή την μετάβαση, όχι να υποκινούν τον φόβο. Η ελεύθερη μετακίνηση μέσα στην ΕΕ κάνει τις ζωές μας ευκολότερες, είτε είναι για ταξίδια, είτε για σπουδές ή εργασία. Η μετανάστευση από έξω είναι πιο περίπλοκη, αλλά μπορεί να βρεθεί λύση. Ο καλύτερος έλεγχος των εξωτερικών συνόρων είναι προαπαιτούμενος για την ελεύθερη μετακίνηση ανθρώπων μέσα στην περιοχή της ΕΕ.

«Η Ευρώπη δεν πρέπει να γίνει ενα φρούριο στο

οποίο απομονώνουμε τους εαυτούς μας από

τους άλλους. Πρέπει να είναι ανοιχτή.»

Χέλμουτ Κολ.

Το μεταναστευτικό θα παραμείνει καθοριστικό ζήτημα για την ΕΕ τα επόμενα χρόνια. Η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να το έχει στο επίκεντρο της ατζέντας της. Θα πρέπει να ιδρύσουμε κέντρα ασύλου, μαζί με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, έξω από την ΕΕ. Θα πρέπει να δυναμώσουμε την Frontex – χωρίς κοινή συνοριοφυλακή είναι δύσκολο να φυλάξουμε τα κοινά μας σύνορα. Θα πρέπει επίσης να βρούμε κοινές λύσεις για αποτελεσματική επιστροφή όσων δεν δικαιούνται άσυλο στην Ευρώπη. Θα πρέπει να εγκαθιδρύσουμε ένα ποσοστό (quota) για το κάθε μέλος-κράτος για τους αιτούντες άσυλο για ανθρωπιστικούς λόγους. Εάν αυτό δεν δουλέψει θα πρέπει να αναπτύξουμε ενα σύστημα ευέλικτης αλληλεγγύης όπου τα κράτη μέλη θα μπορούν να βοηθούν το ένα το άλλο με διαφορετικούς τρόπους. Και τελικά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ρίζα της αιτίας της μετανάστευσης ενδυναμώνοντας την ικανότητα της ΕΕ να δουλέψει στη γειτονιά μας επενδύοντας σε ανάπτυξη και δουλειές στην Αφρική. Αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα απευθείας αλλά τουλάχιστον θα μας πάει ένα βήμα πιο κοντά στο να αποφύγουμε μια μελλοντική κρίση.

6. Να δημιουργήσουμε μια πιο ασφαλή Ευρώπη

Για δεκαετίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγγυηθεί την Ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ως μεγάλος υποστηρικτής της στενής Υπερατλαντικής μας σχέσης, μου είναι δύσκολο να δεχτώ το ότι αυτή η εγγύηση είναι σήμερα λιγότερο εμφανής από ότι συνήθιζε να είναι. Η εθελουσία περιθωριοποίηση των ΗΠΑ από την παγκόσμια πολιτική σημαίνει ότι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια μας. Πρέπει να προχωρήσουμε και να γεμίσουμε τα αναδυόμενα κενά εξουσίας είτε είναι στο εμπόριο, είτε στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα ή την πολυμέρεια.

Πρέπει να αναζητήσουμε το χτίσιμο διαλόγου και συνεργασιών προς όλες τις κατευθύνσεις. Αλλά πρέπει επίσης να είμαστε σταθεροί απέναντι στη Ρωσία και άλλους που προσπαθούν να εκφοβίσουν τα κράτη μέλη μας.

«Η εποχή στην οποία μπορούσαμε να

βασιστούμε απολύτως σε άλλους τελείωσε…

Ήρθε η ώρα για την Ευρώπη να πάρουμε

την μοίρα μας στα χέρια μας.»

Άγγελα Μέρκελ

Τα τελευταία χρόνια η γραμμή ανάμεσα στον πόλεμο και την ειρήνη έχει γίνει δυσδιάκριτη από προκλήσεις όπως κυβερνο-επιθέσεις, ανιθαγενής και χρηματοδοτούμενη από κράτη τρομοκρατία, παρεμβάσεις στις δημοκρατικές μας διαδικασίες, παράνομη μετανάστευση και πόλεμοι της πληροφορίας. Οι ρίζες τους βρίσκονται σε συνεχιζόμενες συγκρούσεις, στον ανανεωμένο ανταγωνισμό μεταξύ μεγάλων δυνάμεων και στις τεχνολογικές καινοτομίες. Αν και έχουμε ήδη πετύχει πολλά, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε την Ευρώπη επαρκώς με το υπάρχον μπάλωμα πολιτικών ασφαλείας και άμυνας, εργαλείων και δρώντων. Πρέπει να τα φέρουμε κάτω από μία ομπρέλα.

Τα κράτη μέλη και οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες τους να χτίσουν μια πραγματική Ένωση Ασφάλειας και Άμυνας. Θα πρέπει επίσης να αναπτύξουμε την πρώτη Στρατηγική Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης της ΕΕ ώστε να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις νέες αλλαγές που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη και να κάνουμε περαιτέρω βήματα για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης της άμυνας της ΕΕ. Για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια θα απαιτηθεί επίσης στενός συντονισμός με τα κράτη μέλη, το ΝΑΤΟ, και τους συμμάχους μας. Πρέπει να αρχίσουμε να αναλαμβάνουμε περισσότερες ευθύνες για ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της ΕΕ: την ασφάλεια.

Επικοινωνώντας για την Ευρώπη

Αν υπήρχε ένα βραβείο για την χειρότερη επικοινωνιακή στρατηγική στην ιστορία της παγκόσμιας πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν σοβαρός διεκδικητής. Είναι το πιο επιτυχημένο ειρηνευτικό έργο στις διεθνείς σχέσεις. Αλλά η εντύπωση περί του τι κάνει ή περι του τίνος πρόκειται δεν θα μπορούσε να είναι πιο μακριά από την αλήθεια. Δεν είναι αρκετό το να λέμε ότι η ψηφιακή εποχή έχει αυξήσει τα fake news ή ότι οι άνθρωποι προτίμουμε τις ιστορίες από τα γεγονότα. Στην εποχή των πολέμων της πληροφορίας η ΕΕ πρέπει να σοβαρευτεί όσον αφορά στην επικοινωνία.

Αυτό δεν σημαίνει μόνο την χρήση μοντέρνων μέσων επικοινωνίας μέσω ενός ευρέως φάσματος κοινωνικών μέσων δικτύωσης αλλά και την χρησιμοποίηση κατανοητής γλώσσας για το τι είναι η Ευρώπη. Το να αποκρούουμε τα fake news και τα τρολ θα είναι μεγάλο μέρος αυτού που πρέπει να γίνει. Μια καλή αφετηρία είναι οι πολιτικοί ηγέτες να σταματήσουν να κατηγορούν τις Βρυξέλλες για τις δικές τους αποτυχίες, να αναλάβουν την ευθύνη των Ευρωπαϊκών αποφάσεων και να «βγουν από το ντουλάπι» για να το κάνουν. Η Ευρώπη συνίσταται στη διαφάνεια, όχι στη μυστική λήψη αποφάσεων.

Αυτή είναι η στιγμή της Ευρώπης

Πιστεύω ότι αυτή είναι η στιγμή της Ευρώπης. Αν κάνουμε τις σωστές κινήσεις τα επόμενα χρόνια θα κοιτάμε πίσω σε αυτή την εποχή της επιχειρούμενης μη φιλελεύθερης δημοκρατίας και αντιδραστικού λαϊκισμού σαν μια ακόμα ξεπερασμένη κρίση στην πορεία της Ευρωπαικής ενσωμάτωσης. Αν δεν το κάνουμε σωστά διακινδυνεύουμε να επιστρέψουμε σε μια εποχή απεχθούς εθνικισμού και Ευρωπαϊκής ασημαντότητας.

Είναι σημαντικό να ενωθούμε γύρω από τον σκοπό μας για μια δυνατή, μοντέρνα Ευρώπη που διαμορφώνει τον κόσμο αντί να διαμορφώνεται η ίδια από άλλους. Αυτό σημαίνει τον μετριασμό των διαχωρισμών μεταξύ ανατολής και δύσης, βορρά και νότου. Οι διευρύνσεις δεν ήταν ποτέ εύκολες αλλά ήταν πάντα η σωστή κίνηση. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο να τονίζουμε αυτά που μας ενώνουν αντί για εκείνα που μας διαφοροποιούν. Χρειαζόμαστε περισσότερη αλληλεγγύη είτε όσον αφορά στο μέλλον του ευρώ είτε όσον αφορά στην μετανάστευση. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα όνειρο λίγων

ανθρώπων. Έγινε ελπίδα για πολλούς. Σήμερα

είναι ανάγκη για όλους μας.»

Κόνραντ Αντενάουερ

Η Ευρωπαίκή Ένωση δεν είναι τέλεια και δεν θα είναι ποτέ. Θα είναι πάντα κάτι περισσότερο από ένας Διεθνής Οργανισμός, αλλά κάτι λιγότερο από κράτος. Με πολλούς τρόπους βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και διαχείριση κρίσεων. Το μοτίβο είναι συχνά ότι περνάμε από μια κρίση σε κάτι που μοιάζει με χάος και τελικά παράγουμε μια μη τέλεια λύση. Αλλά πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Αυτό συνέβη στην κρίση του Ευρώ και στην προσφυγική κρίση και αυτό θα συμβεί με πολλές προκλήσεις στο μέλλον. Είμαστε μια Ένωση ατελειών. Και πρέπει να μάθουμε να ανταποκρινόμαστε στις νέες προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Την επόμενη χρονιά, όταν η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινήσει τη θητεία της, θα γιορτάζουμε την 30η επέτειο της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου. Το έτος 1989 ήταν γεμάτο ελπίδα. Είχαμε μόλις νικήσει τον κομμουνισμό και τα αντιδραστικά καθεστώτα κατέρρεαν με την βοήθεια των κομμάτων του ΕΛΚ σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Πολλοί από εμάς πίστεψαν ότι τα περισσότερα από τα 200 εθνικά κράτη σε αυτό τον κόσμο θα αγκάλιαζαν την ελευθερία, την φιλελεύθερη δημοκρατία και την οικονομία της αγοράς. Πραγματικά, τα πρώτα χρόνια μετά τον Ψυχρό Πόλεμο ήταν γεμάτα ελπίδα. Η Ευρώπη ήταν και πάλι ενωμένη. Δεν ξέραμε τι θα μας έλαχε στο μέλλον.

“Η πολιτική ένωση δεν σημαίνει τη

απορρόφηση του έθνους”.

Ρόμπερτ Σούμαν

Ο φασισμός πέθανε το 1945. Ο κομμουνισμός πέθανε το 1989. Δεν θέλω το 2016 να είναι η αρχή του τέλους για την φιλελεύθερη δημοκρατία. Αν γίνω ο κεντρικός υποψήφιος του ΕΛΚ και τελικά ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεσμεύομαι όχι μόνο να υπερσπιστώ τις αξίες μας αλλά και να σιγουρεύσω το ότι τα προβλήματα που έχουν οδηγήσει στην άνοδο του εθνικισμού και του λαϊκισμού θα αντιμετωπισθούν. Αν οι λόγοι της απογοήτευσης δεν αντιμετωπισθούν η κατάσταση θα χειροτερεύσει. Η έχθρα θα μεγαλώσει, οι εντάσεις θα βγουν στο προσκήνιο και ο εθνικισμός θα αυξηθεί. Δεν λέω ότι η Ευρώπη θα σπάσει αλλά αγγίζουμε τα όρια της ανεκτικότητας. Της ίδιας ανεκτικότητας πάνω στην οποία χτίστηκε η Ευρώπη.

Η ΕΕ δεν είχε ποτέ Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από χώρα της βόρειας Ευρώπης, από χώρα της Βαλτικής ή από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Αυτός, ωστόσο, δεν είναι αγώνας γεωγραφίας αλλά επιλογή ηγεσίας και εμπειρίας. Προέρχομαι από μια μικρή χώρα που έχει επιβιώσει δίπλα σε μια επεκτατική υπερδύναμη – μια χώρα που πάντα πάλευε για τις αξίες της και για την ίδια της την ύπαρξη της. Πάντα μετείχα ή ηγούμουν κυβερνήσεων συνεργασίας, που απαιτούσαν το χτίσιμο πολιτικών γεφυρών. Έχω από πρώτο χέρι την εμπειρία του να αντιμετωπίζεις ένα λαϊκιστικό κόμμα στην κυβέρνηση. Αυτά είναι προσόντα που πιθανότατα θα είναι σημαντικά μετά τις επόμενες Ευρωεκλογές.

Είμαστε μια πολιτική οικογένεια που πιστεύει στην ατομική ελευθερία και την υπευθυνότητα. Η επιλογή είναι δική σου. Ξέρω ότι θα αποφασίσεις μόνη/μόνος σου και θα ψηφίσεις εκέινον που πιστεύεις ότι μπορεί να βοηθήσει τα κόμματα μας να κερδίσουν τις Ευρωεκλογές και τελικά να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Επόμενη Γενιά της Ευρώπης. Καλώς ήλθες στο Ελσίνκι!

Posted in EU.

“Een politicus kijkt naar de volgende verkiezingen.

Een staatsman kijkt naar de volgende generatie.”

Alcide de Gasperi

Op 8 november 2018 kiest de Europese Volkspartij haar kandidaat voor het Voorzitterschap van de Europese commissie. De vraag die voor ons ligt is simpel: wie kan ons deze lente het beste aan een overwinning helpen, wie kan er steun krijgen in de Europese Raad en in het Europees Parlement. Dit is een kwestie van leiderschap en ervaring. Hoe communiceer je goed, spreek je je talen? Het gaat over waarden, visie en een geloofwaardig programma voor de volgende generatie van Europa. Dit is wat ik wil voorstellen. Voor ons, de EVP.

Een visie voor Europa

We moeten onze blik naar de toekomst richten en zorgen voor een betere toekomst. Een toekomst waarin waarden centraal staan. Mijn visie is pro-Europees, positief en pragmatisch.

Mijn visie is pro-Europees. Ik geloof in betere en slimmere Europese integratie. We hebben meer Europa nodig waar het moet en minder Europa waar het mag. Wat we beter regionaal of nationaal kunnen doen, moeten we ook daar houden. We moeten niet verzanden in bruut nationalisme, maar nationaal moeten we ons best meer eigenaar voelen van Europa. Europa is ook van ons. We hebben nationale en Europese leiders nodig die samen beslissingen durven te nemen.

Mijn visie is positief. We moeten stoppen met een politiek die gebaseerd is op angst en wantrouwen naar de ander. Er zijn geen eenvoudige problemen voor complexe oplossingen. Ja, technologische veranderingen zullen de manier hoe wij werken drastisch veranderen. Ja, migratie is een uitdaging. En ja, we zijn allemaal onzeker door de voortdurende veranderingen om ons heen. Maar dat betekent niet dat politici juist deze angsten en wantrouwens moeten voeden. Integendeel. Leiderschap is in mijn ogen het bieden van kansen,  werken aan een stabiele samenleving, samen oplossingen vinden en samenwerken aan een betere toekomst.

En mijn visie is ook pragmatisch. We moeten concrete tastbare oplossingen vinden voor onze gezamenlijke uitdagingen. De digitale revolutie zal onze economie veranderen, ons werk, onze politiek, de media, wetenschap en wie weet in de toekomst zelf de mensheid. Samen met klimaatverandering zal de digitale revolutie de twee grote uitdagingen zijn van een nieuwe Commissie. En niet alleen voor deze nieuwe Commissie, maar ook voor de Commissies daarna. Technologie is een uitdaging. Maar technologie moet voor ons werken, niet tegen ons. En ik zie een wereld waarin we zuinig zijn op onze aarde.

In dit beknopte programma voor de Volgende generatie Europa heb ik niet alle oplossingen in pacht voor alle Europese uitdagingen. Noch zal ik gedetailleerde aanbevelingen doen. Dat zal nog volgen. Mijn doel is om de belangrijkste uitdagingen te schetsen die voor ons liggen. De twee grootste vragen voor onze generatie zijn onomwonden: de klimaatverandering en de digitale revolutie. Dat zijn grensoverschrijdende uitdagingen die geen enkel land in z’n eentje aan kan. In tijden van onzekerheid helpt het om samen te werken. Maar daarbij hebben we wel een kompas nodig. Onze waarden vormen ons kompas en bieden richting. En juist die waarden vormen de basis voor mijn zes punten voor de Volgende generatie van Europa.

1. Verdedig de Europese waarden

In de 20e eeuw won de Europese Volkspartij de strijd om de ideeën. Democratie won het van communisme, fascisme en nationalisme door een onafgebroken strijd van onze founding fathers dwars door Europa heen, oost en west, noord en zuid. We begonnen het Europese project, verdedigden democratie en vrijheid en er kwam vrede. Maar onze manier van leven en ons wereldbeeld is niet statisch en is niet vanzelfsprekend. Onze waarden staan onder druk zowel vanbinnen als buiten de Unie. Het is tijd om een barricade te vormen en ze te verdedigen.

Onze waarden zijn gebaseerd op respect voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid tussen man en vrouw, de rechtsstaat, mensenrechten en de rechten van minderheden. In onzekere tijden zijn deze waarden ons ankerpunt, onze zekerheid. Het is de basis van wat ons centrumrechtse christendemocraten maakt. Zonder onze waarden hebben we niets en gaan we voort zonder een moreel kompas dat ons in het verleden zo de weg heeft gewezen.

”We houden ons hoofd omhoog, ondanks

de prijs die we hebben betaald, want vrijheid

is onbetaalbaar”

Lech Waleșa

Maar we mogen het niet ontkennen dat er een gevoel van onbehagen is in onze samenleving, angst over de toekomst, een gevoel dat het beste misschien wel achter ons ligt. Ik veroordeel niet degenen die zich aangetrokken voelen om te stemmen op de populisten. In plaats daarvan, wil ik zeggen: we horen jullie”. We willen de angsten en de zorgen niet negeren. Of het nu angsten zijn die samenhangen met technologie, banen, veiligheid of migratie. Veel van die angsten zijn terecht, maar we moeten die angsten onder ogen zien binnen onze democratisch bestel. Democratie, individuele vrijheid en rechtvaardigheid is iets waar we eeuwen voor gevochten hebben. De geschiedenis leert ons dat wanneer we eenmaal kiezen voor illiberalisme, het heel moeilijk wordt om daarvan af te stappen. Illiberale democratie is een tegenstelling op zichzelf en gaat tegen alles in waar de EVP voor staat.

2. Leid de digitale revolutie

De vierde industriële revolutie – kunstmatige intelligentie, robotisering, internet of things, 3D-printen en digitalisering – is al hier en het heeft een immense impact op alles zoals de economie, de politiek en de wetenschap. In tegenstelling tot de vorige industriële revolutie is dit niet iets dat zich geleidelijk ontwikkelt – het gaat snel en verstoort oude verbanden. Europa moet vooroplopen met de beste technologische innovaties, anders zullen we achteroplopen. Leiden in de digitale revolutie betekent dat we ons moeten focussen op de toekomst van werk, innovatie en het beschermen van het individu.

De digitale revolutie verandert fundamenteel de manier hoe we werken en leren. We kunnen ons niet voorstellen hoe de banenmarkt er in 2050 uit zal zien. Veel banen, zowel die van arbeiders als  bedienden” zullen er in de toekomst misschien niet meer zijn. Het gaat er dan niet om dat machines het overnemen, het gaat erom hoe wij straks samen kunnen werken met technologie om betere resultaten te krijgen. Onderwijs gaat niet meer om een ambacht of feiten te leren, maar het gaat om levenslang leren en zaken als emotionele intelligentie. Wat je werk in de toekomst ook zal zijn, het begrijpen van data zal een groot onderdeel zijn van ieders toekomstig werk. Onderwijs moet er daarom heel anders uit gaan zien. Diverse lidstaten zijn daar al mee aan de slag. We moeten op hun ervaring bouwen.

Op dit moment zijn de top-20 technologiebedrijven allemaal uit China of de VS. Zonder goede investeringen in onderwijs, innovatie, onderzoek en ontwikkeling zal dit zo door blijven gaan. Europa moet meehelpen om onze technologische infrastructuur, zoals 5G-netwerken, te  verbeteren. Europa moet kansen bieden voor Europese bedrijven en ondernemers om in het digitale tijdperk maximaal kun kansen te benutten. Moderne financiële instrumenten en wetgeving die kansen bieden voor innovatie helpen ons daarbij op weg.

“Het succesvol creëren van doeltreffende AI kan misschien

weleens de grootste gebeurtenis zijn van onze moderne beschaving.

Of misschien de slechtste. We weten het simpelweg niet.”

Stephen Hawking

Op hetzelfde moment leven we in een tijd met een economie waarin data een steeds prominentere rol krijgt. Zoveel data brengt zorgen mee over de bescherming van individuele rechten. Big data weet al veel meer over jou en jouw voorkeuren dan je zelf wellicht denkt. In het verleden heeft iedere lidstaat een grondwet geschreven die burgers beschermt tegen de overheid en individuele rechten vastlegt. Nu moeten we werken aan het beschermen van private data en individuele rechten, maar dan tegen grote internationale bedrijven of autoritaire regimes. Europa kan vooroplopen als toezichthouder en vooroplopen voor internationale regels voor een toekomstige wereld met AI en robotisering. Je kunt maar beter een iemand zijn die de regels maakt, dan iemand die de regels volgt.

3. Zorg voor een Europese economie die voor iedereen werkt

De interne markt heeft zijn vruchten afgeworpen , zonder de interne markt hadden we nooit de welvaartsstaat kunnen volhouden. Al decennialang is de interne markt de basis geweest van onze Europese groei voor banen en welvaart. Het lidmaatschap van de Unie bracht welvaart. En het bruto nationaal product is in de afgelopen twintig jaar verdubbeld. In sommige armere delen van de Unie is het zelfs vertienvoudigd. De interne markt heeft de afgelopen jaar voor meer dan 10 miljoen banen gezorgd. De euro is de tweede belangrijkste reservemunt in de wereld. Na de financiële crisis is de EU weer terug op de weg omhoog met solide groei. Er komen banen bij en er wordt geïnvesteerd.

Maar natuurlijk is dit niet genoeg. Terwijl de economie in de Unie steeds groter in omvang werd, is de verdeling ervan niet altijd even goed geweest of het nu gaat om verdeling tussen burgers of lidstaten onderling. Veel van het huidige populisme, zowel links als rechts, is gebaseerd op een gevoel van onrecht, een gevoel dat onze huidige samenleving niet iedereen even eerlijk behandelt. Of dat nu door globalisering of door ons eigen sociale marktmodel. We weten allemaal dat liberalisering van markten zorgt voor groei en banen. Nu moeten we zorgen dat álle Europeanen profiteren van die groei en banen.

“Europa gaat meer dan alleen over markt,

goederen en geld.”

Jean-Claude Juncker

Europa moet zich focussen op het moderne succes van duurzame groei, digitalisering, creatieve industrie, groene groei, circulaire economie, startups, duurzame en innovatieve voedselproductie enzovoort. Het is niet de EU die voor banen zorgt, maar de Unie kan wel zorgen voor de juiste omstandigheden voor bedrijven, werknemers en ondernemers over het hele continent. De EU loopt voorop als het om vrije en eerlijke handel gaat en moet dat ook blijven doen. Tegelijkertijd moeten we globale regelgeving verbeteren, optreden tegen oneerlijke handelspraktijken, werk maken van structurele hervormingen en de vervolmaking van de interne markt. Welvaartsverdeling en sociale zekerheid is iets dat in handen moet blijven van de lidstaten zelf.

De toekomst van de euro is een cruciaal onderdeel van onze economie. Zonder een stabiele en houdbare gezamenlijke munt hebben we geen succesvolle economie. In de komende jaren moeten we meer vaart maken voor een échte Banken en Kapitaalmarkt Unie. We moeten het Europees Stabiliteitsmechanisme hervormen naar een Europees Monetair Fonds. Maar het belangrijkste is dat we bouwen aan vertrouwen dat we ons  aan de gezamenlijke spelregels houden die we hebben afgesproken, maar dat we ook solidair zijn wanneer een van ons het nodig heeft. Dit is wat de EVP-partijen hebben gedaan gedurende de eurocrisis en dit is wat we moeten blijven doen. Zonder de moeilijke besluiten die de EVP-partijen die in regeringen zaten, van Ierland tot Portugal, van Spanje tot Griekenland en Cyprus, zou de euro het niet hebben overleefd.

4. We gaan klimaatverandering tegen

Klimaatverandering is de grootste bedreiging van de toekomst van onze planeet. Van de afgelopen 19 jaar zijn er 18 die behoren tot de warmste jaren ooit gemeten. In de huidige trend zal de aarde ieder decennium 0,2 graden Celsius opwarmen. Het laatste rapport van de Intergovernmental Panel on Climate Change bevestigt deze trend. Ze waarschuwt voor de gevolgen van de opwarming van de aarde, wanneer die meer dan 1,5 graden Celsius is. De veranderingen in de temperatuur zullen een ongekende impact hebben op onze hele ecosysteem waaronder weerpatronen, dier- en plantsoorten, voedselveiligheid en gezondheid.

In de afgelopen twee eeuwen zijn we in staat geweest tot ongekende economische groei en vooruitgang. Maar dat kwam met gevolgen. Het is onze taak om onze planeet te beschermen en grenzen te stellen. Tegelijkertijd moeten we als EU niet naïef zijn. We moeten onze strategische belangen beschermen en onze lidstaten helpen bij de transitie naar een schonere economie. Dit betekent dat ons klimaatbeleid niet alleen maar klimaatverandering tegen moet gaan, maar onze economie ook klaar moet stomen voor de concurrentie in de wereld. Het beperken van Europese emissie is niet genoeg om de wereld te redden, maar de technologie die onze grensverleggende bedrijven ontwikkelen zal dat wel kunnen. De focus moet daarom liggen op schonere technologie en circulaire bedrijfsmodellen. Ondernemingen die een risico durven te nemen omwille van een schonere aarde, kunnen de leiders van de toekomst worden.

“Er is geen planeet B, het helpen redden van onze

Aarde zou missie nummer één voor ons moeten zijn.”

Miguel Arias Canete en Carlos Moedas

De EU moet het verminderen van CO2-emmissie centraal stellen. We moet naar een CO2 neutraal Europa in 2045. Het akkoord van Parijs was een goede start, maar we moeten meer ambitie tonen. Een doel van 2 graden als limiet op het opwarmingseffect van de aarde is nodig en zal ambitieuze maatregelen vereisen op emissiehandel. Europa moet vooroplopen bij deze transformatie samen met haar lidstaten, regio’s en steden.

5. Beheer de migratie

Het aandeel van de wereldbevolking van mensen die ergens anders wonen dan ze geboren zijn is over de tijd heen gezien redelijk stabiel . Het is rond de 3%. Migratie, in welke vorm dan ook, is een feit en zal er altijd zijn. We kunnen doen alsof het niet bestaat of de uitdagingen benoemen die voor ons liggen. Ik wil dat laatste. We hebben de ergste migratiecrisis opgelost en nu is het tijd om Europa te laten zien dat we het onder controle hebben. Zonder de inzet van de EVP, van Malta tot Italië, van Bulgarije tot Zweden, van Griekenland tot Duitsland en Oostenrijk, zouden we de migratiecrisis van 2015 niet overleefd hebben. Nu moeten we ervoor zorgen dat zo’n crisis zich nooit meer voordoet.

Europa heeft immigratie nodig, maar wel gecontroleerde en legale migratie. We  mogen niet terugkeren naar een ongecontroleerde situatie zoals in 2015. Met een vergrijzende bevolking en een tekort aan geschoolde werknemers kunnen we niet overleven door muren te bouwen. Het is de taak van politici om oplossingen aan te dragen, niet om angst aan te jagen. Vrij verkeer van personen binnen de EU maakt het leven makkelijker. Of het nu gaat om te reizen, studie of voor werk. Immigratie van buiten is complexer, maar kunnen we wel goed oplossen. Betere controle van de buitengrenzen is een voorwaarde voor het vrij verkeer van personen binnen de EU.

“Dit Europa moet niet een fort worden waarin

we onszelf isoleren van anderen.

Het moet open zijn.”

Helmut Kohl

Migratie zal een belangrijk onderwerp voor de EU blijven in de komende jaren. De volgende Europese Commissie moet dit centraal stellen binnen haar agenda. We moeten asielcentra opzetten, samen met de UHNCR buiten de EU. We moeten Frontex versterken, zonder een gezamenlijke grenswacht is het moeilijk om een gezamenlijke grens te bewaken. We moeten ook oplossingen vinden voor een effectieve terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers in Europa. We moeten quota stellen voor humanitaire asielzoekers die iedere lidstaat zou moeten opvangen. Wanneer dat niet werkt, moeten we een systeem van flexibele solidariteit ontwikkelen waarbij lidstaten elkaar kunnen helpen op verschillende manieren. En als laatste moeten we de wortel van migratie aanpakken door het versterken van het partnerschap van de EU met Afrika zodat er daar geïnvesteerd wordt in banen en groei. Deze maatregelen lossen het probleem niet meteen op, maar zorgen er in ieder geval voor dat we een toekomstige crisis meer zullen voorkomen.

6. Zorgen voor een veiliger Europa

Decennialang was de VS de veiligheidsgarantie van Europa. Als een groot voorstander van onze diepe Trans-Atlantische band, vind ik het moeilijk om te accepteren dat deze garantie tegenwoordig minder evident is dan het was. De vrijwillige marginalisering van de VS op het toneel van de wereldpolitiek betekent dat wij zelf meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze eigen veiligheid. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en het vacuüm vullen dat er is ontstaan of het nu gaat om handel, buitenlands beleid, defensie of multilateralisme. We moeten dialoog voeren en partnerschappen bouwen in alle richtingen. Maar we moeten ook streng en duidelijk zijn over Rusland en anderen die onze lidstaten intimideren.

“Het tijdperk waarin we volledig konden

vertrouwen op anderen is voorbij… Het is

tijd voor Europa om haar lot in

eigen handen te nemen”

Angela Merkel

In de laatste jaren is het verschil tussen oorlog en vrede soms grijzer geworden door uitdagingen als cyberaanvallen, stateloosheid, terrorisme, beïnvloeding van democratische processen, illegale migratie en informatieoorlog. De oorzaak daarvan ligt veelal in voortdurende conflicten, hernieuwde wapenwedlopen en technologische doorbraken. We kunnen Europa niet adequaat beschermen met een lappendeken aan verschillende defensie gerelateerde beleidsinstrumenten of programma’s. Alles hoort onder één paraplu.

Lidstaten en de Europese instituties moeten meer ambitie tonen om een échte Veiligheids en Defensie Unie te bouwen. We moeten zorgen voor een AI, Veiligheids Strategie, waarmee we de eerste ter wereld zouden zijn, die ons helpt bij de uitdagingen van de AI. Hiermee zouden we de industriële en technologische basis van de Europese defensie efficiënter en competitiever maken. Wanneer we ons eigen lot in onze eigen handen nemen moeten we daarbij altijd samenwerking zoeken met de lidstaten, NAVO en onze partners. We moeten beginnen met meer verantwoordelijkheid nemen op een van de belangrijkste taken van de EU: veiligheid.

Praten over Europa

Als er een prijs zou zijn voor de slechtste communicatiestrategie in de politiek dan zou Europa een serieuze deelnemer zijn om hem te winnen. Het is het meest succesvolle vredesproject ooit. En tegelijkertijd ligt de perceptie van wat het doet en waar het over gaat verder weg van de realiteit dan ooit. De argumenten dat er nu fake news is in de digitale tijd of dat wij meer van verhalen in plaats van feiten houden, zijn dan niet genoeg. In een tijdperk van de strijd om informatie moet de EU serieus werk maken van een communicatiestrategie.

Dat betekent niet alleen dat Brussel gebruik moet maken van social media en moderne communicatievormen, maar het betekent vooral dat je eenvoudig en begrijpelijk uitlegt wat je doet. Waar gaat het om? Wat gebeurt er in Brussel? Dat moeten we beter en duidelijker uitleggen. Het tegengaan van fake news en digitale trollen is een groot onderdeel van wat er moet gebeuren. Maar Europese leiders moeten ook naar zichzelf kijken. Europese leiders moeten stoppen met maar steeds Brussel de schuld geven van hun eigen fouten. Ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor Europa en van hun eigen ministers hetzelfde verwachten. Europa gaat immers over transparantie en niet over geheime achterkamertjes.

Dit is het moment van Europa

Ik geloof dat dit het moment van Europa is. Als we de komende jaren ons best doen, kunnen we straks terugkijken hoe geprobeerd werd Illiberale democratie te vestigen in Europa, hoe geprobeerd werd te knielen voor populisme, maar vooral ook hoe we een nieuwe Europese crisis het hoofd hebben geboden. Wanneer we het niet goed doen, riskeren we terugtrekkend nationalisme en zal de relevantie van Europa afnemen.

Het is belangrijk dat we ons samen sterk maken voor een modern Europa dat de wereld vormgeeft in plaats van een wereld die Europa vormgeeft. Dit betekent dat we tegenstellingen moeten verkleinen tussen oost en west en tussen noord en zuid. Uitbreidingen van de Unie zijn nooit eenvoudig geweest, maar ze zijn wel het juiste geweest om te doen. Dat was ons verenigt is juist iets dat we moeten benadrukken in plaats van ons te richten op datgeen dat ons verdeelt. We hebben in dat oogpunt meer solidariteit nodig. Of het nu gaat over de Euro of om migratie. We hebben elkaar simpelweg nodig.

“Eenheid in Europa was een droom van

een handvol mensen. Het werd de hoop van

velen. Vandaag de dag is het cruciaal

voor iedereen”

Konrad Adenauer

De Europese Unie is niet perfect en zal dat ook nooit worden. Het zal altijd meer zijn dan een internationale organisatie, maar het zal altijd minder zijn dan een staat. De EU evolueert op verschillende manieren en er is constant crisismanagement. Het patroon dat we vaak zien is dat we van crisis naar crisis gaan. Het voelt soms net als chaos en uiteindelijk komt Europa met een suboptimale oplossing. Maar steeds komen we er wel uit en komen we verder. Stap voor stap. Dat gebeurde bij de euro en de migratiecrisis. En diezelfde manier van doorpraten, crisismanagement, zullen we nodig hebben voor de uitdagingen in de toekomst. We zijn immers geen perfecte Unie. We zijn een Unie van imperfectie. En we zullen moeten leren hoe we om zullen gaan met de uitdagingen van de 21e eeuw.

Volgend jaar, wanneer er een nieuwe Commissie aantreedt, vieren we dat het 30 jaar geleden is dat het IJzeren Gordijn viel. Het jaar 1989 was vol hoop. We hadden het communisme verslagen en autoritaire regimes implodeerden met hulp van de EVP-partijen in alle hoeken van Europa. Velen van ons geloofden dat vrijheid, liberale democratie en de markteconomie in de meeste van de 200 landen in de wereld zou worden omarmd. En de eerste jaren na de Koude Oorlog leken veelbelovend. Europa was weer verenigd. De toekomst lag voor ons.

“Politieke eenheid betekent niet

het einde van de natiestaat.”

Robert Schuman

Fascisme stierf in 1945. Communisme stierf in 1989. Ik wil niet dat 2016 het jaar is dat het einde betekent van de liberale democratie. Als ik de kandidaat namens het EVP wordt, en uiteindelijk Voorzitter van de Europese Commissie, beloof ik dat ik niet alleen onze waarden zal verdedigen, maar ook dat we de zorgen en grieven aankaarten die tot de golf van nationalisme en populisme hebben geleid. Wanneer we het niet over deze zorgen hebben, zal de huidige situatie verergeren. Vijandigheid zal groeien, spanningen zullen toenemen en nationalisme zal groeien. Ik denk niet dat Europa uit elkaar valt, maar we komen tot de grens van wat we mogen tolereren. Juist die tolerantie is altijd een fundament geweest van Europa.

Nog nooit kwam er een Voorzitter van de Europese Commissie uit een Scandinavisch lidstaat, noch uit een Baltische staat of uit Centraal-Europese of Oost-Europese lidstaat. Maar deze verkiezing gaat verder dan geografie of afkomst. Het gaat om een keuze over ervaring en leiderschap. Ik kom uit een klein land dat zich staande heeft gehouden, grenzend aan een expansieve macht. Het is een klein land dat altijd heeft gevochten voor haar waarden en bestaansrecht. In de coalitieregeringen waarvan ik deel uitmaakte, en ook die ik zelf geleid heb, bouwden we altijd bruggen om onderlinge verschillen te boven te komen. Ik weet uit eigen ervaring hoe je om moet gaan met een populistische partij in je kabinet. Dit zijn allemaal eigenschappen die van waarschijnlijk van belang zullen zijn na de volgende Europese verkiezingen.

Wij zijn een partijfamilie die gelooft in individuele vrijheid en verantwoordelijkheid. De keuze is aan jullie. Ik weet zeker dat jullie zullen kiezen voor de persoon die partijen zal helpen om de Europese verkiezingen te winnen en uiteindelijk voor de Commissie van de volgende generatie van Europa. Welkom in Helsinki!

Posted in EU.

“Um político olha para a próxima eleição.

Um estadista para a próxima geração”

Alcide de Gasperi

A 8 de novembro de 2018, o Partido Popular Europeu vai escolher o seu candidato a presidente da Comissão Europeia. A questão perante nós é simples: quem é o candidato mais adequado para ajudar os nossos partidos a vencerem as eleições europeias na próxima primavera, obter o apoio do Conselho Europeu e do Parlamento Europeu e, em última instância, para presidir a Comissão Europeia. Trata-se de liderança e experiência. Trata-se de comunicação e competências linguísticas. Trata-se de valores, visão e um programa credível para a Próxima Geração da Europa. É isso que proponho para nós, para o PPE.

Uma visão para a Europa

Temos de olhar em frente e sermos capazes de dar a todos os europeus uma visão de futuro melhor, baseada em valores. A minha visão é pró-Europeia, positiva e pragmática.

Pró-Europeia, no sentido em que acredito numa melhor e mais inteligente integração europeia. Precisamos de mais Europa onde faça sentido, e menos onde não faz. Deixar para a dimensão regional e nacional o que melhor pode ser feito a estes níveis. Precisamos de nacionalismo menos rude e de um genuíno princípio de pertença nacional ao projecto Europeu. Precisamos de líderes nacionais e europeus que influenciam e assumam total responsabilidade pelas decisões tomadas em conjunto.

Positiva, na medida em que não devemos basear as nossas políticas no medo e ódio. Não há soluções fáceis para problemas complexos. Sim, é verdade que a tecnologia vai mudar a maneira como trabalhamos. Sim, é verdade que a migração é um desafio. E também é verdade que todos temos medo da mudança e de comportamentos disruptivos. Mas isso não significa que os líderes políticos devam alimentar esses medos. Pelo contrário, liderança é sobre criar oportunidades, garantir estabilidade, procurar soluções e dar esperança para um futuro melhor.

E Pragmática, porque devemos apresentar soluções concretas e funcionais para os nossos desafios comuns. A revolução digital vai mudar a economia, a forma de trabalhar, a política, os media, a ciência e, seguramente, o futuro da humanidade. Estas, juntamente com as alterações climáticas, serão o principal desafio, não apenas para a próxima Comissão Europeia, mas para as gerações vindouras. Quero ver a tecnologia ao serviço da humanidade e não o contrário. Quero ver um planeta que é, e continuará a ser, habitável para todos.

Neste breve programa para a Próxima Geração da Europa, não pretendo ter a solução para todos os desafios actuais da União; nem apresento recomendações políticas específicas – esse momento chegará em breve. O objetivo neste programa é mapear alguns dos principais desafios que temos pela frente. A nossa geração bate-se por duas questões principais: a revolução digital e as alterações climáticas. Estes desafios são transnacionais e, por isso, nenhum país sozinho os pode enfrentar. Em tempos conturbados e excepcionais, precisamos de uma boia de salvação, e esta boia são os nossos valores. É com base nestes valores que vos apresento 6 propostas para a Próxima Geração da Europa.

1. Defender os valores europeus

No século XX, o Partido Popular Europeu ganhou a luta de ideias. Por toda a Europa, de este a oeste, de norte a sul, a democracia prevaleceu sobre o fascismo, o comunismo e os nacionalismos, graças à luta incansável dos nossos pais fundadores. Lançamos o projeto europeu, defendemos a democracia e a liberdade, e alcançamos a paz. Mas a nossa visão do mundo não pode ser estática e tomada como garantida. Os nossos valores estão sob ataque dentro e fora da União Europeia – é hora de agir, cavar trincheiras e defender os nossos valores.

Os nossos valores baseiam-se no respeito à dignidade da pessoa humana, à liberdade, democracia, solidariedade, igualdade entre homens e mulheres, ao Estado de direito e aos direitos humanos, incluindo os direitos das pessoas pertencentes a minorias. Em tempos incertos estes valores são a âncora da nossa segurança, são a nossa base fundacional, fazendo de nós quem somos: democratas-cristãos de centro direita. Sem estes valores perdemos a orientação moral que nos tem guiado desde sempre.

“Mantemos a cabeça erguida, apesar do preço

que pagámos, porque a liberdade é inestimável.”

Lech Wałęsa

Mas não podemos negar que existe uma certa inquietação nas nossas sociedades, uma certa ansiedade acerca do futuro e um sentimento de que o melhor ficou para trás. Não condeno aqueles que se sentem tentados a votar em populistas. Pelo contrário, eu quero dizer-vos que estou aqui para vos ouvir. Entendo que haja receio relativamente ás tecnologias, aos empregos, à segurança ou à migração. Muitos deles são legítimos, mas devem ser solucionados dentro da nossa ordem democrática. Lutamos há séculos pela democracia, pelas liberdades individuais e justiça. A história já nos ensinou que o caminho não é o iliberalismo, e que uma vez aí o curso da história é difícil de alterar. A democracia iliberal é em si contraditória e vai contra o que o PPE significa e representa.

2. Liderar a Revolução Digital

A quarta revolução industrial – inteligência artificial, robotização, internet das coisas, impressão 3D e digitalização – é já uma realidade e tem um Grande impacto em quase tudo o que conhecemos, incluindo a economia, a política e a ciência. Ao contrário das anteriores revoluções industriais, a revolução digital não é gradual, avança rapidamente e, é, disruptiva. A Europa tem que estar na vanguarda do desenvolvimento tecnológico, caso contrário, corremos o risco de ficar para trás. Estar na liderança da revolução digital significa que devemos centrarmo-nos no trabalho do futuro, na inovação e na proteção dos indivíduos.

A revolução digital está a mudar a nossa forma de trabalhar e de aprender. Temos pouca percepção de como será o mercado de trabalho em 2050. Muitos dos trabalhos de hoje – não qualificados ou qualificados – não existirão no futuro. As máquinas não vão substituir o homem, nós é que temos que colaborar com os robots para obter melhores resultados. A educação de hoje deverá centrar-se na aprendizagem ao longo da vida e na inteligência emocional, e não apenas na pura aquisição de uma só competência ou diversos conhecimentos. Não importa que competências sejam adquiridas, no futuro o importante é saber compreender dados, big data. Vários Estados-Membros estão na linha da frente nesta área. A Europa deve seguir o seu exemplo e aprender com a sua experiência.

Actualmente, as 20 maiores empresas de tecnologia têm origem nos EUA ou na China. Sem investimento em educação, inovação, pesquisa e desenvolvimento esta tendência continuará. As políticas europeias devem ter como objectivo melhorar as infraestruturas tecnológicas, como as redes 5G, criar as oportunidades certas para as empresas e empresários europeus poderem prosperar na era digital. Instrumentos financeiros modernos e um quadro legislativo propício à inovação são elementos cruciais para construir este caminho de futuro.

“A inteligêcia artificial pode ser a maior

invenção da história da civilização ou a pior.

Ainda não sabemos se seremos beneficiados

ou destruídos por ela.”

Stephen Hawking

Simultaneamente, vivemos na era da economia colaborativa onde a importância e valor dos dados cresce de dia para dia, criando desafios relativos à protecção dos direitos individuais. O Big Data já sabe mais sobre nós e sobre as nossas preferências do que aquilo que imaginamos. As constituições foram criadas para proteger o indivíduo face ao Estado. Agora precisamos de proteger os dados privados dos indivíduos face às grandes multinacionais e aos governos autoritários. Como superpotência reguladora, a UE deve assumir a liderança no estabelecimento de regras internacionais para a inteligência artificial e a robotização. Melhor ditar as regras do jogo que ser por elas condicionado.

3. Colocar a economia europeia a funcionar para todos

O mercado único trouxe bons resultados – sem ele não conseguíamos melhorar a qualidade do Estado Social Europeu. Ao longo dos anos o mercado único tem sido o alicerce para o crescimento e a criação de emprego na Europa. A adesão à União significa prosperidade. Nos últimos 20 anos, o PIB per capita duplicou. Em alguns dos Estados-Membros mais pobres o aumento foi dez vezes superior. O mercado interno também ajudou a criar mais de 10 milhões de postos de trabalho. O euro é a segunda maior moeda de reserva a nível mundial. Após a crise financeira, a União encontra-se num caminho de crescimento, criação de emprego e de investimento.

Mas precisamos de fazer mais. A prosperidade que se vive na União não é repartida de igual forma entre os cidadãos e os próprios Estados-Membros. O populismo, seja de direita ou de esquerda, advém de um sentimento que o actual modelo de sociedade, nomeadamente a economia social de mercado e a globalização, não trata todos por igual. Isso precisa mudar. Todos sabemos que a liberalização do mercado estimula o crescimento e a criação de emprego, só temos que melhor distribuir estes benefícios entre todos.

“A Europa é mais do que um mercado único,

bens e dinheiro.”

Jean-Claude Juncker

A Europa deve centrar-se em fontes modernas de crescimento sustentável, nomeadamente a digitalização, as indústrias criativas, o crescimento verde, a economia circular, start-ups, a produção de alimentos de forma inovadora e sustentável. Não cabe à União criar empregos per si ou selecionar as empresas líderes, a União deve sim criar, de forma uniforme, as condições favoráveis e necessárias para apoiar as empresas, os trabalhadores e os empreendedores. A União é, e deverá continuar a ser, o símbolo máximo do comércio livre e justo. Simultaneamente, devemos melhorar as actuais regras mundiais que nos regem, agir contra práticas desleais, implementar as reformas estruturais necessárias e concluir o mercado interno. A redistribuição do crescimento europeu, através de políticas públicas parte do Estado Social, deverá permanecer sobre a responsabilidade dos governos nacionais.

O futuro do euro é crucial para a nossa economia. A economia da União depende de uma moeda única estável e sustentável. Nos próximos anos, temos que acelerar a concretização de uma verdadeira União Bancária e de Mercado de Capitais. Temos também que transformar os nossos mecanismos de estabilidade num verdadeiro Fundo Monetário Europeu. Mas, acima de tudo, precisamos de criar confiança, seguir as regras acordadas e mostrar solidariedade, sempre e quando um Estado-Membro necessite. Isto foi o que os partidos do PPE fizeram no decorrer da crise do euro, e deverá ser a nossa postura no futuro. O euro não tinha sobrevivido, sem as difíceis decisões tomadas pelos partidos de governo do PPE, da Irlanda a Portugal, de Espanha, passando pela Grécia e pelo Chipre.

4. Combater as alterações climáticas

As alterações climáticas são uma das maiores ameaças ao futuro do nosso planeta. Dos últimos 19 anos, 18 são considerados os anos mais quentes alguma vez registrados. Nas taxas actuais, a temperatura média continua a subir 0,2 graus Celsius a cada década. O último relatório do Painel Intergovernamental sobre as alterações climáticas confirma esta tendência e alerta para o impacto do aquecimento global ultrapassar os 1.5 graus Celsius. Estas alterações terão um impacto sem precedentes em todo o nosso ecossistema, em particular na meteorologia, nas espécies, no nível do mar, na segurança alimentar e na saúde.

Nos últimos dois séculos, fomos capazes de criar um crescimento económico e um bem-estar, sem precedentes. Mas este crescimento teve um custo. É nossa obrigação proteger o planeta e respeitar os seus limites. Paralelamente, a União deve defender os seus interesses estratégicos e apoiar os Estados-Membros na transição para uma economia mais limpa. A nossa política climática não deve apenas abordar as alterações, como também deve permitir que a União ganhe uma vantagem competitiva neste tema a nível mundial. A redução das emissões na União não é suficiente para salvar o mundo, mas a tecnologia desenvolvida pelas nossas empresas pode marcar a diferença. Por isso, devemos centrar-nos em tecnologias limpas e no modelo de negócio da economia circular. As empresas dispostas a assumir riscos hoje, serão as líderes mundiais de amanhã.

“Não há um planeta B, por isso salvar o planeta

Terra deve ser a nossa missão número um.”

Miguel Arias Cañete e Carlos Moedas

A descarbonização deve estar no coração do programa de trabalho da União. Devemos trabalhar em prol de uma Europa que seja neutral em termos carbónicos até 2045. O Acordo de Paris é um bom princípio, mas precisamos de ser mais ambiciosos. Limitar o aquecimento global a 2 graus Celsius é crucial. Mas irá exigir de todos medidas duras no comércio de emissões e um esforço conjunto. A Europa deve liderar esta transformação, conjuntamente com os Estados-Membros, as suas regiões e cidades.

5. Gerir a migração

Ao longo dos tempos, a quota mundial de pessoas que vivem fora do seu local de nascimento permanece, mais ou menos, estável, registando um total aproximado de 3%. A migração, nas suas mais variadas formas, não é algo novo e não vai desaparecer. Temos duas hipóteses, ou fingimos que não existe ou enfrentamos o problema real. Eu proponho a segunda hipótese. Conseguimos resolver a pior crise migratória e agora precisamos de mostrar a todos os europeus que a situação está controlada. Sem os esforços dos partidos do PPE na Europa – de Malta a Itália, da Bulgária à Suécia, passado pela Grécia, Alemanha e Áustria – não teríamos sobrevivido à crise migratória de 2015. Temos de garantir que isto não volta a acontecer.

A Europa precisa de imigração controlada e legal. Não podemos voltar a uma situação semelhante à de 2015. Com o envelhecimento da população e a escassez de mão-de-obra qualificada, não iremos sobreviver a construir muros. O nosso papel, enquanto políticos é sermos capazes de encontrar soluções e facilitar a transição, sem semear o medo. A livre circulação de pessoas na União é uma das nossas maiores conquistas e facilita o nosso dia-a-dia, quer sejamos trabalhadores, estudantes ou turistas. A imigração fora das fronteiras da União é mais complexa, mas possível de solucionar. Para manter a liberdade de circulação na União, temos que reforçar as nossas fronteiras externas.

“Esta Europa não deve tornar-se numa

fortaleza, que nos separa dos outros.

Tem que estar aberta.”

Helmut Kohl

Nos próximos anos, a migração continuará a ser uma questão fulcral para a União. Por isso, a próxima Comissão Europeia deve colocar a migração como prioridade na sua agenda. Devemos estabelecer centros de asilo, fora da União, em parceira com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Devemos reforçar a Frontex – sem uma guarda de fronteiras comum, dificilmente defenderemos as nossas fronteiras externas. Devemos também encontrar soluções conjuntas para o retorno efectivo de migrantes, a quem não lhes foi concedido o estatuto de asilo na Europa. Devemos criar uma quota humanitária para os requerentes de asilo em cada Estado-Membro. Caso esta quota não solucione o problema, devemos criar um sistema flexível de solidariedade, que permita a cada Estado-Membro contribuir e apoiar aqueles Estados que mais precisam. Por último, devemos abordar as causas reais da migração, reforçando a capacidade da União de intervenção nos países da vizinhança para a criação de empregos e crescimento económico em África. Esta medida de longo-prazo evitará uma futura crise e não a resolução imediata do problema.

6. Criar uma Europa mais segura

Durante décadas, os Estados Unidos garantiram a segurança europeia. Como ávido defensor das relações transatlânticas, é difícil aceitar que hoje esta suposta garantia seja menos evidente do que no passado. O isolamento e afastamento dos Estados Unidos da política internacional significa que nós europeus temos que assumir a segurança da Europa. Devemos preencher o actual vazio de poder existente nas diversas dimensões, nomeadamente no comércio, na política externa, defesa e no multilateralismo. Devemos ir ao encontro da construção de parcerias e do diálogo. Mas, simultaneamente, devemos ser duros contra quem intimida os nossos Estados-Membros, seja a Rússia ou outros Países.

“A era em que podímos confiar totalmente

nos outros acabou … É hora da Europa controlar

seu próprio destino.”

Angela Merkel

Nos últimos anos, a linha que separa a guerra e paz tornou-se ténue devido aos enormes desafios tais como os ataques cibernéticos, o terrorismo patrocinado por determinados Estados e por Estados falhados, interferindo, assim, nos nossos processos democráticos, na migração ilegal e nas guerras de informação. A raiz destes problemas está nos conflitos existentes e contínuos, na competição entre novos poderes e nos avanços tecnológicos. Embora muito já tenha sido alcançado, não podemos proteger adequadamente a Europa com o mosaico de políticas existentes na área da segurança e da defesa, com os diferentes instrumentos e múltiplos actores. Precisamos de uma política comum, de uma só estratégia.

Os Estados-Membros e as instituições europeias devem intensificar os seus esforços para construir uma verdadeira política de Segurança e Defesa. Devíamos também desenvolver a primeira Estratégia de Segurança para a Inteligência Artificial para ajudar a enfrentar os novos desafios criados por esta, e tomar medidas complementares na área da defesa de base tecnológica e industrial, para melhorar a eficiência e a competitividade europeia. A manutenção da nossa segurança exige também uma estreita coordenação com os Estados-membros, a NATO e os nossos parceiros. A União deve assumir a sua quota de responsabilidade por uma das áreas mais importantes: a segurança.

Falar da Europa

Caso houvesse um prémio para a pior estratégia de comunicação da história da política mundial, a União Europeia seria um sério candidato a vencer. É o projecto de paz mais bem sucedido na história das relações internacionais. Mas, no entanto, a precepção generalizada do que se faz na União ou sobretudo, do que se trata não poderia estar mais longe da verdade. Não podemos culpar apenas e somente as notícias falsas nesta era digital, ou que o ser humano sempre gostou mais de histórias que de ouvir os factos. Na chamada guerra da informação, a União deve levar a sério a forma como comunica.

Precisamos de uma linguagem compreensível sobre a Europa que chegue às pessoas. E para isto não basta o uso de meios de comunicação modernos, tal como as redes sociais. Precisamos de lutar contra as notícias falsas. Um bom ponto de partida, por exemplo, é que os líderes políticos deixem de culpar Bruxelas pelos seus próprios fracassos nacionais e que comecem a assumir as suas responsabilidades nas decisões europeias. A Europa é sobretudo transparência e não decisões à porta fechada.

Este é o momento da Europa

Eu acredito que este é o momento da Europa. Se tomarmos agora as decisões correctas, o crescimento do populismo e de elementos de democracia iliberal serão vistos como parte de uma crise ultrapassada, parte da história do processo de integração europeia. Caso contrário, corremos o risco de viver numa era de nacionalismos exacerbados e de irrelevância europeia.

É importante que nos unamos em torno de uma causa: uma Europa moderna e forte que lidera omundo, em vez de ser liderada. Para isso, devemos mitigar as divisões entre leste e oeste, norte e sul. Os alargamentos são um desafio, mas sempre foram o sucesso da integração europeia. Devemos ser melhores em destacar o que nos une, em vez do que nos diferencia. Precisamos de mais solidariedade, seja no futuro do euro ou na migração. Precisamos uns dos outros.

“A unidade europeia começou com o sonho de

alguns. Tornou-se uma esperança para muitos.

Hoje é uma necessidade para todos.”

Konrad Adenauer

A União Europeia não é perfeita e nunca o será. É mais do que uma organização internacional, mas menos do que um estado. Em muitos casos, está em constante evolução e a gerir crises. A tendência é passarmos de uma crise para o que parece ser o caos e, finalmente, produzimos uma solução que não sendo a ideal é a desejada com certos objectivos alcançados.  Foi o que aconteceu com as crises do euro e da migração, e é isso que acontecerá com muitos dos nossos desafios de futuro. Somos uma união imperfeita. E devemos aprender a adaptá-la aos novos desafios do século XXI.

No próximo ano, quando a nova Comissão Europeia iniciar seu mandato, celebraremos o 30º aniversário da queda do Muro de Berlim. O ano de 1989 foi um ano cheio de esperança. Derrotámos o comunismo e, por todos os cantos da Europa, os regimes autoritários entraram em colapso com a ajuda de partidos do PPE. Muitos de nós acreditámos que a maioria dos 200 Estados-Nação neste novo mundo abraçariam a liberdade, a democracia liberal e a economia de mercado. Na verdade, os primeiros anos após a Guerra Fria foram promissores. A Europa estava novamente unida. Mal sabíamos o que estava por vir.

“Unidade políica nã significa a absorçã

da nação.”

Robert Schuman

O fascismo morreu em 1945. O comunismo em 1989. Não quero que 2016 seja o início do fim da democracia liberal. Se me tornar o principal candidato do PPE e, eventualmente, o Presidente da Comissão Europeia, comprometo-me não só a defender os nossos valores, mas também a garantir que as causas que levaram a esta onda de nacionalismos e populismos serão abordadas. Se não encontramos respostas a estas frustrações a situação será tendencialmente pior. A animosidade crescerá, as tensões serão mais exacerbadas e o nacionalismo aumentará. Com isto não quero dizer que a Europa implodirá, mas sim que atingirá os limites à tolerância. A mesma tolerância em que a Europa foi construída.

A União Europeia nunca teve um Presidente da Comissão Europeia oriundo de um país nórdico, de um Estado báltico ou da europa central e oriental. Esta não é, contudo, uma corrida ao equilíbrio geográfico, mas uma escolha de liderança e experiência. Venho de um pequeno país que sobrevive lado a lado com uma potência expansionista – um país que sempre lutou pelos seus valores e existência. Liderei e fiz parte, de governos de coligação, que exigem constante diálogo. Já tive a experiência, em primeira mão, de lidar com um partido populista no meu governo. Estas são qualidades que considero essenciais para o pós- eleições europeias.

Somos uma família, um partido que acredita na liberdade e na responsabilidade individual. A escolha é sua. Sei que irá tomar a decisão correcta e votar na pessoa que ajudará os partidos do PPE a vencer as eleições europeias e, na pessoa, que em última análise é a mais adequada para ser Presidente da Comissão Europeia para a Próxima Geração da Europa. Bem-vindos a Helsínquia!

Posted in EU.

”Un político mira a las próximas elecciones.

Un estadista, a las próximas generaciones.”

Alcide de Gasperi

El 8 de noviembre de 2018 el Partido Popular Europeo elegirá a su candidato para la presidencia de la Comisión Europea. La pregunta ante nosotros es sencilla: quién es el más adecuado para ayudar a nuestros partidos a ganar las elecciones europeas la próxima primavera, conseguir el apoyo del Consejo Europeo y el Parlamento Europeo y finalmente dirigir la Comisión Europea. Es cuestión de liderazgo y experiencia. Es cuestión de comunicación y dominio de idiomas. Es cuestión de valores, visión y un programa creíble para la Próxima Generación de Europa. Esta es mi propuesta para nosotros, el PPE.

Una visión para Europa

Debemos mirar hacia delante y ofrecer a todos los europeos una visión para un futuro mejor y basado en valores. Mi visión es proeuropea, positiva y pragmática.

Pro-Europea, ya que creo en una mejor y más inteligente integración europea. Necesitamos más Europea donde haga falta y menos donde no. Todo aquello que se pueda hacer mejor a nivel nacional o regional debería hacerse ahí. Necesitamos menos nacionalismo irracional, pero más participación nacional genuina en nuestro proyecto europeo compartido. Necesitamos líderes nacionales y europeos influyentes que asuman toda la responsabilidad por decisiones tomadas conjuntamente.

Positiva, ya que necesitamos impedir que la política esté gobernada por el miedo y el odio. No hay soluciones fáciles para problemas complejos. Sí, la tecnología cambiará nuestra forma de trabajar. Sí, la inmigración es un reto. Y sí, todos tenemos miedo del cambio constante y la disrupción. Pero esto no significa que los líderes políticos deban alimentar estos miedos. Al contrario, el liderazgo consiste en ofrecer oportunidades, trabajar para conseguir estabilidad, encontrar soluciones y dar esperanza para un futuro mejor.

Y pragmática, ya que debemos aportar soluciones concretas y operativas a nuestros retos comunes. La revolución digital cambiará la economía, el trabajo, la política, los medios de comunicación, la ciencia y posiblemente el futuro de la humanidad. Esto, junto con el cambio climático, será el principal reto, no solo para la próxima Comisión Europea, sino para las generaciones venideras. Quiero ver a la tecnología al servicio de los humanos, y no al contrario. Quiero ver un planeta que sea, y continúe siendo, habitable para todos.

En este breve programa para la Próxima Generación de Europa no pretendo tener la solución a todos los retos actuales de la UE; ni ofrezco recomendaciones detalladas sobre políticas – ese momento llegará. Mi propósito aquí es trazar algunos de los retos fundamentales que tenemos por delante. Las dos cuestiones principales de nuestra generación son la revolución digital y el cambio climático. Estos son retos transnacionales que ningún país puede afrontar por sí mismo. En tiempos de incertidumbre necesitamos un pilar – ese pilar son nuestros valores. Y esos valores son la base de mis seis puntos para la Próxima Generación de Europa.

1. Defender los valores europeos

En el siglo XX el Partido Popular Europeo ganó la batalla de las ideas. La democracia triunfó sobre el fascismo, el comunismo y el nacionalismo gracias a la lucha incansable de nuestros padres fundadores por toda Europa, al este y al oeste, al norte y al sur. Emprendimos el proyecto europeo, defendimos la democracia y la libertad y conseguimos la paz. Pero nuestra visión del mundo no puede ser estática o dada por descontado. Nuestros valores están siendo blanco de ataques tanto dentro como fuera de la Unión Europea – ha llegado la hora de alzarnos en las barricadas y defenderlos.

Nuestros valores están basados en el respeto por la dignidad humana, la libertad, la democracia, la solidaridad, la igualdad entre hombres y mujeres, el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas que pertenecen a minorías. En tiempos de incertidumbre, estos valores son el pilar de nuestra seguridad, los cimientos de nuestra identidad como democristianos de centroderecha. Sin ellos no tenemos nada y renunciamos a la brújula moral que tan bien nos ha guiado en el pasado.

“Mantenemos la cabeza bien alta a pesar del

precio que hemos pagado, porque la libertad

no tiene precio.”

Lech Wałęsa

Pero no podemos negar lo evidente – en nuestras sociedades existe desazón, preocupación por el futuro, la impresión de que lo mejor ya ha pasado. Yo no culpo a aquellos que se sienten tentados a votar por los populistas. En vez de ello, quiero decir ”os escuchamos”. No ignoraremos los miedos ligados a la tecnología, los puestos de trabajo, la seguridad o la inmigración. Muchos de ellos son legítimos, pero deben ser afrontados en el marco de nuestro Estado democrático. La democracia, las libertades individuales y la justicia son por lo que hemos luchado durante siglos. La historia nos ha enseñado que una vez se toma el camino del antiliberalismo será complicado rectificar el curso. La democracia antiliberal es una contradicción en los términos y va en contra de todo lo que el PPE representa.

2. Liderar la revolución digital

La cuarta revolución industrial – la inteligencia artificial, la robotización, el internet de las cosas, la impresión en 3D y la digitalización – ya está aquí, y tiene un impacto trascendental en todos los ámbitos, incluyendo la economía, la política y la ciencia. A diferencia de las revoluciones industriales anteriores, esta no es gradual – avanza rápido y es disruptiva. Europa debe estar a la vanguardia del desarrollo tecnológico, pues de otra forma nos arriesgamos a quedarnos rezagados. Asumir el liderazgo de la revolución digital significa que debemos centrarnos en el futuro del trabajo, la innovación y en la protección de los individuos.

La revolución digital está cambiando nuestra forma de trabajar y de aprender. Todavía no sabemos cómo será el mercado de trabajo en 2050. Muchos de los trabajos – ya sean ”de cuello azul” o ”de cuello blanco”- de hoy ya no estarán mañana. No se trata de que las máquinas sustituyan a los humanos, se trata de que nosotros cooperemos con los robots para obtener mejores resultados. La educación ya no es cuestión de aprender una habilidad y muchos hechos, sino más bien es cuestión de aprender a lo largo de la vida y de educación emocional. Independientemente de las habilidades que se aprendan en el futuro, entender los datos será una gran parte de ello. Varios estados miembros son ya pioneros en este campo. El resto de Europa debería aprovechar su experiencia.

Actualmente, la totalidad de las 20 empresas tecnológicas más grandes son estadounidenses o chinas. Sin inversión en educación, innovación, investigación y desarrollo esta tendencia continuará. Las decisiones de Europa deben mejorar la infraestructura tecnológica, como las redes 5G, y crear oportunidades para que las empresas y emprendedores europeos prosperen en la era digital. Con instrumentos financieros modernos y legislación que cree las condiciones para la innovación se contribuiría a allanar el camino que tenemos por delante.

”El éxito en la creación de la inteligencia

artificial podrá ser el evento más grande en la

historia de la humanidad. O el peor.

Sencillamente no lo sabemos.”

Stephen Hawking

Al mismo tiempo vivimos en una era de economía de plataformas donde el valor de los datos continúa aumentando. Esto trae aparejados problemas relativos a la protección de los derechos individuales. El big data ya sabe más sobre nosotros y nuestras preferencias de lo que nosotros pensamos. Las Constituciones se crearon para proteger a los individuos del Estado. Ahora necesitamos trabajar para proteger a los individuos ante el uso de sus datos personales por grandes multinacionales o gobiernos autoritarios. Como superpotencia regulatoria, la UE puede asumir el liderazgo a la hora de establecer reglas internacionales para un mundo futuro de inteligencia artificial y robotización. Más vale hacer las normas que solo obedecer las normas.

3. Hacer que la economía europea funcione bien para todos

El mercado único ha sido un éxito – sin él no seríamos capaces de sostener los Estados del Bienestar europeos. Durante décadas ha sido la base del crecimiento y los puestos de trabajo en Europa. La pertenencia a la UE implica un aumento en la prosperidad. El PIB per cápita se ha duplicado en los últimos veinte años. En algunos de los estados miembros más pobres el PIB per cápita se ha multiplicado por diez. El mercado único ha contribuido a la creación de más de 10 puestos de trabajo en los últimos años. El euro es la segunda moneda de reserva mundial más importante. Una vez pasada la crisis financiera, la Unión Europea ha vuelto a una senda de crecimiento sólido, creación de puestos de trabajo e inversión.

Pero naturalmente esto no es suficiente. Si bien la UE ha conseguido aumentar el tamaño del pastel, no ha sido tan exitosa a la hora de repartirlo de forma equitativa entre individuos o estados miembros. Gran parte del populismo actual, tanto desde la izquierda como desde la derecha, proviene de una sensación de injusticia, un sentimiento de que nuestro modelo de sociedad actual – incluyendo la economía social de mercado y la globalización – no trata a todos de manera justa. Esto tiene que cambiar. Todos sabemos que la liberalización del mercado estimula el crecimiento y crea puestos de trabajo, ahora solo tenemos que averiguar cómo hacer que funcione bien para todos los europeos.

”Europa tiene que ser más que mercado,

bienes y dinero.”

Jean-Claude Juncker

Europa se debe centrar en las fuentes modernas de crecimiento sostenible, incluyendo la digitalización, las industrias creativas, el crecimiento verde, la economía circular, las start-ups, producción alimentaria sostenible e innovadora y similares. No es que la UE cree puestos de trabajo o elija a nuevos ”campeones”, pero la UE puede crear las condiciones favorables para ayudar a las empresas, los trabajadores y los emprendedores alrededor del continente a hacer justamente eso. La UE es un adalid del libre comercio y el comercio justo, y debería seguir siéndolo. Al mismo tiempo debemos mejorar las reglas globales, actuar contra las prácticas desleales, implementar reformas estructurales y completar el mercado interior. La redistribución del crecimiento europeo a través de políticas de bienestar está y seguirá estando en manos de los gobiernos nacionales.

El futuro del euro es un aspecto crucial de nuestra economía. Sin una moneda común estable y sostenible no podremos tener una economía exitosa. En los años venideros debemos acelerar el progreso hacia una verdadera Unión Bancaria y de Mercado de Capitales. También debemos transformar nuestros mecanismos de estabilidad en un Fondo Monetario Europeo. Pero ante todo necesitamos continuar inspirando confianza, atenernos a las reglas comunes que nos hemos dado y demostrar solidaridad cuando uno de nosotros esté en una situación de necesidad. Esto es lo que los partidos del PPE hicieron durante la crisis del euro y esto es lo que debemos hacer en el futuro. Sin las decisiones difíciles pero responsables que tomaron los partidos del PPE en el gobierno – desde Irlanda a Portugal, desde España a Grecia y Chipre – el euro no habría sobrevivido.

4. Combatir el cambio climático

El cambio climático es una de las mayores amenazas al futuro de nuestro planeta. De los últimos 19 años, 18 han sido los más cálidos desde que hay registros. Al ritmo actual las temperaturas medias subirán 0’2 grados Celsius cada década. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático confirma esta tendencia y advierte del impacto de un calentamiento global adicional más allá de 1’5 grados Celsius. Los cambios de temperatura tendrán un impacto sin precedentes en todo nuestro ecosistema, incluyendo en el ciclo del agua, las especies, el nivel del mar, la seguridad alimentaria y la salud.

En los últimos dos siglos hemos sido capaces de crear crecimiento económico y bienestar sin precedentes, pero esto ha acarreado un coste. Tenemos la tarea de proteger el planeta y respetar sus límites. Al mismo tiempo la UE no debería pecar de ingenua, debemos defender nuestros intereses estratégicos y ayudar a nuestros estados miembros en la transición hacia una economía más limpia. Esto significa que nuestra política medioambiental no solo debería combatir el cambio climático sino también otorgarnos una ventaja competitiva a nivel global. Reducir las emisiones europeas no es suficiente para salvar el mundo, pero la tecnología que desarrollan nuestras empresas pioneras sí lo será. Debemos centrarnos por tanto en la tecnología limpia y modelos de negocio circulares. Las empresas dispuestas a asumir riesgos durante esta etapa serán las líderes en el futuro.

”No hay planeta B, salvar nuestro planeta Tierra

debería ser nuestra misión número uno.”

Miguel Arias Cañete y Carlos Moedas

La UE debe situar la descarbonización en el centro de su programa. Deberíamos trabajar en pos de una Europa neutral en cuanto a emisiones de carbono en el año 2045. El Acuerdo de París supuso un buen comienzo, pero necesitamos ser más ambiciosos.Un objetivo de limitar el calentamiento global a 2 grados Celsius es necesario y requerirá medidas drásticas relativas tanto al comercio de derechos de emisión como al reparto de esfuerzos. Europa debería liderar esta transformación junto con sus estados miembros, regiones y ciudades.

5. Gestionar la inmigración

El porcentaje de personas a nivel global viviendo fuera de su país de nacimiento ha permanecido más o menos estable a lo largo del tiempo, alrededor del 3%. Las migraciones, en todas sus diversas formas, está aquí para quedarse. Podemos o bien fingir que no existen, o bien abordar de frente los retos que plantean. Resolvimos la peor crisis migratoria y ahora es el momento de demostrar a todos los europeos que la situación está bajo control. Sin los esfuerzos de los partidos del EPP en toda Europa – de Malta a Italia, de Bulgaria a Suecia, de Grecia a Alemania y Austria – no habríamos sobrevivido a la crisis migratoria de 2015. Ahora debemos asegurarnos de que nunca se repita.

Europea necesita inmigración controlada y legal. No debemos volver a una situación descontrolada similar a aquella de 2015. Con una población envejecida y escasez de mano de obra cualificada, no seremos capaces de sobrevivir levantando muros. El trabajo de los políticos es encontrar soluciones y facilitar esta transición, no provocar miedo. La libre circulación dentro de la Unión Europea hace nuestras vidas más fáciles, ya sea para viajar, estudiar o trabajar. La inmigración desde el exterior es más complicada, pero puede ser resuelta. Tener un mejor control de nuestras fronteras externas es un prerrequisito para tener libre circulación de personas en el área de la UE.

”Esta Europa no debe convertirse en una

fortaleza en la que aislarnos de los demás.

Debe estar abierta.”

Helmut Kohl

La inmigración seguirá siendo una cuestión definitoria para la UE en los años venideros. La próxima Comisión Europea debería tenerla en el centro de sus planes políticos. Deberíamos establecer centros de asilo, conjuntamente con ACNUR, fuera de la UE. Deberíamos fortalecer Frontex, ya que sin una guardia fronteriza común es complicado guardar la frontera común. También deberíamos soluciones conjuntas para la devolución efectiva de aquellos a los que no se les reconozca asilo en Europa. Deberíamos establecer cuotas de solicitantes de asilo por razones humanitarias para cada estado miembro. Si esto no funcionase, tendremos que desarrollar un sistema flexible de solidaridad en el que los estados miembros puedan ayudarse mutuamente de diferente manera. Y finalmente debemos abordar las causas subyacentes de la inmigración fortaleciendo la habilidad de la UE para actuar en nuestra vecindad, invirtiendo en crecimiento y puestos de trabajo en África. Esto no resolverá el problema de raíz, pero al menos nos acerca a evitar futuras crisis.

6. Crear una Europa más segura

Durante años Estados Unidos ha garantizado la seguridad de Europa. Como un firme defensor de nuestra cercana relación transatlántica, para mí es difícil aceptar que esta garantía es actualmente menos palpable de lo que solía ser. La marginalización voluntaria por parte de EEUU de la política global significa que debemos asumir la responsabilidad de nuestra propia seguridad. Necesitamos hacernos cargo y llenar los nuevos vacíos de poder, ya sean en el comercio, la política exterior, la defensa o el multilateralismo. Deberíamos intentar construir diálogo y alianzas en todas direcciones. Pero también deberíamos ser firmes con Rusia y cualesquiera otros intenten intimidar a nuestros estados miembros.

”El tiempo en que podíamos confiar plenamente

en otros se ha terminado… Es el momento de que

Europa tome el destino en sus manos.”

Angela Merkel

En los últimos años, la línea entre la guerra y la paz se ha vuelto difusa debido a retos como los ciberataques, el terrorismo apátrida y patrocinado por los estados, interferencias con nuestros procesos democráticos, la inmigración ilegal y las guerras de desinformación. Sus raíces yacen en conflictos en curso, una renovada competencia entre grandes potencias, y avances tecnológicos. Mientras que ya se ha avanzado mucho en este ámbito, no podemos proteger Europa de forma adecuada con el actual mosaico de políticas, instrumentos y actores en materia de seguridad y defensa. Necesitamos reunirlos a todos bajo un mismo paraguas.

Los Estados miembros y las instituciones europeas deberían intensificar sus esfuerzos para construir una verdadera Unión de Seguridad y Defensa. Deberíamos asimismo desarrollar la primera Estrategia Europea de Seguridad en Materia de Inteligencia Artificial para contribuir a afrontar los nuevos retos creados por la IA, y dar nuevos pasos para mejorar la eficiencia y competitividad de la base tecnológica e industrial de la defensa europea. Proteger a los nuestros también requerirá de coordinación cercana con los estados miembros, la OTAN y nuestros aliados. Debemos empezar a asumir más responsabilidad en una de las tareas más importantes de la UE: la seguridad.

Comunicando Europa

Si hubiese un premio a la peor estrategia de comunicación en la historia de la política mundial, la Unión Europea sería un serio competidor. Es el proyecto de paz más exitoso de la historia de las relaciones internacionales. Sin embargo, la percepción de lo que hace o deja de hacer no podría estar más lejos de la realidad. No es suficiente con decir que la era digital ha hecho proliferar las fake news o que los humanos preferimos las historias a los hechos. En la era de las guerras de desinformación, la UE debe tomarse en serio la comunicación.

Esto no significa simplemente usar formas modernas de comunicación a través de un amplio espectro de redes sociales, sino también usar un lenguaje entendible sobre lo que significa Europa. Ahuyentar las fake news y a los trolls será una parte esencial de lo que habrá que hacer. Un buen punto de partida es que los políticos dejen de culpar a Bruselas de sus propios fallos y empiecen a asumir su responsabilidad respecto de las decisiones europeas, saliendo de sus gabinetes para hacerlo. Europa representa la transparencia, no la toma de decisiones en secreto.

Este es el momento de Europa

Estoy convencido de que es el momento de Europa. Si hacemos las cosas bien en los próximos años, miraremos hacia atrás a esta era de tentativa democracia antiliberal y populismo impulsivo como otra crisis resuelta en el proceso de integración europea. Si no hacemos las cosas bien, nos arriesgamos a volver a una época de repugnante nacionalismo e irrelevancia europea.

Es importante que apoyemos unidos nuestra causa a favor de una Europa fuerte y moderna que trasforme el mundo en lugar de ser transformada por otros. Esto implica mitigar las divisiones entre el este y el oeste, entre el norte y el sur. Las ampliaciones nunca han sido fáciles, pero siempre fueron lo que había que hacer. Debemos mejorar a la hora de subrayar lo que nos une en vez de lo que nos diferencia. Necesitamos más solidaridad, ya sea en el futuro del euro o en materia de inmigración. Nos necesitamos los unos a los otros.

”La unidad europea era un sueño de unos pocos.

Se convirtió en una esperanza para muchos.

Hoy es una necesidad para todos.”

Konrad Adenauer

La Unión Europea no es perfecta, y nunca lo será. Siempre será más que una organización internacional, pero menos que un estado. En muchos sentidos está en constante evolución y gestión de sus crisis. El patrón es a menudo que vamos de una crisis a lo que parece caos, y finalmente llegamos a una solución sub-óptima. Pero sí que conseguimos nuestros objetivos. Esto es lo que ocurrió con la crisis del euro y la crisis migratoria, y esto es lo que ocurrirá con muchos de nuestros retos en el futuro. Somos una Unión de imperfección. Y deberíamos aprender cómo adaptarla a los nuevos retos del siglo XXI.

El próximo año, cuando la nueva Comisión Europea comience su mandato, estaremos celebrando el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín. El año 1989 estaba lleno de esperanza. Acabábamos de vencer al comunismo y muchos regímenes autoritarios se estaban derrumbando con la ayuda de los partidos del EPP en todos los rincones de Europa. Muchos de nosotros creíamos que la mayoría de los 200 estados-nación del mundo abrazarían la libertad, la democracia liberal y la economía de mercado. En efecto, los primeros años después de la Guerra fría fueron muy prometedores. Europa estaba unida otra vez. Nunca nos imaginamos lo que teníamos por delante.

”La unidad política no significa la absorción de

la nación.”

Robert Schuman

El fascismo murió en 1945. El comunismo murió en 1989. No quiero que 2016 sea el principio del fin de la democracia liberal. Si me convierto en el candidato del EPP y finalmente en el Presidente de la Comisión Europea, prometo no solo defender nuestros valores, sino que también me aseguraré de atender los agravios que han originado esta ola de nacionalismo y populismo. Si no lidiamos con estas frustraciones, la situación no hará más que empeorar. Las hostilidades crecerán, las tensiones estarán a flor de piel y el nacionalismo aumentará. No estoy diciendo que Europa se partirá en dos, pero estamos alcanzando los límites de la tolerancia. La misma tolerancia sobre la que se construyó Europa.

La Unión Europea nunca ha tenido un Presidente de la Comisión Europea de un país nórdico, un país báltico o de Europa central u oriental. Esta no es, sin embargo, una carrera de geografía, sino una elección de liderazgo y experiencia. Vengo de un pequeño país que ha sobrevivido al lado de una potencia expansionista – un país que siempre ha luchado por sus valores y su existencia. Siempre he estado en, o he liderado, gobiernos de coalición, que requieren tender puentes constantemente. Cuento con experiencia de primera mano a la hora de lidiar con un partido populista en el gobierno. Todas estas son cualidades que con toda seguridad serán de importancia después de las próximas elecciones europeas.

Somos una familia de partido que cree en la libertad individual y en la responsabilidad. La elección es vuestra. Sé que tomaréis una decisión por vosotros mismos y votaréis a la persona que creáis puede ayudar a nuestros partidos a ganar las elecciones europeas, y finalmente liderar la Comisión para la Próxima Generación de Europa. ¡Bienvenidos a Helsinki!

 

Posted in EU.

”Un politician privește către următoarele alegeri.

Un om de stat către următoarea generație”

Alcide de Gasperi

La 8 noiembrie 2018, Partidul Popular European va alege candidatul pentru poziția de președinte al Comisiei Europene. Întrebarea dinaintea noastră este simplă: cine este cel mai potrivit candidat pentru a ajuta partidele noastre să câștige alegerile europene în primăvara anului viitor, să obțină sprijinul Consiliului European și al Parlamentului European și, în cele din urmă, să conducă Comisia Europeană? Este vorba despre conducere și experiență. Este vorba despre comunicare și abilități lingvistice. Este vorba despre valori, viziune și un program credibil pentru următoarea generație a Europei. Asta propun eu pentru noi, pentru PPE.

O viziune pentru Europa

Trebuie să privim către viitor și să oferim tuturor europenilor o viziune mai bună, bazată pe valori. Viziunea mea este pro-europeană, pozitivă și pragmatică.

Pro-europeană, pentru că doresc o integrare europeană mai inteligentă și mai bună. Avem nevoie de Europa mai mult acolo unde are sens și mai puțin acolo unde nu are sens. Ceea ce se poate face mai bine la nivel național sau regional trebuie făcut la acel nivel. Avem nevoie mai mult de o apropriere națională autentică a proiectului nostru comun european decât de un naționalism brut. Avem nevoie de lideri naționali și europeni care să influențeze și să-și asume întreaga responsabilitate pentru deciziile luate împreună.

Pozitivă prin faptul că trebuie să oprim conducerea politica bazată pe frică și ură. Nu există soluții ușoare la probleme complexe. Da, tehnologia va schimba modul în care lucrăm. Da, migrația este o provocare. Și da, cu toții ne temem de schimbări și perturbări constante.

Asta nu înseamnă că liderii politici trebuie să hrănească aceste temeri. Dimpotrivă, conducerea este aceea care oferă oportunități, care lucrează pentru stabilitate, care găsește soluții și dă speranțe pentru un viitor mai bun.

Și pragmatică prin faptul că trebuie să furnizăm soluții concrete și operaționale provocărilor noastre comune. Revoluția digitală va schimba economia, munca, politica, mass-media, știința și poate chiar viitorul omenirii. Împreună cu schimbările climatice, aceasta va fi principala provocare, nu numai pentru următoarea Comisie Europeană, ci și pentru viitoarele generații. Vreau să văd că tehnologia se află în serviciul oamenilor, nu invers. Vreau să văd o planetă care este și va continua să fie viabilă pentru toată lumea.

În acest program scurt pentru Generația Următoare, nu pretind că am soluția la toate provocările actuale ale Uniunii Europene; nici nu ofer recomandări politice detaliate – timpul lor va veni.

Scopul meu este de a descrie unele dintre provocările-cheie care ne stau în față. Cele două provocări principale ale generației noastre sunt revoluția digitală și schimbările climatice. Acestea sunt chestiuni transnaționale, pe care nici o țară nu le poate aborda singură. În momente de incertitudine avem nevoie de o ancoră – acea ancoră o reprezintă valorile noastre. Iar aceste valori stau la baza celor șase puncte ale mele pentru Generația Următoare a Europei.

1. Apărarea valorilor europene

În secolul XX, Partidul Popular European a câștigat bătălia de idei. Democrația a prevalat asupra fascismului, comunismului și naționalismului, datorită luptei neîncetate a părinților noștri fondatori din întreaga Europă, est și vest, nord și sud.

Am lansat proiectul european, am apărat democrația și libertatea și am adus pacea. Dar viziunea noastră asupra lumii nu este statică sau de la sine înțeleasă. Valorile noastre sunt atacate atât din interiorul, cât și din afara Uniunii Europene – este timpul să stăm pe baricade și să le apărăm.

Valorile noastre se bazează pe respectul pentru demnitatea umană, libertate, democrație, solidaritate, egalitate între bărbați și femei, stat de drept și drepturile omului, inclusiv drepturile minorităților. În vremuri incerte, aceste valori sunt ancora securității noastre, fundația de bază care ne face să fim creștin-democrați de centru-dreapta. Fără ele nu avem nimic și ne pierdem busola morală care ne-a îndrumat atât de bine în trecut.

”Ținem capul ridicat,

în ciuda prețului pe care l-am plătit,

pentru că libertatea este de neprețuit.”

Lech Wałęsa

Dar nu putem fi în negare – există o neliniște în societățile noastre, o anxietate cu privire la viitor, un sentiment că vremurile bune sunt în urma noastră. Nu îi condamn pe cei care se simt tentați să voteze pentru populiști. În schimb, vreau să le spun: ”Noi vă auzim”. Nu vom ignora temerile legate de tehnologie, locuri de muncă, securitate sau migrație. Multe dintre ele sunt legitime, dar ele trebuie rezolvate în sistemul nostru democratic. Democrația, libertățile individuale și justiția sunt lucruri pentru care am luptat de-a lungul secolelor.

Istoria ne-a învățat că, odată luată calea spre illiberalism, este dificil să resetăm cursul. Democrația iliberală este o contradicție de termeni și contravine valorilor susținute de PPE.

2. Conducerea Revoluției Digitale

A patra revoluție industrială – inteligența artificială, robotizarea, internetul lucrurilor, imprimarea 3D și digitalizarea – este deja aici și are un impact foarte mare asupra tuturor, inclusiv a economiei, a politicilor și a științei. Spre deosebire de revoluțiile industriale anterioare, aceasta nu se întâmplă gradual, ci avansează rapid și în mod perturbator. Europa trebuie să fie în fruntea dezvoltării tehnologice; altfel riscăm să rămânem în urmă. Preluarea conducerii în revoluția digitală înseamnă că trebuie să ne concentrăm asupra viitorului muncii, inovării și protecției persoanelor.

Revoluția digitală schimbă modul în care lucrăm și învățăm. Nu ne putem imagina foarte bine cum va arăta piața muncii în 2050. Multe dintre locurile de muncă de astăzi nu vor mai exista mâine. Nu este vorba despre înlocuirea omului de către mașini, ci despre colaborarea cu roboții pentru obținerea unor rezultate mai bune.

Educația nu se mai bazează doar pe obținerea unei abilități și a multor cunoștințe, ci și pe învățarea de-a lungul vieții și pe inteligența emoțională. Indiferent care sunt abilitățile pe care le veți obține în viitor, o mare parte dintre ele se vor baza pe înțelegerea datelor. Mai multe state europene sunt lideri în acest sens. Trebuie să ne bazăm pe experiența lor pentru întreaga Europă.

În prezent, primele 20 de companii de top din domeniul tehnologiei provin din SUA sau din China. Fără investiții în educație, inovare, cercetare și dezvoltare, această tendință va continua. Deciziile europene trebuie să îmbunătățească infrastructura tehnologică, cum ar fi rețelele 5G, și să creeze oportunități de prosperitate în era digitală pentru companiile și întreprinzătorii europeni. Instrumentele financiare și legislația modernă, care creează condițiile pentru inovare, vor contribui la pregătirea căii viitorului.

”Succesul în crearea inteligenței artificiale eficiente ar putea fi

cel mai mare eveniment din istoria civilizației noastre.

Sau cel mai rău. Pur și simplu nu știm.”

Stephen Hawking

În același timp, trăim într-o eră a economiei de platforme, unde valoarea datelor continuă să crească. Aceasta presupune probleme legate de protecția drepturilor individuale. Big data știu deja mai multe despre tine și despre preferințele tale decât crezi. Constituțiile au fost create pentru a proteja indivizii de stat. Acum trebuie să lucrăm la protejarea datelor personale ale indivizilor de marile companii multinaționale sau guvernele autoritare. Ca superputere de reglementare, UE poate prelua conducerea în stabilirea unor norme internaționale pentru o viitoare lume a inteligenței artificiale și a robotizării. Este mai bine să îți stabilești propriile reguli decât sa îți fie dictate.

3. Facem economia europeană să funcționeze pentru toată lumea

Piața unică si-a dovedit utilitatea – fără ea nu am fi putut să susținem statele sociale europene. De-a lungul deceniilor a reprezentat temelia creșterii economice și a locurilor de muncă în Europa. Aderarea la UE înseamnă creșterea prosperității. PIB-ul pe cap de locuitor s-a dublat în ultimii douăzeci de ani. În unele state membre mai sărace, creșterea a fost de peste zece ori mai mare. Piața unică a contribuit la crearea a peste 10 milioane de locuri de muncă în ultimii ani. Moneda euro este a doua cea mai importantă monedă de rezervă mondială. Uniunea Europeană revine pe o cale solidă de creștere, de creare de locuri de muncă și de investiție după criza financiară.

Acest lucru nu este însă suficient. Deși Uniunea Europeană a reușit să sporească beneficiile sale, nu a fost la fel de bună în a le distribui uniform între indivizi și state membre. O mare parte din populismul de astăzi, atât de dreapta, cât și de stânga, provine dintr-un sentiment de nedreptate, din sentimentul că modelul actual al societății – inclusiv economia socială de piață și globalizarea – nu îi tratează pe toți corect.

Acest lucru trebuie schimbat. Știm cu toții că liberalizarea pieței stimulează creșterea economică și creează locuri de muncă, iar acum trebuie să ne dăm seama cum să facem acest lucru să funcționeze pentru toți europenii.

”Europa trebuie să fie mai mult decât

piață, bunuri și bani ”.

Jean-Claude Juncker

Europa trebuie să se concentreze asupra surselor moderne de creștere durabilă, inclusiv digitalizarea, industriile creative, economia verde, economia circulară, start-up-urile, producția alimentară durabilă și inovatoare și altele. Nu UE creează locuri de muncă sau alege noi campioni, dar Uniunea poate oferi condiții favorabile pentru a ajuta companiile, lucrătorii și întreprinzătorii din întregul continent să facă acest lucru. UE este un apărător al comerțului liber și echitabil și trebuie să rămână așa. În același timp, trebuie să îmbunătățim regulile globale, să acționăm împotriva practicilor neloiale, să lucrăm la reformele structurale și să finalizăm piața internă. Redistribuirea creșterii europene prin intermediul politicilor de bunăstare este și va rămâne în mâinile guvernelor naționale.

Viitorul monedei euro este o parte esențială a economiei noastre. Fără o monedă comună stabilă și durabilă nu vom putea avea o economie de succes. În următorii ani, trebuie să accelerăm progresul către o adevărată Uniune Bancară și a Piețelor de Capital. De asemenea, trebuie să ne transformăm mecanismele de stabilitate într-un Fond Monetar European. Dar, în primul rând, trebuie să continuăm să instaurăm încredere, să respectăm regulile comune pe care le-am convenit și să manifestăm solidaritate atunci când unul dintre noi are nevoie. Așa au făcut partidele PPE în timpul crizei euro, și asta trebuie să facem și pe viitor. Fără deciziile dificile și responsabile luate de partidele PPE aflate la guvernare – din Irlanda până în Portugalia, din Spania până în Grecia și Cipru – moneda euro nu ar fi supraviețuit.

4. Combaterea schimbărilor climatice

Schimbările climatice reprezintă una din cele mai mari amenințări la adresa viitorului planetei noastre. Ultimii 19 ani au inclus 18 dintre cei mai calzi ani înregistrați in istorie. În ritmul actual, temperaturile medii vor continua să crească cu 0,2 grade Celsius la fiecare zece ani. Cel mai recent raport al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice confirmă această tendință și avertizează cu privire la impactul unei continuări a încălzirii globale cu peste 1,5 grade Celsius. Schimbările de temperatură vor avea un impact fără precedent asupra întregului nostru ecosistem, inclusiv modelele meteorologice, speciile, nivelul mării, securitatea alimentară și sănătatea.

În ultimele două secole am reușit să creăm o creștere și o bunăstare economică fără precedent, dar acest lucru are însă un cost. Este responsabilitatea noastră să protejăm planeta și să-i respectăm limitele. În același timp, UE nu trebuie să fie naivă, ci trebuie să ne apăram interesele strategice și să ajutăm statele membre în tranziția spre o economie mai curată. Aceasta înseamnă că politica noastră în domeniul climei nu ar trebui să abordeze numai schimbările climatice, ci și să ne dea un avantaj competitiv la nivel global.

Reducerea emisiilor la nivel european nu este suficientă pentru a salva lumea, dar tehnologia dezvoltată de companiile noastre de vârf va face acest lucru. Accentul ar trebui așadar să fie pus pe tehnologii curate și pe modele de afaceri circulare. Companiile care doresc să-și asume riscuri în acest stadiu vor fi liderii viitorului.

”Nu există o planetă B, salvarea planetei noastre

trebuie să fie misiunea noastră numărul unu ”.

Miguel Arias Canete și Carlos Moedas

Decarbonizarea trebuie pusă  în centrul programului UE. Trebuie să depunem eforturi pentru o Europă neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2045. Acordul de la Paris este un început bun, dar trebuie să fim mai ambițioși. Un obiectiv de limitare a încălzirii globale la 2 grade Celsius este necesar și va necesita măsuri dure atât pentru comercializarea emisiilor, cât și pentru împărțirea eforturilor. Europa trebuie să conducă această transformare împreună cu statele membre, cu regiunile și orașele sale.

5. Gestionarea migrației

Ponderea totală a persoanelor care trăiesc în afara țării lor de naștere a rămas mai mult sau mai puțin stabilă de-a lungul timpului și este de aproximativ 3%. Migrația, în diferitele sale forme, este aici pentru a rămâne. Putem fie să susținem că nu există, sau să facem față provocărilor. Propun cea de-a doua opțiune. Am rezolvat cea mai gravă criză de migrație și acum este timpul să arătăm tuturor europenilor că situația este sub control. Fără eforturile partidelor PPE din Europa – din Malta în Italia, din Bulgaria  în Suedia, Grecia, Germania și Austria – nu am fi supraviețuit niciodată crizei migrației din 2015. Acum trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu se va mai repeta niciodată.

Europa are nevoie de o imigrație controlată și legală. Nu trebuie să ne întoarcem la o situație necontrolată ca cea din 2015. Cu o populație în curs de îmbătrânire și un deficit de forță de muncă calificată, nu putem supraviețui construind ziduri. Slujba politicienilor este de a găsi soluții și de a facilita această tranziție, nu de a crea teamă. Libera circulație în cadrul UE ne face viața mai ușoară, indiferent dacă călătorim, studiem sau lucrăm. Imigrația din afara continentului este mai complicată, dar poate fi soluționată. Un control mai bun al frontierelor externe este o condiție prealabilă pentru libera circulație a persoanelor în cadrul UE.

”Această Europă nu trebuie să devină o

cetate în care ne izolăm de ceilalți

Trebuie să fie deschisă. ”

Helmut Kohl

Migrația va rămâne o chestiune esențială pentru UE în anii următori. Următoarea Comisie Europeană ar trebui să o pună în centrul agendei sale. Trebuie create centre de azil pentru cei din afara UE, în colaborare cu Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite. Trebuie să consolidăm Frontex – fără o poliție de frontieră comună, este dificil să protejăm granițele noastre comune. De asemenea, trebuie găsite împreună soluții pentru a asigura returnarea eficientă a persoanelor care nu au primit azil în Europa. Trebuie să stabilim o cotă de solicitanți de azil umanitar pentru fiecare stat membru. Dacă acest lucru nu funcționează, vom dezvolta un sistem flexibil de solidaritate prin care statele membre se pot ajuta reciproc în moduri diferite. În cele din urmă, trebuie abordate cauzele profunde ale migrației prin consolidarea capacității UE de a colabora cu vecinii săi, prin investiții în creșterea economică și ocuparea forței de muncă în Africa. Acest lucru nu va rezolva problema în mod direct, dar va fi un pas spre prevenirea unei crize viitoare.

6. Crearea unei Europe mai sigure

Timp de decenii, Statele Unite au garantat securitatea europeană. Ca suporter pasionat al strânsei relații transatlantice, îmi este greu să accept că această garanție este în prezent mai puțin evidentă decât înainte. Marginalizarea voluntară a SUA din politica mondială înseamnă că trebuie să ne asumăm mai multă responsabilitate pentru propria noastră securitate. Trebuie să intervenim și să umplem vidurile de putere emergente, fie că este vorba de comerț, politică externă, apărare sau multilateralism.

Trebuie să căutăm să stimulăm dialog și parteneriate în toate direcțiile. Dar trebuie să fim fermi în privința Rusiei și a celor care încearcă să ne intimideze statele membre.

”Epoca în care ne putem baza pe deplin

pe alții a trecut … Este timpul pentru Europa

sa își ia soarta în mâinile proprii. ”

Angela Merkel

În ultimii ani, linia dintre război și pace a devenit estompată de provocări cum ar fi atacurile cibernetice, terorismul apatrid și cel sponsorizat de stat, amestecul în procesele democratice, migrația ilegală și războaiele informaționale. Rădăcinile lor se află în conflictele ce se desfășoară în prezent, în competiția dintre mari puteri și în progresele tehnologice. Deși multe obiective au fost deja atinse, nu putem proteja Europa în mod adecvat cu actualele politici fragmentate, cu un mozaic de instrumente și actori în materie de securitate și apărare. Trebuie să le aducem împreună sub aceeași umbrelă.

Statele membre și instituțiile europene ar trebui să-și intensifice eforturile pentru a construi o adevărată Uniune de Securitate și Apărare. De asemenea, ar trebui să dezvoltăm prima strategie a UE de securitate în materie de inteligență artificială, care să ne ajute să abordăm noile provocări create de IA și să luăm noi măsuri pentru a îmbunătăți eficiența și competitivitatea bazei tehnologice și industriale a Europei. Asigurarea securității noastre va necesita, de asemenea o strânsă coordonare cu statele membre, cu NATO și cu partenerii noștri. Trebuie să începem să ne asumăm mai multă responsabilitate pentru una dintre cele mai importante sarcini ale UE: securitatea.

Comunicarea despre Europa

Dacă ar exista un premiu pentru cea mai proastă strategie de comunicare din istoria politicii mondiale, Uniunea Europeană ar fi un concurent serios. Este cel mai de succes proiect de pace al relațiilor internaționale. Cu toate acestea, percepția despre ceea ce face sau despre ce reprezintă nu poate fi mai departe de adevăr. Nu este suficient să spunem că era digitală generează știri false sau că nouă, oamenilor, ne plac vorbele mai mult decât faptele. În epoca războaielor de informare, UE trebuie să ia în serios modul în care comunică.

Acest lucru înseamnă nu numai utilizarea mijloacelor moderne de comunicare printr-o gamă largă de rețele sociale, ci și utilizarea unui limbaj ușor de înțeles despre ce reprezintă Europa. Combaterea știrilor false și a trollilor, va fi, de asemenea, o mare parte din ceea ce trebuie făcut. Un bun punct de plecare ar fi ca liderii politici nu mai dea vina pe Bruxelles pentru eșecurile proprii, să înceapă să-și asume responsabilitatea pentru deciziile europene luate împreună și să iasă din birouri pentru a face asta. Europa este despre transparență, nu despre luarea deciziilor secrete.

Acesta este momentul Europei

Cred că acesta este momentul Europei. Dacă vom reuși să îndreptăm lucrurile în următorii câțiva ani, vom putea privi în urmă la aceste încercări de democrație liberală și de populism de instinct ca la o altă criză rezolvată în procesul integrării europene. Dacă nu reușim, riscăm să revenim la o epocă a naționalismului repulsiv și a irelevanței europene.

Este important să ne alăturăm unei cauze pentru o Europă modernă și puternică ce modelează lumea în loc să fie modelată de alții. Asta înseamnă diviziuni atenuante între est și vest, nord și sud. Extinderile europene nu au fost niciodată ușoare, însă au fost întotdeauna lucrul corect de făcut. Trebuie să evidențiem mai bine ceea ce ne unește în loc de ceea ce ne diferențiază. Avem nevoie de mai multă solidaritate, fie că e vorba de viitorul euro, fie că e vorba de migrație. Avem nevoie unul de celălalt.

”Unitatea europeană a fost un vis al câtorva oameni.

A devenit o speranță pentru mulți. Astăzi este o

necesitate pentru noi toți.”

Konrad Adenauer

Uniunea Europeană nu este perfectă și nu va fi niciodată. Va fi întotdeauna mai mult decât o organizație internațională, dar mai puțin decât un stat. În multe privințe, aceasta se află într-o evoluție constantă și în proces de gestionare a crizelor. Adesea mergem de la criză la o situație percepută ca haos și, în final, producem o soluție sub-optimă. Dar ne atingem obiectivele. Așa s-a întâmplat cu euro și criza migrației și așa se va întâmpla cu multe din provocările noastre în viitor. Suntem o uniune a imperfecțiunii. Și ar trebui să învățăm cum să ne adaptăm la noile provocări ale secolului XXI.

Anul viitor, când noua Comisie Europeană își va începe mandatul, vom sărbători cea de-a 30-a aniversare a căderii Zidului Berlinului. Anul 1989 era plin de speranță. Tocmai învinsesem comunismul și regimurile autoritare s-au prăbușit cu ajutorul partidelor PPE în toate colțurile Europei. Mulți dintre noi au crezut că majoritatea celor 200 de națiuni din această lume vor aștepta cu brațele deschise libertatea, democrația liberală și economia de piață. Într-adevăr, primii câțiva ani după Războiul Rece erau plini de promisiuni. Europa era din nou unită. Dar nu știam ce urmează.

”Unitatea politică nu înseamnă

diluarea națiunii.”

Robert Schuman

Fascismul a murit în 1945. Comunismul a murit în 1989. Nu vreau ca 2016 să fie începutul sfârșitului democrației liberale. Dacă voi deveni candidat PPE și, eventual, președintele Comisiei Europene, mă angajez nu numai să-mi apăr valorile, ci să mă asigur că vor fi abordate nemulțumirile care au condus la o creștere a naționalismului și a populismului. Dacă aceste frustrări nu sunt tratate, situația se va înrăutăți. Animozitatea va crește, vor apărea tensiuni și va crește naționalismul. Eu nu spun că Europa se va dezbina, dar ajungem la limitele toleranței. Aceeași toleranță pe baza căreia a fost construită Europa.

Uniunea Europeană nu a avut niciodată un președinte al Comisiei Europene dintr-o țară nordică, dintr-un stat baltic sau din Europa Centrală și de Est. Nu este vorba însă de o cursă geografică, ci de alegerea leadership-ului și a experienței. Vin dintr-o țară mică, care a supraviețuit lângă o putere expansionistă – o țară care a luptat întotdeauna pentru valorile și existența ei. Întotdeauna am făcut parte sau am condus guverne de coaliție, care necesită construirea constantă de punți. Am  experiența colaborării cu un partid populist în guvern. Toate aceste calități vor fi foarte importante după următoarele alegeri europene.

Suntem o familie de partide care crede în libertatea și responsabilitatea individuală. Alegerea este a voastră. Știu că vă veți hotărî să votați persoana pe care o considerați cea mai potrivită să  ajute partidele noastre să câștige alegerile europene și, în cele din urmă, să conducă Comisia pentru noua generație a Europei. Bine ați venit la Helsinki!

Posted in EU.