Blogissa ollut taas pitkä tauko, pahoittelut siitä. Alla vieraskynäni tämän päivän Helsingin Sanomista, siinä ajatuksia näin Eurooppa-neuvoston alla. Arvostaisin näkemyksiänne. Nyt lentokentälle, ja kohti Brysseliä.
Vieraskynä Helsingin Sanomissa 28.6.2012
Eurokriisi vaatii eurooppalaista ratkaisua
Velkaelvytyksen kaltainen nopea tie kasvun edistämiseksi ei ole velkaantuneessa Euroopassa realistista.
Eu­roop­pa-neu­vos­to ko­koon­tuu tä­nään kä­sit­te­le­mään eu­ro­alueen krii­siä. Näi­tä eu­roop­pa­lai­sia pää­mies­ko­kouk­sia on pi­det­ty fi­nans­si­krii­sin al­ka­mi­ses­ta eli ke­säs­tä 2008 läh­tien jo 30 ker­taa. Eu­roop­pa-neu­vos­tos­ta on tul­lut erään­lai­nen krii­sin­hal­lin­nan joh­to­kes­kus.
Me­dian ja mark­ki­noi­den en­nak­ko-odo­tuk­set Eu­roop­pa-neu­vos­ton rat­kai­suis­ta ovat vä­lil­lä kas­va­neet epä­rea­lis­ti­sen suu­rik­si. Tä­män vuok­si ko­kouk­sia on yleen­sä seu­ran­nut pet­ty­mys. Nyt ar­viot ovat muut­tu­neet rea­lis­ti­sem­mik­si. Ym­mär­re­tään, et­tä krii­sin hoi­ta­mi­seen ei ole yh­tä yk­sin­ker­tais­ta rat­kai­sua.
Tä­män­päi­väi­ses­sä ko­kouk­ses­sa EU:lla on kol­me pal­loa yht­ai­kaa il­mas­sa: krii­si­mai­den ? eten­kin Krei­kan, Kyp­rok­sen ja Es­pan­jan ? ti­lan­ne, ta­lous­kas­vun ja työl­li­syy­den tu­ke­mi­nen se­kä EU:n ja eu­ro­alueen vah­vis­ta­mi­nen tu­le­vai­suut­ta var­ten. Ly­hyen ja pit­kän ai­ka­vä­lin toi­mien erot­ta­mi­nen on tär­keää.
Krii­sin kes­kel­lä on hy­vä muis­taa, mik­si olem­me mu­ka­na täs­sä vuo­sia kes­tä­nees­sä krii­sin­hal­lin­nas­sa. Suo­mes­sa on laa­ja yh­teis­ym­mär­rys sii­tä, et­tä eu­ro on meil­le hy­vä asia. Eu­ro on tuo­nut va­kaut­ta Suo­men suh­dan­ne­herk­kään ta­lou­teen ja lu­jit­ta­nut si­tei­tä EU:n si­sä­mark­ki­noil­la, jon­ne suun­tau­tuu yli puo­let Suo­men vien­nis­tä. Eu­ron pur­kau­tu­mi­nen tai ku­tis­tu­mi­nen ei pal­ve­li­si mei­tä.
Mei­dän on mie­tit­tä­vä, mi­tä olem­me val­miit te­ke­mään eu­ro­alueen puo­lus­ta­mi­sek­si. On help­po sa­noa, mi­tä em­me ha­lua: py­sy­vää tu­lo­jen­siir­toa jä­sen­mai­den vä­lil­lä ja vel­ko­jen yh­teis­vas­tuul­li­suut­ta. Sel­lai­nen ei oli­si rei­lua ti­lan­tees­sa, jos­sa osa eu­ro­mais­ta on hoi­ta­nut ta­lout­taan hy­vin ja osa erit­täin huo­nos­ti. Se ei myös­kään kan­nus­tai­si krii­si­mai­ta hoi­ta­maan ta­lout­taan pa­rem­min.
Näi­den tor­ju­vien kan­to­jen ho­ke­mi­nen ei kui­ten­kaan yk­sin rii­tä. Meil­lä pi­tää ol­la oma us­kot­ta­va nä­ke­mys sii­tä, mi­ten eu­ro­aluees­ta luo­daan en­tis­tä kes­tä­väm­pi.
Krii­si­mai­den on­gel­mien mit­ta­kaa­va ja syyt ovat täy­sin eri­lai­set. Kreik­ka kär­sii hol­tit­to­mas­ta vel­kaan­tu­mi­ses­ta, ve­ron­kier­ros­ta ja te­hot­to­mas­ta hal­lin­nos­ta. Es­pan­jan jul­ki­nen vel­ka oli en­nen krii­siä Suo­men ta­sol­la, mut­ta sen taak­ka­na ovat kiin­teis­tö­kup­la ja ole­tet­tua hei­kom­mat pan­kit. Kyp­rok­sen fi­nans­si­sek­to­ri ja muu ta­lous ovat puo­les­taan kiin­teäs­ti yh­tey­des­sä Kreik­kaan.
Eu­roop­pa-neu­vos­ton tun­nel­maa pa­ran­taa se, et­tä Kreik­ka on saa­nut uu­den Eu­roop­paan si­tou­tu­neen hal­li­tuk­sen. Sil­lä on luon­nol­li­ses­ti edes­sään sa­mat ta­lou­del­li­set ja si­sä­po­liit­ti­set haas­teet kuin edel­tä­jil­lään. Si­tou­tu­mi­nen EU:n ja IMF:n kans­sa neu­vo­tel­tuun ta­lou­den uu­dis­ta­mis­oh­jel­maan on Krei­kan ai­noa tie koh­ti pa­rem­paa.
Jä­mä­käm­mäl­lä yh­tei­sel­lä ta­lous­val­von­nal­la Krei­kan kal­tai­nen ke­hi­tys ei oli­si ol­lut mah­dol­lis­ta. Sik­si on hy­vä, et­tä krii­sin seu­rauk­se­na ta­lous­ku­ria on tiu­ken­net­tu niin, et­tä se es­tää kes­tä­mät­tö­män vel­kaan­tu­mi­sen. Tä­mä ku­ri on nyt ank­ku­roi­tu vah­vas­ti lain­sää­dän­töön ja sak­koi­hin.
Es­pan­jan ja Ita­lian tuo­reet hal­li­tuk­set ovat pyr­ki­neet uu­dis­ta­maan mai­taan pa­ran­taak­seen kil­pai­lu­ky­kyään. Ne ovat va­paut­ta­neet ta­lout­ta ja su­pis­ta­neet bud­jet­ti­va­jet­ta. Uu­dis­tuk­set nä­ky­vät pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä myös mark­ki­noi­den luot­ta­muk­ses­sa mai­den sel­viä­mi­seen il­man EU:n täy­si­mit­tai­sia lai­na­pa­ket­te­ja. Nyt nii­den mark­ki­noil­ta ot­ta­man ve­lan hin­ta on erit­täin kor­kea.
Ta­lous­kas­vun rai­teel­le pa­laa­mi­nen on Eu­roo­pal­le olen­nais­ta. Sii­nä aut­ta­vat par­hai­ten jä­sen­mai­den te­ke­mät ra­ken­teel­li­set uu­dis­tuk­set kil­pai­lu­ky­vyn pa­ran­ta­mi­sek­si, EU:n si­sä­mark­ki­noi­den sy­ven­tä­mi­nen ja va­paa­kau­pan edis­tä­mi­nen kump­pa­niem­me kans­sa. Eu­roop­pa-neu­vos­ton alai­suu­des­sa val­mis­tel­tu ”­kas­vu­pa­ket­ti” ? EU-bud­je­tin suun­taa­mi­nen kas­vun tu­ke­mi­seen ja Eu­roo­pan in­ves­toin­ti­pan­kin re­surs­sien vah­vis­ta­mi­nen ? voi myös ol­la hyö­dyl­li­nen li­sä.
Toi­men­pi­teet ta­lous­kas­vun tu­ke­mi­sek­si ovat käyn­nis­sä, mut­ta ne vie­vät ai­kan­sa. Krii­si ei syn­ty­nyt het­kes­sä, jo­ten sen kor­jaa­mi­nen­kaan ei voi ta­pah­tua yh­des­sä yös­sä. Vel­ka­el­vy­tyk­sen kal­tai­nen no­pea, help­po tie kas­vu­lu­ku­jen pa­ran­ta­mi­sek­si ei ole vel­kaan­tu­nees­sa ny­ky-Eu­roo­pas­sa rea­lis­tis­ta. Va­roit­ta­vat esi­mer­kit ovat hy­vin tun­net­tu­ja.
EU:n ja eu­ro­alueen tu­le­vai­suu­des­ta kes­kus­tel­laan Eu­roop­pa-neu­vos­tos­sa Her­man Van Rom­puyn ra­por­tin poh­jal­ta. Ra­port­ti kä­sit­te­lee nel­jää ko­ko­nai­suut­ta: ra­hoi­tus­jär­jes­tel­män va­kaut­ta­mis­ta, val­tioi­den vel­kaan­tu­mi­sen hal­tuu­not­toa, pit­kän ai­ka­vä­lin kas­vu­po­li­tiik­kaa ja eu­ro­alueen hal­lin­toa.
Ra­port­ti on hy­vä poh­ja lop­pu­vuo­den työl­le. Ly­hyel­lä ai­ka­vä­lil­lä konk­reet­ti­sin osa ra­port­tia kos­kee ra­hoi­tus­jär­jes­tel­mää, pank­ke­ja. ”­Pank­kiu­nio­niin” si­säl­tyi­si kol­me osaa: pank­ki­val­von­ta, krii­sin­hal­lin­ta­ke­hik­ko ja tal­le­tus­suo­ja. Jär­jes­tys on täs­sä tär­keä.
Eu­roo­pas­sa pank­ki­val­von­ta on tu­keu­tu­nut kan­sal­li­siin val­vo­jiin, Suo­mes­sa Fi­nans­si­val­von­taan. Suu­ret pan­kit ei­vät kui­ten­kaan toi­mi vain yh­des­sä jä­sen­maas­sa. Ei rii­tä, et­tä oma kont­to­ri on kun­nos­sa, jos pank­ki voi kaa­tua naa­pu­ri­maan kup­rui­hin. Täs­sä on ky­sy­mys EU:n pe­ru­sa­ja­tuk­ses­ta: jos haas­teet ylit­tä­vät kan­sal­li­set ra­jat, nii­tä on pa­ras hoi­taa yh­des­sä.
Eu­roop­pa­lai­set pan­kit, jot­ka ovat EU:n kan­nal­ta ”­liian suu­ria kaa­tu­maan”, tar­vit­se­vat ym­pä­ril­leen eu­roop­pa­lais­ta inf­rast­ruk­tuu­ria. On ai­ka ede­tä eu­roop­pa­lai­sen pank­ki­val­von­nan ra­ken­ta­mi­ses­sa.
Vai­keuk­siin jou­tu­nei­den, ko­ko Eu­roo­pan ra­hoi­tus­mark­ki­noil­le olen­nais­ten pank­kien on­gel­mat on tu­le­vai­suu­des­sa pys­tyt­tä­vä rat­kai­se­maan il­man ve­ron­mak­sa­jien kuk­ka­rol­la käy­mis­tä. Mi­kä­li saam­me ra­ken­net­tua tiu­kan ja lä­pi­nä­ky­vän eu­roop­pa­lai­sen pank­ki­val­von­ta­jär­jes­tel­män, voi­tai­siin har­ki­ta myös eu­roop­pa­lais­ta pank­ki­krii­sien rat­kai­su­jär­jes­tel­mää. Se pe­rus­tui­si pank­kien it­sen­sä ke­rää­mään ra­has­toon. Eu­roop­pa­lai­nen tal­le­tus­suo­ja voi­si toi­mia sa­mal­la lo­gii­kal­la.
Eu­roop­pa­lai­set on­gel­mat tar­vit­se­vat eu­roop­pa­lai­sia rat­kai­su­ja. Suo­men hal­li­tuk­sen teh­tä­vä on var­mis­taa, et­tä rat­kai­sut löy­de­tään ja et­tä ne vas­taa­vat Suo­men ja suo­ma­lais­ten etu­ja. Kai­ken vas­tus­ta­mi­nen oli­si te­hok­kain ta­pa am­pua it­seäm­me jal­kaan.
Kir­joit­ta­ja on Eu­roop­pa- ja ul­ko­maan­kaup­pa­mi­nis­te­ri.
Tuossa taannoin Facebookissa pyydettiin, että kirjoittaisin pitkästä aikaa urheiluaiheisen blogin. Kirjoitan mielelläni. Kuitenkin pieni varoituksen sana on paikallaan: istun lentokoneessa matkalla Tanskaan Pirkan pyöräilyn jälkeisessä endorfiinihumalassa. 
Energiatasot ovat palaamassa, koska olen pumpannut kroppaani 4000 kilokaloria pyöräilyn jälkeen. Eli jos et jaksa lukea sporttihehkutusta niin suosittelen, että jätät tämän blogimerkinnän väliin. Ensin Pirkan pyöräily ja sitten kauden päätavoite, eli Frankfurtin Ironman.
Tänään oli siis vuorossa perinteinen Pirkan pyöräily, jota on poljettu Pirkanmaan kauniissa maisemissa, Näsijärven ympäri, vuodesta 1978. Päämatkoja on kaksi, 217km ja 134km. Olen polkenut molemmat kahdesti. 
Pirkan pyöräily on mielestäni yksi Suomen hienoimmista urheilutapahtumista. Hyvin järjestetty. Kaunis reitti. Rento ilmapiiri. Kyseessä ei ole kilpailu, joten alfaurostenkin määrä on rajallinen. Ryppyisiä otsia ei näy.
Tänään poljin taas Kaupin Kanuunoiden kanssa, mikä taitaa olla jäsenmäärältään Suomen suurin pyöräilyseura. Vuorossa oli 217km:n pidempi lenkki ja ryhmänä 34 km/h keskivauhdin porukka. Omalta osaltani kyseessä oli vuoden kovin harjoitus, jonka suunnitteli triathlonvalmentajani Antti Hagqvist. Tavoitteena simuloida tulevaa Ironman-suoritusta.
Ensin 37km ”alkuverryttelyä” Kaupin Kanuunoiden peesissä, eli legendaarisessa telaketjussa, joka kiertää paririvissä vastapäivään siten, että jokainen vetää kärjessä muutaman sekunnin kunnes pudottaa itsensä mukavaan tuulen suojaan, kaverin taakse.
Alun jälkeen alkoi sitten tositoimet, eli 180km kärjessä ilman mitään suojaa. Miksi tällainen harjoitus? Siksi, että Ironmanissa mennään yksin. Peesiä ei sallita. Elämän tekee toki helpommaksi niin sanottu aika-ajopyörä, jossa käytännössä maataan aerodynaamisessa asennossa putken päällä.
Tänään pyörä kulki mukavasti. Ei haitannut, että meillä oli kolme lyhyttä varikkopysähdystä juomapullojen täyttöä varten. Lopussa oli kuitenkin rankkaa. Viimeiset 40km tultiin vastatuuleen ja välillä meinasi kyllä usko mennä. Henkinen kantti (ja reidet) olivat koetuksella. Onneksi telaketjun periaate jatkui siten, että vasemmalle puolelle ilmestyi aina juttukaveri muutamaksi minuutiksi. Alussa olin sosiaalinen ja pirtsakka. Lopussa en… ei paljon juttu lentänyt.
Pyöräilyn päälle Antti määräsi 8km juoksun, jonka sain vedettyä ihan mukavalla 5 min/km vauhdilla. Ei se kyllä kevyttä juoksua ollut. Askel kuin virtahevolla. Jos olisin jatkanut Ratinan Stadionille eliittikisoihin hyppäämään pituutta Tommi Evilän kanssa, niin olisin ollut tyytyväinen, jos olisin päässyt 10 prosenttia Tommin leiskautuksista, eli 80cm…
Harjoitus oli ilman muuta elämäni kovin ja onneksi viimeinen niin sanottu superharjoitus ennen Frankfurtia. Näitä on vain, jos mielii teräsmieskisoissa maaliin. Tankkaus ei tänään mennyt ihan nappiin. En syönyt tarpeeksi energiageelejä ja se kostautui lopussa. Nesteytys meni ihan mukavasti. Olisikohan mennyt sellaiset 5 litraa vettä ja urheilujuomaa pyöräilyn aikana.
Toisena teemana siis Frankfurtin Ironman, joka järjestetään tasan neljän viikon kuluttua, 8. heinäkuuta. Vedän matkan nyt toistamiseen. Ensimmäisellä kerralla taisi olla elämäni onnistunein kestävyyssuoritus. Pääsin maaliin ajassa 10 tuntia 35 minuuttia 45 sekuntia. Hetkestä teki ikimuistoisen, että juoksin loppusuoran yhdessä lasteni kanssa 3000 hurraavan kannustajan saattelemana. Itkuhan siinä tuli. Olin niin iloinen.
Tällä kertaa Antti on rakentanut minulle 12 viikon harjoitusohjelman, jonka olemme onnistuneet rakentamaan matkojen ja muiden työtehtävien sanelemana. On oikeastaan kaksi tapaa valmistatua suoritukseen, joka sisältää 3,8km uintia, 180km pyöräilyä ja 42,2km juoksun. Voi panostaa määrään tai laatuun. Kuulun tähän jälkimmäiseen ryhmään.
On kaltaisiani harrastajatriathlonisteja, joilta lähtee mielestäni lapasesta. Ei ihminen voi käydä töissä, olla perheen kanssa ja treenata yli 20h viikossa. Se on vain yhtälö, joka ei toimi. Oma ohjelmani on loppujenlopuksi aika yksinkertainen. Viikkomäärät eivät saa nousta yli kymmeneen tuntiin, muuten homma ei pelitä.
Tällä kertaa valmistautuminen on mennyt kuin Strömsössä. Lyhyemmät harjoitukset viikolla ja pidemmät viikonloppuisin. Aamuihmisenä olen lähtenyt liikkelle aikaisin, jotta viikonlopun treenit on suurimmaksi osaksi hoidettu ennen klo 11.00:tä. Se helpottaa viikonloppuarkea…
Harjoituskauden viikkokeskiarvot ovat olleet 5000m uintia, 200km pyöräilyä ja 20km juoksua. Nämä määrät ovat huomattavasti enemmän kuin normaalisti, jolloin pidän kiinni perusafilosofiastani, että tunti liikuntaa antaa kaksi tuntia lisäenergiaa jokaiseen päivään. 
Harjoituskauden aikana on tietenkin tärkeää syödä terveelliseti ja levätä tarpeeksi. Levossa se kunto kohenee. 
Tämän vuoden Ironmanprojekti on siinä mielessä hieno, että meitä on 17 hengen porukka, jonka tavoitteena on kerätä rahaa hyväntekeväisyyteen. Kohteenamme on Suomen Punaisen Ristin kantasolurekisteri, joka pelastaa vuosittain useita leukemiaan sairastuneita potilaita. Yritämme lisätä tietoisuutta rekisterin olemassaolosta ja sitä kautta kannustaa ihmisiä luovuttamaan kantasolutietonsa rekisteriin.
Hanke tehdään yhteistyössä Rovion, eli Angry Birdsin kanssa. Ja meidän nimemmehän on tietenkin Ironbirds Finland, logoja myöten. Uffe Tagström maalasi kypäräni teemaan sopivaksi. Uffehan tunnetaan muun muassa Heikki Kovalaisen ja Kimi Räikkösen kypäränmaalaajana. On muuten ihan pro!
Ironmanporukkamme on mahtavan kirjava. On poliisia, pappia, lääkäriä, pyöräkauppiasta, toimittajaa, hierojaa, lentokapteenia, kustantajaa, poliitikkoa, kellovalmistajaa ja Aki Riihilahti. Ei paha!
Eli tässä muutama sporttiajatus ennen epävirallista Eurooppaministereiden kokousta täällä Juutinmaalla. Juu, juu, tiedän että olen vähän hassu näissä sporttijutuissa, mutta olen ainakin hymyilevä hassu. Ei tämä niin haudanvakavaa ole. Vai mitä sinä olet mieltä?
Increase the Peace!

Dagens Industri 7.6.2012

Europa har fått ett nygammalt trendord, nämligen tillväxt. Alla talar bara om tillväxt. Precis som om vi inte hade tänkt på det tidigare. Absurt!

Hela den europeiska integrationens grundtanke är att främja tillväxt genom fri rörlighet av människor, varor, tjänster och kapital. Den gemensamma lagstiftningen, tullunionen, inre marknaden och gemensamma valutan är ju alla instrument som strävar mot ekonomisk tillväxt.

Samtidigt har vi fått vara vittne till en teoretisk debatt där Europas vänsterfalang omfamnar John Maynard Keynes, François Hollande och Paul Krugman. De dömer ut alla som vill köra en stram linje inom offentliga finanser.

Europas moderata höger kramar Friedrich Hayek, Angela Merkel och tidningen The Economist. Innan vi kan tala om tillväxt och offentlig stimulans av ekonomin så måste budgeten vara i balans och skulden under kontroll.

Det är självklart att vi behöver tillväxt, men den ska inte vara baserad på offentlig finansiering och ökade skulder.

Det kommande EU-toppmötet i slutet på juni kommer naturligtvis att behandla Greklands val och Spaniens banker. Det kan även hända att ett extra toppmöte organiseras efter valen i Grekland. Samtidigt blir det även diskussioner om EU:s budget, tillväxt och framtid.

Det tycks vara svårt att skilja på tre saker: den akuta krisen, EU:s framtid och tillväxt. Visst är de alla bundna till varandra. Men inte är euroobligationer eller en bankunion lösningar på Greklands eller Spaniens problem. Lika lite som projektobligationer eller strukturfonder skulle få EU-områdets ekonomi att blomstra.

Lika lite som jag vill att François Hollande ska berätta för mig om vikten av tillväxt vill jag predika tillväxt för Frankrike – men jag gör det nu i all fall.

Om Europa vill satsa på tillväxt så måste det ske via konkurrens, inte stödpolitik. Om vi vill satsa på tillväxt via EU så är det väl inte klokt lägga alla ägg i korgen med jordbruksstöd?

Tillväxt innebär tre saker. För det första bör varje medlemsland göra strukturella förändringar. Det är omöjligt att fortsätta på skuldbanan.

Bric-länderna – som för övrigt uppfyller EMU-kriterierna – är ett bevis på att tillväxt och en stram ekonomisk politik går att kombinera.

För det andra måste vi fortsätta att avreglera den inre marknaden. Vi behövde en digital inre marknad redan i går. Varför tar inte den franska kommissionären för den inre marknaden, Michel Barnier, initiativet?

USA är lika långt före Europa på den digitala fronten som vi var före dem på 1990-talet inom telekom.

För det tredje behöver vi mer, inte mindre frihandel. Vi behöver frihandelsavtal med bland annat Japan, Indien, USA och Ryssland. EU har inte råd att driva en protektionistisk linje.

Visst är krisen akut, men samtidigt har vi människor en tendens att över-driva.

EU är fortfarande världens överlägset största ekonomi, med cirka 28 procent av världens BNP. Jämför detta med USA (23 procent), Kina (10 procent) eller Ryssland (3 procent).

Osallistuin tiistaina ja keskiviikkona Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, se Davosista tuttu) kokoukseen Istanbulissa. Uusi, positiivinen kokemus minulle. Koolla liike-elämän johtoa, poliitikkoja ja tutkijoita erityisesti Lähi-idästä, Euroopasta, Yhdysvalloista ja Venäjältä. Osa keskusteluista oli medialle avoimia, ja mm. uutistoimisto Bloomberg oli mukana tiiviisti.

Osallistuin itse muutamaan eri tyyppiseen keskusteluun erityisesti euroalueen tulevaisuudesta. Keskustelukumppaneina mm. Turkin keskuspankin johtaja Erdem Basci ja Kreikan valtiovarainministerinä 2009-2011 toiminut George Papaconstantinou. Aamiaiskeskustelun kävin ns. Global Agenda Councilin kanssa – hieno porukka, jossa mukana monet maanosan parhaista EU-ajattelijoista.

Taannoisen Pariisin-puheen hengessä jaottelin omat perusteesini kolmeen: politiikka, talous ja instituutiot.

Rahoituskriisinä 2008 alkanut tapahtumasarja on muuttanut muotoaan ja kasvanut talouskriisiksi, velkakriisiksi ja myös poliittiseksi kriisiksi. Lehman Brothersin romahduksen jälkeen lähes kaikki vaalit EU:ssa ovat johtaneet hallituksen vaihtumiseen, ja monissa jäsenmaissa erilaiset yksinkertaisia vastauksia tarjoavat populistipuolueet ovat nostaneet kannatustaan. Samalla perinteisen oikeisto-vasemmisto -jaon merkitys on vähentynyt. Tämä on erityisen selvää Kreikan vaaleissa, joissa vastakkain ovat globalistien ja lokalistien blokit.
 
Talouspoliittinen keskustelu ajautui Ranskan vaalien alla väittelyksi kasvun ja talouskurin välillä. Tällainen jaottelu on minusta absurdi. Euroopassa talouskasvua on lähinnä maissa, jotka ovat noudattaneet järjestelmällisesti budjettikuria. Nopeasti kasvavat BRICS-maat täyttävät tietääkseni kaikki Maastricht-kriteerit. Ylivelkaantunut Eurooppa ei voi hakea kasvua velkaantumalla vielä lisää. Rakenteelliset uudistukset, sisämarkkinoiden syventäminen (erityisesti digitaaliset sisämarkkinat) ja vapaakauppasopimukset ovat keinoja talouskasvun tukemiseen.

Institutionaalisella tasolla näyttää selvältä, että EU:n integraation syveneminen ei tapahdu 1990-luvulta ja 2000-luvun alusta tuttujen hallitustenvälisten konferenssien ja uusien perussopimusten kautta.  Menetelmä on liian hidas ja altis yksittäisten jäsenmaiden sisäpoliittisille käänteille. Sen sijaan tulemme näkemään eriytyvää integraatiota ja ytimien muodostumista taloudellisesti kyvykkäiden ja integraatioon poliittisesti halukkaiden maiden kesken.

Herman Van Rompuyn johdolla valmistellaan parhaillaan ehdotuksia euroalueen tulevaisuudesta kesäkuun lopussa pidettävän Eurooppa-neuvoston käsittelyyn. Komissio julkisti tänään esityksensä ”pankkiunionin” perustamisesta. Palaan näihin ehdotuksiin myöhemmin blogissa. Nyt arvostaisin suuresti blogikommentaattorien näkemyksiä yllä esitetyistä perusväitteistä.

 

Euroopan komissio antoi eilen joukon suosituksia julkista taloutta koskeviksi toimenpiteiksi ja talousuudistuksiksi. Komissio tavoittelee ehdotuksillaan parempaa rahoitusvakautta, kasvua ja uusia työpaikkoja kaikkialla EU:ssa. Komissio antoi myös maakohtaisia suosituksia, jotka heijastelevat kunkin jäsenvaltion tilannetta. Nämä tilanteet ovat tunnetusti hyvin erilaiset eri puolilla Euroopan unionia.
Komissio antoi myös koko euroaluetta koskevia suosituksia. Se toivoo EU-tasoisia poliittisia toimia, joilla täydennetään kansallisia toimenpiteitä. Suomessa on tapana ajatella, että euroalueen ongelmat ovat viime kädessä hoidettavissa vain kansallisesti. Tämän linjan tulokset euroalueella ovat kaikkien nähtävissä. On aivan oikein, että komissio käyttää toimivaltaansa täysimääräisesti, jotta yhtään kiveä ei jätetä kääntämättä euroalueen pelastamisessa.
Suomessa on eniten huomiota herättänyt ehdotus niin sanotusta pankkiunionista. Se on melko yksimielisesti tyrmätty. Suomalaiselle EU-keskustelulle näyttää nykyään olevan tyypillistä, että puututaan johonkin yksityiskohtaan, jota ei missään nimessä voida hyväksyä. Siitä tulee koko EU-politiikan sisältö.
Järkevämpää olisi miettiä EU-talouden ongelmia kokonaisuutena. Komissio on tehnyt juuri niin, ja sitä varten se on olemassa. EU:n taloutta vaivaa ongelmavyyhti. Siinä yhdistyvät heikentyvä kilpailukyky, heikko kasvu, heikentyvä työllisyys sekä talous- ja rahaliiton ongelmat, jotka kärjistävät kaikkia muita ongelmia.
On helppo todeta EU-maiden erot vaikka taulukoimalla niiden korkotasoa, bruttokansantuotteen kasvua tai velkaantuneisuutta. Esimerkiksi Suomi pärjää tunnetusti kaikilla mittareilla hyvin ja vaikkapa Kreikka erittäin huonosti. Tämä ei olisi suuri ongelma, jos meillä ei olisi sama valuutta. Mutta kun on. Talous- ja rahaliittoa luotaessa ei osattu edes kuvitella tilannetta, jossa valuuttaunionin jäsenten korkotasot ovat täysin eri planeetoilla. Nyt kun tämä tilanne on syntynyt, ainut järkevä kysymys on, mitä sille pitää tehdä.
Tässä keskustelussa täytyy erottaa välitön kriisinhallinta pitkän aikavälin ratkaisuista. Kriisinhallinnassa on kyse siitä, että estetään euromaiden maksukyvyttömyys ja talletuspako. Siihen tarvittavista toimista pitää päättää mahdollisimman nopeasti, mielellään ennen kesälomia. Euroalueen keskinäisriippuvuus on niin vahva, että järjestelmää koskeva epäluottamus on kaikkien euromaiden ongelma.
Komission ehdotukset ovat ansiokas yritys etsiä pitkän aikavälin ratkaisua talous- ja rahaliiton ongelmiin. Se sisältää niin sanotun talousunionin elementit, joista pitää käydä aitoa keskustelua ennemmin tai myöhemmin.  Myös Suomen on oltava siihen valmis. Lukeehan hallitusohjelmassakin, että ?finanssi- ja velkakriisin toistuminen on ehkäistävä vakauttamalla finanssimarkkinoita kestävällä tavalla?.
Kriisit ovat aina tehneet EU:lle hyvää. 1960-luvulla koettiin Ranskan jättäytyminen protestina pois EU-neuvoston päätöksenteosta. Se ratkaistiin siirtymällä enemmistöpäätöksiin. 1970-luvulla Euroopan taloutta riivasi niin sanottu öljykriisi. Siitä selvittiin ryhtymällä kehittämään sisämarkkinoita. 1990-luvulla kohdattiin laajentumisen haaste, joka ratkaistiin alustavasti Amsterdamin ja Nizzan sopimuksilla. 2000-luvulla oltiin EU:n toimielinjärjestelmää koskevassa kriisissä, joka ratkaistiin Lissabonin sopimuksella.
2010-luvun haaste on talouskriisi. Jos talous- ja rahaliitosta halutaan pitää kiinni, ainut toimiva ratkaisu on talousunioni. Jos talousunioni ei vakauta finanssimarkkinoita, sitä ei kannata pystyttää. Ja finanssimarkkinoiden vakauttaminen ilman euroalueella toimivia pankkeja koskevaa ratkaisua on hyvin vaikeaa.
Talousunionia koskevassa keskustelussa alkavat jälleen hahmottua jakolinjat globalistien ja lokalistien välillä. Myös Suomen pitää valita puolensa mahdollisimman pian.
Juuri tällä hetkellä on olennaista säilyttää tasapaino kriisinhallinnan ja pitkän aikavälin ratkaisujen välillä. Kriisinhallinnassa käytettävistä keinoista tulee herkästi pysyviä. EU:n kestävät ratkaisut kriiseihin on kuitenkin aina luotu huolellisesti ja pitkän harkinnan pohjalta. Rahoitusmarkkinoiden vakauden vahvistamisessa on haettava järkevää tasapainoa yhteisvastuun ja kansallisen vastuun välillä. Toimittaessa nykyisen EU-säädöstön piirissä kansallinen vastuu on ensisijainen.

Olin eilen taas Pietarissa. Pääpaino oli tällä kertaa bisnespuolella, mutta ehdin käydä antoisat keskustelut myös Leningradin alueen tuoreen kuvernöörin, kaimani Aleksandr Drozdenkon kanssa. Mukavanoloinen kaveri, joka arvostaa yhteistyötä suomalaisten kanssa.

Pietarin merkityksestä Suomelle on sanottu ja kirjoitettu paljon, mutta mielestäni ei vieläkään tarpeeksi. Luoteis-Venäjä on perinteisesti ollut Venäjän teollisuuden ja meriliikenteen keskus, ja viime vuosien rivakka talouskasvu on nostanut alueen painoarvoa entisestään. Pietarin alueesta on tullut Venäjän talouskasvun keskus, joka ei ole enää niin riippuvainen öljytaloudesta.

Suomalaisille Pietari on iso, kuuden miljoonan ihmisen markkina aivan naapurissa. Kaupunki toimii myös porttina 15 miljoonan asukkaan Luoteis-Venäjälle. Kulkuyhteydet ovat nykyään hyvät ja Pietari on luokiteltu alhaisimman investointiriskin alueeksi Venäjällä.

Kun pietarilaiset ja venäläiset keskiluokkaistuvat, he tarvitsevat enemmän kaikenlaisia kulutustarvikkeita juustosta autonrenkaisiin. Ja niitähän suomalaiset osaavat valmistaa. Suomi olikin viime vuonne Pietarin neljänneksi suurin ulkomainen kauppakumppani.

Onko kaupankäynti Venäjällä pelkkää laulua ja tanssia? Ei tietenkään. Keskustelimme haasteista venäjällä toimivien suomalaisfirmojen kanssa. Esiin nousivat tutut ongelmat, eli korruptio, byrokratia, työluvat ja osaavan työvoiman löytäminen. Mutta tässäkin näyttäisi tapahtuneen edistysta. Kuulin useammalta suomalaisyritykseltä, että tulli ja verottaja toimivat nykyään ihan moitteettomasti ja lupa-asiatkin hoituvat entistä jouhevammin. Eroja toki on, riippuen siitä minkä kokoinen yritys on liikeellä.

Itse luotan siihen, että Venäjän jäsenyys Maailman kauppajärjestössä WTO:ssa vie asioita oikeaan suuntaan. Parhaimmillaan WTO saa aikaa parannuksia byrokratiaan ja tullimuodollisuuksiin. Toki paljon riippuu siitä, miten Venäjä jäsenyytensä ottaa. Joka tapauksessa Venäjän liittyminen WTO:hon on paras uutinen pitkään aikaan näissä kansainvälisen kaupan asioissa.

Eilisissa tapaamisessa monet Venäjällä menestyneet suomalaisfirmat peräänkuuluttivat rohkeutta. Tottakai toimintaa Venäjällä liittyy haasteita. Ja tottakai vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä päästä liikkeelle. Mutta globaalissa taloudessa kilpailu on entistä kovempaa eikä helppoja markkinoita enää ole missään. Venäjä ja Pietari ovat iso ja kasvava markkina aivan meidän kotiovellamme. Suomalaisilla on siellä edelleen kotikenttäetu ja meitä arvostetaan.

Meidän pitää jatkaa rajan madaltamista ja yhteistyön lisäämistä kaikilla elämän osa-alueilla bisneksestä opiskelijavaihtoon. Se edellyttää meiltä rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta.

Torstaina Pariisissa pidin Eurooppa-puheen Robert Schuman ?säätiön kutsusta. Käsittelin siinä muun muassa ajankohtaisia kasvun ja kurin teemoja sekä pyrin tiivistämään loppuun kymmenen totuutta Euroopasta. Onnistuinko siinä? Kuulisin mielelläni kommenttinne. Alla puheeni suomenkielinen versio.


Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb Robert Schuman -säätiön tilaisuudessa Pariisissa 24.5.2012

(Muutosvarauksin – puhe pidetty ranskan kielellä)

TOTUUKSIA EUROOPASTA

Arvoisa puheenjohtaja,

Hyvät ystävät,

On suuri ilo saada puhua Robert Schuman -säätiön tilaisuudessa täällä Pariisissa. Robert Schuman oli yksi nykyaikaisen Euroopan perustajista. Hän oli visionääri, joka uskalsi katsoa kansallisten rajojen yli aikana, jolloin äärimmilleen viety nationalismi oli aiheuttanut maanosallemme suurta vahinkoa. On myös suuri ilo saada vierailla Ranskassa suurten muutosten ajankohtana ? aikana, jolloin tehdään Euroopan kannalta hyvin tärkeitä päätöksiä.

Aion tänään kertoa teille joitakin yksinkertaisia totuuksia Euroopasta. Rationaalinen päätöksenteko aloitetaan aina tosiasioiden kartoittamisella. Kerron teille ensin joitakin havaintoja vallitsevasta talouskriisistä ja siitä, mitä sen korjaamiseksi tarvitaan. Sen jälkeen yritän antaa teille yhtenäisen kuvan euroalueen taloudesta ja sen tasapainon palauttamisesta. Lopuksi esitän joitakin ajatuksia kriisin institutionaalisista seurauksista.

Kuten eräät merkittävät tutkijat ovat todenneet, myös suuret ja menestyneet sivilisaatiot voivat romahtaa. Tarvitsee vain lukea Joseph Tainterin teosta Collapse of Complex Societies ymmärtääkseen, että hallinnan menettäminen on suhteellisen helppoa. Tämän akateemisen tutkimuksen painavin havainto on se, että sivilisaatiot eivät romahda pelkästään kohtaamiensa haasteiden vuoksi vaan siksi, ettei kriiseihin kyetä reagoimaan asianmukaisesti. Menestyvän valtion ydintekijä on rationaalinen, tosiasioihin perustuva päätöksenteko.

En todellakaan väitä, että Euroopan unioni tai länsimainen sivistys olisivat romahtamassa. Sen sijaan väitän, että tarvitsemme poliittista rohkeutta ja selvää järkeä pystyäksemme tarkastelemaan perimmäisiä ongelmiamme ja reagoimaan niihin kestävän ja johdonmukaisen politiikan avulla.

***

Eurooppa on parhaillaan syvän ja mittasuhteiltaan ennennäkemättömän talouskriisin kourissa. Tämänhetkinen kriisi ei ole yksinkertainen ilmiö. Itse asiassa siinä yhdistyy kolme päällekkäistä kriisiä.
Ensinnäkin Eurooppaa vaivaa maailmanlaajuinen finanssikriisi, joka alkoi Lehman Brothersin romahduksesta vuonna 2008. Muistan joidenkin luulleen aluksi, että ongelma rajoittui pelkästään Yhdysvaltoihin. Toiseksi kyse on euroalueen velkakriisistä, joka alkoi Kreikasta ja on nyt pahasti eskaloitunut. Kolmanneksi Eurooppa kärsii vakavasta kasvukriisistä. Talouskasvu on pysähtynyt, ja meidän kaikkien on tunnustettava se tosiasia, että ilman nykyistä voimakkaampaa kasvua emme koskaan pysty ratkaisemaan velkakriisiä tyydyttävästi. Talouskasvu merkitsee meille myös vakuutusta tulevien kriisien varalta.

Toivon todellakin, ettei käsiimme ajaudu vielä neljättäkin kriisiä ? poliittista kriisiä, joka merkitsisi, ettemme kykenisi luotsaamaan Eurooppaa ulos sen nykyisestä ahdingosta. Vaaleja on pidetty, ja monet hallitukset ovat vaihtuneet, mutta emme pääse pakoon sitä tosiasiaa, että talouden realiteetit ovat pysyneet ennallaan. Kriisistä ei päästä eroon pelkästään äänestämällä. Viha, turhautuminen ja protestointi eivät ole politiikkaa.

Eurooppa on suoriutunut hyvin kriisin keskelläkin. Olemme suostuneet aiempaa tiukempaan budjettikuriin ja uusiin tiukkoihin sääntöihin. Olemme rakentaneet vahvan palomuurin finanssikriisin hoitamiseksi. Ongelmat ovat pääasiassa kansallisella tasolla ? siinä, miten tarkoituksenmukainen rakenneuudistus olisi toteutettava.

Myös kotimaassani Suomessa on osoitettu julkisesti tyytymättömyyttä Euroopan politiikkaa kohtaan. Populismi on ehkä ymmärrettävää mutta lyhytnäköistä reagointia yhteiskunnan muutoksiin ja talouden epävarmuuteen. Oman näkemykseni mukaan poliittinen kartta ei enää jakaudu vasemmistoon ja oikeistoon vaan pikemminkin lokalisteihin ja globalisteihin. Siinä, missä lokalistit etsivät suojaa, globalistit ymmärtävät, ettei kelloa voi kääntää taaksepäin. Radikaalioikeistolla ja radikaalivasemmistolla on itse asiassa paljon yhteistä, sillä molemmat pyrkivät nationalistisiin ratkaisuihin, vaikkeivät ne enää toimi. Eihän ilmastonmuutostakaan voida käsitellä pelkästään kansallisvaltion rajojen sisäpuolella.

Hyvät ystävät,

Euroopassa keskustellaan nyt kasvusta. Tätä keskustelua tarvitaan, mutta samalla meidän on oltava tarkkaan selvillä siitä, mitä tarkoitamme: miten kasvua pystytään tosiasiassa edistämään, ja minkälainen politiikka ei toimi.

Yksi asia on selvä: kasvua ei voida edistää lisäämällä valtion menoja. Sitä liikkumavaraa meillä ei yksinkertaisesti ole euroalueen keskimääräisen julkisen velan ollessa lähes 88 prosenttia bruttokansantuotteesta. Olen lukenut Keynesini, mutta mahdollisuuden lisätä valtion menoja menetimme kuluttamalla liikaa hyvinä aikoina. Suhdanteiden tasaamisen politiikka tarkoittaa varsinaisesti sitä, että meidän on säästettävä hyvinä aikoina eikä vain kulutettava huonoina aikoina. Muutoin luomme järjestelmän, jossa julkinen velka kasvaa ikuisesti. Juuri näin näyttää käyneen monissa maissa.

Toisenkin asian pitäisi olla selvä: emme voi valita kasvun ja menokurin välillä. Olisi väärin väittää, että kriisimme voitaisiin ratkaista unohtamalla julkisen talouden vakauttaminen ja pelkästään kuluttamalla enemmän julkisia varoja. Tämä voisi auttaa lyhyellä aikavälillä, mutta se myös pahentaisi tilannetta lisäämällä velkataakkaamme, ikään kuin yrittäisimme päästä ylös kuopasta kaivamalla maata syvemmältä. Luottoluokituksen menettäminen ei auta ketään.

Sen sijaan uskomme growthsterity-politiikkaan, kurinalaiseen kasvupolitiikkaan. Sen ajatus on varsin yksinkertainen: kasvua saadaan aikaan vain sellaisella politiikalla, joka palauttaa talouksiemme uskottavuuden vakauttamalla julkista taloutta ja uudistamalla samalla rakenteita siten, että talous vahvistuu. Uskon tämän olevan ainoa realistinen vaihtoehto, joka meillä on jäljellä. Me Suomessa toimimme 1990-luvun alussa juuri näin, kun maassa vallitsi syvä taantuma, eikä velanottoa enää voitu lisätä.

Meidän on keskusteltava siitä, miten unionin varoja on käytettävä aiempaa viisaammin ? miten EU:n budjettia on käytettävä talouskasvun vahvistamiseksi. Yksi keskeinen periaate on, että EU:n varoja ei pitäisi käyttää ilman tervettä makrotalousympäristöä.

On myös esitetty käyttökelpoisia ajatuksia siitä, miten voitaisiin lisätä Euroopan investointipankin lainanantoa tai käyttää eurooppalaisia projektibondeja infrastruktuurin rahoittamiseen. Talouskasvua voidaan edistää Euroopan varojen viisaalla käytöllä, mutta meidän on muistettava näiden eurooppalaisten operaatioiden todellinen mittakaava. Euroopan unionin budjetti vastaa yhtä prosenttia bruttokansantuotteesta, joten se ei missään tapauksessa ole käänteentekevä väline. Jotta talouskasvua saataisiin lisätyksi siten, että se todella vaikuttaa Euroopan talouteen, lisäyksen on tultava muista lähteistä eli yksityiseltä sektorilta. Keskeisiä talouskasvun tekijöitä ovat investoinnit, yksityinen kulutus, lisääntyvä taloudellinen toiminta ja kaupan vilkastuminen. Rakenteiden uudistaminen ja sisämarkkinoiden kehittäminen ovat ratkaisevia keinoja palauttaa luottamusta ja siten edistää yksityisiä investointeja ja kulutusta.

Eurooppaa vaivaavat vakavat rakenteelliset ongelmat. Työmarkkinamme ovat joustamattomat, eläkejärjestelmämme kaipaavat uudistamista, ja taloutemme ovat tukehtumaisillaan sääntelyyn. Tähän tilanteeseen on saatava muutos, jotta Eurooppa menestyisi. Rakenteiden uudistaminen voi kuulostaa ikävystyttävältä, eikä se tuo välittömiä tuloksia. Meidän on kuitenkin syytä muistaa Hartz-uudistukset, jotka Saksan työmarkkinoilla toteutettiin kymmenen vuotta sitten. Näiden uudistusten ansiosta Saksa on sittemmin menestynyt.

Sama koskee avoimuutta. Esteiden pystyttäminen olisi väärä tapa reagoida kriisiin. Tarvitsemme vapaakauppaa nykyistä enemmän, emme nykyistä vähemmän. Jos haluamme saada aikaan kestävää työllisyyttä Euroopassa, työpaikat on luotava yrityksiin, jotka menestyvät maailmanlaajuisilla markkinoilla. Protektionismin logiikkaa en hyväksy, sillä sen noudattaminen merkitsisi, ettemme usko Euroopan voivan menestyä. Tarvitsemme vahvan Euroopan, mutta emme Euroopan linnoitusta. Avoimuuden hyväksyminen kysyy kuitenkin rohkeutta. Pitkällä aikavälillä Eurooppa voi onnistua ja menestyä vain vapaakaupan avulla. Siksi meidän olisi edistettävä kunnianhimoisesti kaupan vapauttamista.

Euroopan keskuspankki on toteuttanut päättäväisesti likviditeettiohjelmaansa ja siten ostanut Euroopalle arvokasta aikaa. Mutta keskuspankkikaan ei voi loputtomiin tarjota lisää rahaa. Sen operaatiot ovat onnistuneet, mutta samalla se on luonut entistäkin vahvempia sidoksia valtiollisten lainanottajien ja heikompien Euroopan maiden pankkien välille, koska likviditeetin avulla on ostettu valtionvelkaa. Euroopan keskuspankin toimet ovat auttaneet, mutta ne eivät korvaa uudistuksia.

Hyvät ystävät,

Koska nykyiseen kriisiin sisältyy kolme toisiinsa liittyvää ulottuvuutta, tarkastelen kriisin ratkaisukeinoja yksitellen. Julkiset vajeet on pidettävä kurissa. Euroopan talous on saatava uudelleen kasvamaan. Finanssijärjestelmää on vahvistettava.

Emme voi väistää sitä tosiasiaa, että useimmat euroalueen taloudet ovat ylivelkaantuneet. Velat on maksettava takaisin. Siksi käyttöön ottamaamme budjettikuria on noudatettava. Talouspolitiikan ohjauspaketti ? niin sanottu six-pack ? on yksi Euroopan suurista saavutuksista. Tiukat säännöt, tiukka kuri. Meidän on muistettava, että menetimme uskottavuuttamme kymmenisen vuotta sitten, kun jätimme noudattamatta kasvu- ja vakaussopimusta. Emme saa toista samaa virhettä laiminlyömällä myös uusien sääntöjemme noudattamista.

Sama koskee taloussopimusta ja sen tiukennettuja määräyksiä julkisesta vajeesta. Taloussopimusta ei pidä eikä voi avata. Meidän on lakattava kuvittelemasta, että Euroopan julkisen talouden nykyinen heikkous olisi helposti korjattavissa. Vakauttaminen vaatii aikaa ja ponnistelua.

Euroopan talouskasvu on aivan liian heikkoa. Se näkyy kaikessa: kasvu on heikkoa, työttömyys suurta, nuorisotyöttömyys vielä suurempaa. Ne keskeiset toimet, joilla Euroopan talouskasvua pyritään elvyttämään, perustuvat rakenteiden uudistamiseen, sisämarkkinoiden kehittämiseen ja Euroopan pitämiseen avoimena. Yhtenäismarkkinat ovat yksi Euroopan suurista saavutuksista, ja ne luovat perustan Euroopalle suurena globaalina taloutena.

Käyttääkseni hyvin käytännönläheistä esimerkkiä: meillä on sisämarkkinat, mutta niitä on päivitettävä. Talouskasvu on tällä hetkellä suurinta digitaalisilla markkinoilla, joita hallitsevat ainoastaan amerikkalaisyritykset, koska niillä on suuret ja tosiasiallisesti yhtenäiset kotimarkkinat, kun taas Euroopan markkinat ovat hajanaiset. Jotta Euroopassa voisi myydä digitaalisia palveluja, on toimittava 27 erilaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Sisämarkkinoiden toimintaympäristö on jo muuttunut, ja digitalisointi on päättymätön kehityssuuntaus. Tällä hetkellä markkinat edistyvät, mutta lainsäädäntö laahaa jäljessä. Olemme palanneet perusasioihin ? kysymykseen siitä, miten sisämarkkinat saadaan toimimaan. Tämä on EU:n perustehtävää, eli kyse on kipeästi tarvittavasta harmonisoinnista.

Ranska ja Suomi ovat tehneet tiivistä yhteistyötä digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi. Olemme yksimielisiä tämän asian merkityksestä Euroopan talouskasvulle.

Eurooppa tarvitsee olennaisesti pohjoismaista kapitalismia. Mielestäni olemme Pohjoismaissa onnistuneet rakentamaan toimivan järjestelmän, jossa yhdistyvät markkinat ja hyvinvointi. Pohjoismaiden taloudet ovat niin pieniä, ettei esteiden pystyttäminen ole koskaan ollut tosiasiallinen vaihtoehto. Globaali kilpailu on ollut välttämätöntä. Samalla olemme halunneet ylläpitää osallistavaa yhteiskuntaa ja kaikkien hyvinvointia. Työmarkkinoilla yhdistyvät joustavuus ja turva. Meillä on ollut varaa tähän hyvinvointiin vain siksi, että elinkeinomme ovat olleet kilpailukykyisiä ja perustuneet tietoon ja innovaatioihin. Vastuullinen rahankäyttö mahdollistaa osallistavan yhteiskunnan rakentamisen. Mielestäni pohjoismainen malli on hyvä esimerkki Euroopalle. Osallistavan yhteiskunnan voi rakentaa, jos samalla toimii yhteistyössä markkinoiden kanssa, ei niitä vastaan. Sosiaalista Eurooppaa ei voi olla olemassa ilman kilpailukykyistä Eurooppaa sen perustana.
Finanssijärjestelmä on nykyaikaisten talouksien keskeinen voimansiirtojärjestelmä. Jos talous olisi ihmiskeho, pankkijärjestelmä muodostaisi sen verenkierron. Ilman luottoa ei ole liiketoimintaa. Pankkeja on helppo vihata, mutta ne ovat tärkeitä taloudelle.

Sekä maailmanlaajuinen finanssikriisi että euroalueen velkakriisi ovat tuoneet korostetusti esiin sen, että finanssijärjestelmä on todella rajaton maailma, jossa yhden maan ongelmat voivat vaikuttaa kauaskantoisesti muihin maihin pankkijärjestelmän välityksellä. Yhtenä tärkeänä perusteena kriisinhallinnassa on ollut huoli finanssijärjestelmään kohdistuvista ennakoimattomista vaikutuksista. Jollei Kreikan vuoden 2010 kriisiä olisi hallittu, se olisi aiheuttanut vakavan pankkikriisin, joka olisi suistanut Euroopan syvään taantumaan. Finanssijärjestelmän uudistaminen on itsessään maailmanlaajuinen kysymys, jota Eurooppa ei pysty yksin ratkaisemaan. Euroalueella on kuitenkin omat erityiset ongelmansa.

En ole sokea sille tosiasialle, että euroalueen makrotaloutta on tasapainotettava. Yksi näkemys nykyisestä ongelmasta on se, että Saksasta tuli liian vahva, liian kilpailukykyinen suhteessa euroalueen heikompiin talouksiin. Taloustieteilijän näkökulmasta vahvan saksalaisen ytimen ja euroalueen heikompien reuna-alueiden välille muodostui jännite, joka alkoi hajottaa euroaluetta, kun finanssikriisi pakotti sijoittajat varovaisempaan lainanantopolitiikkaan.

Taloustieteilijät huomauttaisivat myös, että tasapainon palauttaminen eurosta luopumatta edellyttää rahan virtaamista tavalla tai toisella euroalueen vahvasta ytimestä sen heikommille reuna-alueille. Tämän aikaansaamiseksi on olemassa keinoja, ja tätä tapahtuukin jo jonkin verran, kun sijoittajat menettävät Kreikalle lainaamansa rahat. Laajemmasta näkökulmasta tarkastellen rahan on kuitenkin siirryttävä voimakkaammin. Tämä on mahdollista joko siirtounionin tai kasvavan kysynnän avulla.

Jos EU toimisi kuten tosiasiallinen liittovaltio, päädyttäisiin siirtounioniin, mutta monet ? eivätkä vähiten Berliini ja Helsinki ? vieroksuvat tätä ajatusta. Siksi rahaa on saatava siirtymään etelään lisäämällä kysyntää. Kuten jo aiemmin totesin, varakkaiden on lisättävä kulutustaan, koska vähävaraiset eivät siihen pysty. Käsittääkseni näin tapahtuukin vähitellen, kun Saksa omaksuu uuden linjan lisäämällä kysyntää avokätisten palkkaratkaisujen avulla. Tämä on erittäin myönteistä euron kannalta, koska Saksa on useimpien euroalueen jäsenten suurin markkina-alue.

***

Mitä nykyinen kriisi merkitsee Euroopan yhdentymiselle? Koska olen ajatuksiltani federalisti, luonnollinen reaktioni mihin tahansa haasteeseen olisi eurooppalaisuuden vahvistaminen.

Suuri osa edellä esittämästäni sisältääkin eurooppalaisten toimien vahvistamista, yhteistyötä. Samalla meidän on kuitenkin ymmärrettävä, ettei nykyistä kriisiä pystytä ratkaisemaan institutionaalisin toimin. Mikään perussopimusten muutos ei voi muuttaa talouden tosiasioita.

Perussopimusten muuttaminen ei tällä hetkellä tule kyseeseen. Käytimme yhden eurooppalaisen vuosikymmenen perussopimusten muuttamiseen. Edistyimme merkittävästi, mutta kadotimmekohan näkyvistä itse pääasian? Samanaikaisesti Euroopan kilpailukyky heikkeni ja euroalue päästettiin kehittymään kestämättömään suuntaan. Kun Eurooppa-neuvostot tänä päivänä käyttävät kaiken aikansa keskustelemalla talouskriisin yksityiskohdista, niiden aika kului aiemmin institutionaalisten yksityiskohtien tarkasteluun.

Perussopimusten muuttaminen ei tule kyseeseen, ja epäilen, että vaikka päätyisimmekin muuttamaan niitä, lopputuloksen tasapainoa horjutettaisiin eri maiden kansanäänestyksillä. Siksi yksi yksinkertainen totuus on se, että perussopimusten muuttaminen 27 jäsenen unionissa ei toistaiseksi ole ajankohtaista. Meidän on pelattava niillä korteilla, jotka nyt ovat käsissämme.

Voimme edistää yhdentymistä ainoastaan pienemmässä piirissä, Euroopan ytimessä.

Ytimiä on jo olemassa, ne ovat tosiasia. Euro ja Schengen-järjestelmä ovat keskeisiä ytimiä. Olisi kuitenkin väärin otaksua, että nämä ytimet muodostuisivat aina vanhemmista ja vakiintuneemmista jäsenvaltioista. Talouden realiteettien valossa ennustan, että sisäpiiriin ovat pyrkimässä myös esimerkiksi Puola ja Viro, joiden molempien taloudet kehittyvät vahvasti. Tämä on meritokratiaa.

Vierailin viime syksynä Lontoon Cityssä, jossa pankkiyhteisö neuvoi kehittämään euroalueen poliittiseksi unioniksi. Talouden hallinnan tehostaminen on yksi ratkaisu.

Arvostan suuresti Jean-Claude Pirisiä. Hän on mielestäni oikeassa katsoessaan, että edistystä voidaan saavuttaa vain raivaamalla tietä ennakkoluulottomasti eteenpäin pienemmillä etujoukoilla. Seitsemäntoista jäsenvaltion euroalue on luonnollinen ja perussopimuksilla hyväksytty tienraivaaja, mutta itse olen eri mieltä siitä arvoisan ystäväni näkemyksestä, että tätä sisäydintä varten olisi rakennettava erilliset instituutiot. Jotta Euroopan ydin ei joutuisi ristiriitaan koko unionin kanssa, niillä on oltava yhteiset instituutiot. Euroopan komission on ohjattava sekä 27 jäsenen unionin että 17 jäsenen euroalueen politiikkaa, ja päätökset on tehtävä neuvostossa. Erilliset instituutiot toisivat mukanaan hajaantumisen vaaran.

Viime marraskuussa puhuin Bruggessa, jossa huomautin, että EU:n ydintä luovat markkinat eivätkä instituutiot. Vahvemmat euroalueen taloudet ovat joutuneet osoittamaan vahvaa johtajuutta kriisissä ja sitoutumaan huomattaviin velvoitteisiin. Meidän kaikkien olisi yritettävä parantaa talouttamme ja pyrittävä kestävään julkiseen talouteen. Nähdäkseni eurobondit voidaan ottaa käyttöön vain, jos vakaiden euroalueen jäsenten ydinjoukko laskee liikkeelle yhteisen velan, ei talouden heikkouden vaan sen vahvuuden vuoksi.

Euroopassa on syntynyt paradoksi: sen menestyvin instituutio on tällä hetkellä Euroopan keskuspankki. Keskuspankilla näyttää olevan kaikista instituutioista ratkaisevin rooli kriisin käsittelyssä, mutta tämä ei anna myönteistä kuvaa muista instituutioista. Eurooppa-neuvoston ja Euroopan komission on otettava johtajuus käsiinsä edistämällä kasvua ja tekemällä totta rakenteiden uudistamisesta. Puhumme loputtomiin kilpailukyvystä, mutta kuten Nike sanoo ? Just Do It.

Meidän on palautettava yhteisömenetelmä. Tämä vaatii vahvaa johtajuutta komissiolta.

Hyvät ystävät,

Lupasin kertoa teille joitakin Eurooppaa koskevia totuuksia, yksinkertaisia totuuksia. Katsotaanpa, olenko täyttänyt lupaukseni. Olenko kertonut kymmenen selvää totuutta Euroopasta?

Yksi: Tarvitsemme vahvaa kasvua, mutta kestävä kasvu voidaan saavuttaa vain uudistamalla rakenteita ja kehittämällä sisämarkkinoita digitaaliajan mukaisiksi.

Kaksi: Euroopan talouskasvua ei voida edistää lisäämällä velanottoa.

Kolme: Unionin varojen viisas käyttö voi tukea kasvua, mutta se ei korvaa rakenteiden uudistamista.

Neljä: Menestyäkseen Eurooppa tarvitsee avoimuutta ? enemmän vapaakauppaa, ei vähemmän. Protektionismi ei paranna tilannetta.

Viisi: Monet jäsenvaltiot ovat velkaantuneet liikaa ja päästäneet julkisen taloutensa hallinnastaan. Tämän ei saa antaa toistua enää koskaan.

Kuusi: Pankit ovat tärkeitä liike-elämälle, ja meidän olisi hallittava finanssijärjestelmää nykyistä paremmin.

Seitsemän: Perussopimusten muuttaminen ei tule kyseeseen tällä hetkellä, eikä se muuttaisi talouden tosiasioita.

Kahdeksan: Ytimiä on olemassa, mutta vanha vallitseva järjestelmä ei voi automaattisesti vaatia kuulumista niihin. Meritokratia on tärkeää.

Yhdeksän: Yhteisömenetelmä on palautettava.

Kymmenen: Jollei unionia vielä olisi olemassa, meidän olisi luotava se.

Hyvät ystävät, vielä lopuksi:

Olemme parhaillaan vakavassa kriisissä, mutta kaiken kaikkiaan Eurooppa on ollut menestystarina. Oikean politiikan avulla voimme selvitä nykyisestä kriisistä ja tehdä Euroopasta aiempaa kilpailukykyisemmän, kodin uusille elinkeinoille. Euroopan ei tarvitse jäädä Amerikan ja Aasian varjoon, mutta Euroopan tulevan menestyksen varmistamiseen tarvitsemme oikeanlaista politiikkaa ja rationaalista toimintaa.

Puheeni aluksi käsittelin tarvetta rationaaliseen politiikkaan ja valistuneeseen päätöksentekoon. Mikä olisikaan parempi paikka keskustella rationaalisesta toiminnasta kuin Ranska? Loppujen lopuksi juuri rationalismi on yksi niistä suurista panoksista, jotka Ranska on antanut sivilisaatiolle.

EU-johtajien epävirallinen tapaaminen keskiviikkoiltana oli tärkeä monestakin syystä. Akuutein kysymys liittyi Kreikan tilanteeseen, mutta oleellisinta oli löytää yhteinen sävel keskusteluun kasvusta, joka sai uutta tuulta François Hollanden vaalimenestyksestä Ranskassa. Yhteinen sävel näyttää myös löytyneen. Eniten keskustelua taisivat herättää Hollanden ajamat eurobondit. 
Viime viikkojen keskustelu talouskasvusta on ollut äärimmäisen tärkeä, mutta jollakin tapaa myös hieman omituinen. Ensinnäkään keskustelu kasvusta ei ole mitenkään uutta. Talouskasvusta ja kilpailukyvystä EU:ssa puhutaan aina ja erityisen paljon niistä on puhuttu viime kuukausina. 
Toiseksi, tuorein keskustelu ?kasvusta? on itse asiassa ollut pääosin  keskustelua talouskurin löyhentämisestä. Kyse on ollut siitä, voivatko EU-maat käyttää enemmän julkista rahaa taloutta elvyttäviin hankkeisiin, vaikka se merkitsisi lipsumista tavoitteesta saada taloudet tasapainoon. 
Suomen pitkäaikainen linja on ollut vahva kyllä kasvulle ja jyrkkä ei velkaantumiselle. Tässä ei ole mitään ristiriitaa. Vahvan julkisen talouden tuoma markkinoiden luottamus on itse asiassa edellytys talouskasvulle. Kasvu syntyy rakenteellisista uudistuksista, EU:n sisämarkkinoista ja entistä vapaammasta maailmankaupasta.  
Keskiviikon päämiesillalliselta tuli ulos vahva viesti, joka oli hyvin pitkälti Suomen linjan mukainen: vakaus ja kasvu kulkevat käsi kädessä. 
EU hakee kasvua nimenomaan sisämarkkinoiden vahvistamisesta ja vapaakauppasopimuksista. Työkaluista mainittiin mm. sisämarkkinapaketti, energiatehokkuusdirektiivi, EU:n laajuinen patentti, digitaaliset sisämarkkinat ja palveludirektiivi. 
Toki EU tarvitsee myös fiksuja investointeja. Keskustelussa nousivat esiin mm. rakennerahastojen kohdistettu käyttö, Euroopan investointipankin sijoitukset ja nk. projektibondit. Nuorisotyöttömyyteen päätettiin kiinnittää erityishuomioita. 
Media nosti toki esiin sen, mistä EU-pomot olivat eri linjoilla eli eurobondit. Ranskan tuore presidentti ajaa yhteisiä velkakirjoja voimakkaasti. Näistä nyt keskustellaan, mutta päätöksiä tehdään vasta Ranskan parlamenttivaalien jälkeen.
Todennäköistä kuitenkin on, ettei eurobondeista päästä sopuun, koska niin monet maat ? Suomi mukaan lukien – niitä vastustavat. Eikä yhteisvastuu veloista auttaisi EU-maita nykyisessä talouskriisissä. EU-taloudet nousevat vain laittamalla julkinen talous tasapainoon ja uudistamalla rakenteita niin, että pärjäämme kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa.

Olipas hieno päivä Euroopan parlamentissa Strasbourgissa. Parlamentissa on aina positiivisen villi meno ja sen poliittinen ilmapiiri on vapauttava. Oli myös hauska tavata tänään toistakymmentä vanhaa kollegaa. 

Heti aamulla tapasin suomalaismepit aamiaisen merkeissä. Kävimme läpi ajankohtaisia politiikan teemoja eutanasiasta Kreikkaan ja eurokriisiin. Myös rikkidirektiivi nousi esillle, kun neuvosto ja parlamentti ovat päässeet asiassa yhteisymmärrykseen. Suomi ja Viro näyttävät jääneen valitettavan yksin kantansa kanssa. Pohdimme meppien kanssa keinoja, joilla direktiivistä kärsimään joutuville teollisuudenaloille haittaa voitaisiin jollakin tavalla kompensoida. Keskustelen tästä kotimaassa vielä liikenneministeri Merja Kyllösen ja elinkeinoministeri Jyri Häkämiehen kanssa. 
Kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtajan Vital Moreiran (S&D, PT) sekä jäsenten Daniel Casparyn (EPP, DE) ja David Martinin (S&D, UK) kanssa puhuimme muun muassa EU:n ja USA:n välisestä vapaakauppasopimuksesta, sekä kansainvälisestä julkisten hankintojen instrumenttia koskevasta asetusehdotuksesta. Suomelle asetusesitys, joka mahdollistaa kilpailuttamisen vesittämisen, ei kelpaa. Kerroin myös vääräntämisen vastaisen kauppasopimuksen ACTA:n käsittelyä Suomessa lykätyn siksi aikaa, kunnes tuomioistuimen vastaus Euroopan komission kysymykseen on saatu. Parlamentissa tilanne tuntui olevan vielä auki, vaikka moni onkin tulkinnut sopimuksen jo kuolleeksi.
Aamupäivään mahtuivat vielä keskustelut energiatehokkusdirektiivistä Claude Turmesin (Verts, LU) ja sisämarkkinoista Malcolm Harbourin (ECR, UK) kanssa. Erityisen tyytyväinen olin siitä, että sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan pj. Harbourilla oli selvät suunnitelmat siitä, miten protektionismia karsitaan toimivien sisämarkkinoiden tieltä. Sisämarkkinoiden kehittäminen ei ole mikään yksittäinen harjoitus, vaan jatkuvaa työtä vailla määräaikaa.
Lounaalla, yhdessä parlamentin ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Elmar Brokin (EPP, DE), meppi José Ignacio Salafrancan (EPP, ES) sekä Espanjan eurooppaministeri Inigo Mendez de Vigon kanssa, tapasin Ukrainan entisen pääministerin, nykyään vangitun Julia Timoshenkon tyttären Eugenian. Hän oli parlamentissa kertomassa äitinsä kurjasta kohtelusta. Ukrainan demokratiatilanne on valitettavasti heikentynyt muutaman viime vuoden aikana. Tilanne on vakava. Tähän johtopäätökseen ovat tulleet EU, Etyj ja Euroopan neuvosto sekä monet kansalaisjärjestöt. Tämä ilmenee mm. korruption lisääntymisenä,  oikeuslaitoksen riippumattomuudessa, mediavapauden heikentymisessä ja viranomaistoiminnan ennakoimattomuutena. 
Iltapäivällä brainstormasin entisen työtoverini Sylvie Goulardin (ALDE, FR) kanssa EU:n tulevaisuutta ja  kävin läpi EU:n rahoituskehyksiä Reimer Bögen (EPP, DE) ja budjettivaliokunnan puheenjohtaja Alain Lamassouren (EPP, FR) kanssa. Suuresti arvostamani Lamassoure ja EPP-ryhmän puheenjohtajana toimiva Joseph Daul (FR) antoivat arvokkaita näkökulmia Ranskan vaaleihin sekä siihen, mitä uudelta presidentiltä ja hallitukselta voi odottaa. Päivän päätteeksi keskustelin vielä digitaalisten sisämarkkinoiden tulevaisuudesta Pablo Arias Echeverrian (EPP, ES) kanssa. 
Päivän antina todettakoon, että uusien ajatusten ja parlamentista ammennetun energian lisäksi teesini velkavetoisen kasvun tulosta tiensä päähän vahvistui entisestään. Kestävään kasvuun päästään vain tekemällä rakenteellisia uudistuksia, panostamalla sisämarkkinoihin ja erityisesti digitaalisiin sisämarkkinoihin sekä vapauttamalla maailmankauppaa. Näillä ajatuksilla kohti Pariisia.

Dagens Industri 10.5.2012

Igår firade vi Europadagen. Det var 62 år sedan Frankrikes utrikesminister Robert Schuman lanserade idén om ett enat Europa. Sedan dess har Europeiska gemenskapen gett dess medlemmar fred, säkerhet, stabilitet och välfärd. Men detta tycks inte räcka.

Men många har svårt att bli upphetsade över Europadagen. Det där EU är ju ganska jobbigt, eller hur? 27 medlemsländer som inte alltid tänker likadant.

Jag tycker dock att EU är värd en fest och inte bara under Eurovision Song Contest eller Champions League-finalen. Sverige och Finland har varit EU-medlemmar i drygt 17 år. Inte har det alltid varit en dans på rosor, men det finns få som kan neka till att medlemskapet har varit nyttigt.

Den fria rörligheten av människor, kapital, service och varor gynnar oss alla. Det är lättare att resa eller jobba i ett annat EU-land. Vi behöver inte betala mer när vi shoppar på nätet, använder kreditkort eller flyttar pengar till ett annat EU-land. Det är billigare att använda mobiltelefonen inom EU. Samtidigt är det självklart att allt inte är perfekt. Medlemsländer hittar på gränshinder. Det finns länder som inte följer gemensamma regler, och vi andra får lida av det. Eurons kris påverkar oss alla. Institutionerna är byråkratiska.

Vi för ofta en existentiell debatt om EU. Borde unionen bli en federation av stater eller ett statsförbund? Jag tror att EU alltid kommer att vara mer av en internationell organisation än en stat.

I början var EU ett politiskt projekt som använde ekonomiska instrument. Just nu känns det som om EU skulle vara en ekonomisk krishanteringsorganisation som söker politiska instrument.

Logiken är att integration inom ett område leder till fördjupat samarbete inom ett annat. Det är till exempel svårt att ha en monetär union utan ekonomiskt samarbete.

Det talades länge om att EU borde komma närmare medborgaren. Jag har aldrig trott på detta. Vem skulle vilja vara nära EU? Jacques Delors konstaterade tidigt att ingen kan bli förälskad i en inre marknad. Han hade rätt.

I och för sig är EU nu kanske närmare medborgaren än någonsin, men tyvärr av en rätt dubiös orsak. Skuldkrisen och debatten om diverse så kallade bailouts har gjort EU till ett populärt samtalsämne på krogar i Europa.

Alla organisationer och stater behöver myter, en historia. Myterna är ofta baserade på historier om kamper och krig mot fiender. EU:s historia är baserad på fred, tanken om att omöjliggöra krig i Europa. Storyn är viktig, fundamental, men det räcker inte i dagens läge.

Vi tar EU för givet. Vi tror att det är en app som kan laddas ned på en dator eller telefon. Så är det inte. Därför måste EU bevisa sina många fördelar dagligen. EU behöver en ny story.