Julkisuudessa on esitetty erilaista tietoa ja epätarkkoja kommentteja päätöksenteosta finanssitransaktioveron suhteen. Näin EU-nörttinä haluan tarkentaa, että kun Suomen liittymistä veroa haluvien maiden joukkoon on esitetty, on Suomen nyt päätettävä, pyytääkö Suomi tiiviimmän yhteistyön aloittamista finanssitransaktioveron osalta vai ei. Päätöksessä ei ole kyse pelkästä valmisteluun osallistumisesta. Käsittelin aihetta väitöskirjassani ”Flexible Integration and the Amsterdam Treaty: Negotiating Differentiation in the 1996-97 Intergovernmental Conference”.

Kyseessä on niin sanottu tiiviimpi yhteistyö, jossa pienempi joukko jäsenmaita etenee hankkeissa, joissa eteneminen koko unionin laajuisesti ei ole mahdollista. Euroopan unionissa tiiviimpää yhteistyötä on toteutettu aiemmin kahdessa hankkeessa, nimittäin Rooma III ?asetuksessa, joka koskee rajat ylittäviin avioeroihin sovellettavaa lainsäädäntöä (mm. Suomi ja Ruotsi jäivät pois) sekä yhtenäisessä patenttisuojassa sekä siihen liittyvissä kielijärjestelyissä (Italia ja Espanja jäivät pois).

Päätöksentekoprosessi tiiviimmässä yhteistyössä etenee seuraavasti:

1. Komissio tekee lainsäädäntöaloitteen, joka astuisi voimaan koko EU:ssa.

2. Jäsenmaat (=neuvosto) toteavat, ettei asiassa ole mahdollista edetä kaikkien jäsenvaltioiden kesken. Näin tapahtui finanssitransaktioveron osalta toukokuussa 2012.

3. Vähintään yhdeksän jäsenvaltiota esittää komissiolle tiiviimpää yhteistyötä koskevan pyynnön. Ranska ja Saksa ovat esittäneet tällaisen pyynnön, ja Suomea on pyydetty liittymään joukkoon.

4. Komissio tekee tiiviimpää yhteistyötä koskevan ehdotuksen todettuaan, että yhteistyön käynnistämisedellytykset täyttyvät. Neuvosto tekee komission ehdotuksesta ja Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan määräenemmistöllä päätöksen luvan antamisesta tiiviimmälle yhteistyölle.

5) Komissio tekee lainsäädäntöehdotuksen, jonka käsittelyyn kaikki jäsenvaltiot voivat osallistua, mutta ainoastaan tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvat jäsenvaltiot saavat äänestää.

Siis myös ne maat, jotka eivät ole olleet pyyntöä tiiviimmästä yhteistyöstä esittämässä, ovat mukana valmistelussa. Näiden maiden on mahdollista päättää hypätä mukaan tiiviimpään yhteistyöhön myöhemmin, kun tiedetään, miten vero käytännössä toteutettaisiin.

Hallitus päättää asiasta lähiaikoina. Hallitusohjelmassa on sitouduttu kiirehtimään veron käyttöönottoa maantieteellisesti mahdollisimman kattavasti, tavoitteena globaali vero, mutta ensi vaiheessa kyseeseen voisi tulla myös EU:n tasolla toimeenpantava järjestelmä.

EU:ssa on ollut aina eriytyvää yhdentymistä. Tiiviimpään yhteistyöhön kannattaa jäsenmaan mennä mukaan vain silloin, kun siitä on sille hyötyä, eikä missään nimessä silloin, kun siitä on sille haittaa.

Comment

required