Eläinkuljetukset puhuttivat paljon Suomessa sen jälkeen kun MTV 3 näytti järkyttävän dokumentin siitä, miten pitkät, jopa yli tuhannen kilometrin pituiset kuljetukset ovat suoranaista rääkkäystä kuljetettaville eläimille.

Minulle tuli paljon viestejä aiheesta. Kiitos kaikista niistä. Tämän perusteella teimme yhdessä Satu Hassin kanssa aiheesta kirjallisen kysymyksen komissiolle. Kysyimme, millä tavalla komissio valvoo nykyistä olemassaolevaa lainsäädäntöä ja että onko nykyisessä lainsäädännössä puutteita.

Saimme eilen komissaari Kyprianoun vastauksen. Sekä kysymys että vastaus löytyvät alta. Komissiolla on toimenpiteitä valmisteilla, Komissio tekee tarkastuksia eri jäsenmaissa ja Komissio tulee uudistamaan eläinkuljetuksia koskevaa lainsäädäntöä vuonna 2009.

Lainsäädäntö itsessään on pääpiirteissään kohdallaan ja paranee ensi vuoden päivityksen myötä. Dokumentin esittämät tapaukset ovat selkeitä rikkomuksia jo olemassa olevaan lainsäädäntöön. Vastuu rikkomuksista on ennen kaikkea jäsenmailla. Komissio on loppupeleissä pieni peluri tässä asiassa. Komissio pystyy toki valvomaan pistokokein kuljetuksia, mutta tämä ei vähennä millään tavalla jäsenmaiden vastuuta asiassa.

Monissa vastauksissa, mitä olen palautteisiin antanut, olenkin kannustanut ihmisiä ottamaan rohkeasti yhteyttä vaikuttajiin juuri niissä jäsenmaissa, joissa rikkeitä tapahtuu. Sekä näiden maiden MEPpeihin että kansallisten parlamentien jäseniin. Tällä tavalla he huomaavat, että asioita seurataan aktiivisesti ja tällä tavalla palaute menee kohdistetusti niille henkilöille, joilla on mahdollisuus asiaan konkreettisesti tarttua.

Miten sinun mielestäsi olisi parasta valvoa eläinkuljetuksia? Pitäisikö se tehdä kansallisesti vai EU-viranomaisten toimesta?

————————————–

KIRJALLINEN KYSYMYS esittäjä(t): Satu Hassi (Verts/ALE) ja Alexander Stubb (PPE-DE) komissiolle

Aihe:Eläinten kuljetuksia koskevan lainsäädännön puutteellinen valvonta 

Suomalaisen MTV 3 -televisiokanavan 45 minuuttia -dokumentissa kuvattiin hevosten kuljetusta teurastettavaksi Puolasta Italiaan ilman ruokaa ja juomaa. Kuljetuksessa oli mukana niin tiineenä olevia hevosia kuin raajarikkojakin. Hevoset joutuivat kokemaan täysin turhaa väkivaltaa, ja koko 1 300 kilometrin ja kolme vuorokautta kestäneen matkan aikana eläimet eivät päässeet kertaakaan jaloittelemaan.

Ohjelmassa kuvatut kuljetukset ovat selkeästi eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana tehdyn asetuksen (EY) N:o 1/2005 vastaisia. Onko komissiolla käsitystä rikkomusten yleisyydestä? Mitä komissio aikoo tehdä parantaakseen asetuksen valvontaa ja rajoilla tapahtuvia tarkastuksia? Miten komissio suhtautuu ajatukseen tiukentaa nykyistä lainsäädäntöä niin, että esimerkiksi enimmäiskuljetusmatkaa rajoitettaisiin kahdeksaan tuntiin tai asetuksen rikkomisesta aiheutuvia rangaistuksia tiukennettaisiin?

—————————————-

Markos Kyprianoun

komission puolesta antama vastaus

(27.2.2008)

Komissio on tietoinen siitä, että elävien eläinten kuljettamista koskevaa lainsäädäntöä rikotaan joiltakin osin. Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun neuvoston asetuksen [1] säännösten täytäntöönpano on ensisijaisesti jäsenvaltioiden vastuulla. Lisäksi terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan komission pääosaston tarkastuslaitos (Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto (FVO), Grange, Irlanti) tekee säännöllisesti tarkastuskäyntejä jäsenvaltioihin todetakseen, ovatko toimivaltaiset viranomaiset toteuttaneet EU-lainsäädännössä edellytetyt toimenpiteet.

Vuonna 2007 FVO teki tarkastuskäynnin Italiaan, Romaniaan, Puolaan ja Liettuaan. Tarkastusten avulla arvioitiin eläinten hyvinvointiin liittyvien vaatimusten täyttymistä teuraaksi kuljetettavien hevosten osalta. Tarkastuskertomukset ovat nähtävillä FVO:n verkkosivuilla [2].

Valvonnan tehostamiseksi komissiossa laaditaan parhaillaan navigointijärjestelmiin perustuvia malleja, joilla voidaan parantaa neuvoston asetuksen 1/2005/EY täytäntöönpanoa. Kyseessä on yksi äskettäin vahvistetun Galileo-avaruusohjelman tärkeimmistä sovelluksista. Koska navigointijärjestelmiin sisältyy laitteet, joilla on mahdollista saada selville ajoajat ja ajoneuvojen sijainti sekä tietoja eläinten kuljetustiloista, esimerkiksi niiden lämpötila, ne ovat sopiva väline eläinten hyvinvoinnin seurantaan kuljetuksen aikana. Myös toimivaltaisten viranomaisten suorittamat tarkastukset tehostuvat, kun ne voidaan kohdistaa niihin ajoneuvoihin, jotka eivät ole EU-sääntöjen määräysten mukaisia.

Jotta voidaan varmistaa, että rikkomistapauksissa sovellettavia rangaistuksia koskevia neuvoston asetuksen säännöksiä noudatetaan, komissio valvoo tarkasti, että jäsenvaltiot ilmoittavat asianmukaisesti vahvistamistaan asiaa koskevista säännöistä.

Komissio aikoo tehdä viimeistään vuonna 2009 neuvostolle ja parlamentille ehdotuksen, jolla tarkistetaan kuljetusasetuksen eri eläinlajien kuljetusaikoja ja tilavaatimuksia koskevat säännöt nykyisen tieteellisen tiedon edellyttämälle tasolle.[1] Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2004, eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta (EUVL L 3, 5.1.2005, s. 1).

Comment

required